І-ий Всеукраїнський з'їзд екологів

І-ий Всеукраїнський з'їзд екологів. Архів матеріалів. Тези. Статті. Презентації.

спадаючий порядок сортування
Екологічні проблеми у зварювальному виробництві
Извлечение из сточных вод ионов металлов методом флотоэкстракции
Brownfields redevelopment in Ontario
Cистема мобільного екологічного моніторингу
Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)
Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)
Імплементація геоінформаційних технологій для вирішення задач забруднення атмосферного повітря на локальному рівні
Інвестиційна діяльність у відновлення малих річок на основі водогосподарсько-екологічного районування територій
Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем знешкодження непридатних пестицидів
Інформаційні технології моніторингу екосистем Шацького національного природного парку
Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій
Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій
Інформаційно-вимірювальна система для контролю магнітогідродинамічної технології очищення води
Авермектини streptomyces avermitilis укм ас-2177 - екологічно безпечні речовин антипаразитарної дії
Автомагістраль та її вплив на довкілля
Автоматизована система контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ
Автоматичні газоаналізатори оксидів азоту, діоксиду сірки і оксиду вуглецю в атмосферному повітрі
Автоматичний стаціонарний пост постережень за забрудненням атмосферного повітря “АТМОСФЕРА-10”
Агроекологічні принципи створення системи землеробства на осушуваних заплавних грунтах гумідної зони
Адсорбція барвників із водних розчинів на дисперсних зразках базальтового туфу
Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)
Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)
Алгоритм прийняття рішень при оцінці впливів на навколишнє середовище
Аналіз математичної моделі визначення мікроконцентрацій газів на базі методу інтегрувальної сфери
Аналіз та систематизація наявних даних щодо звалищ пестицидів у Київській області
Аналітичний контроль хімічно небезпечних підприємств м. Києва
Анализ состояния и перспективы развития малой гидроэнергетики в Украине
Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів
Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів багатоцільового використання
Антимікробні властивості текстильних матеріалів, оброблених складними естерами полісахаридів
Атмосферні процеси як відображення гравітаційного поля та його мінливості
Біоіндикаційна оцінка стану об’єктів довкілля у промислових центрах Дніпропетровської області
Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи
Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи
Біологічно активні добавки
Біомаса як альтернативне джерело енергії
Біоремедіація грунтів, забруднених пестицидами
Біотестування бутильованих вод методом лазерної доплерівської спектроскопії
Басейновий підхід до управління водними ресурсами – перший етап до їх інтегрованого управління
Будівельно-акустичні засоби зниження транспортного шуму автомагістралей
Будівельно-акустичні засоби зниження транспортного шуму автомагістралей
Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів
Відновлення територій забруднених нафтою і нафтопродуктами
Відходи виробництва гідрохінону – особливості складу та шляхи переробки
Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності
Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності
Вибір методу утилізації накопичених запасів непридатних пестицидів в Україні
Вибір методу утилізації непридатних та заборонених пестицидів
Вивчення біогеохімічного складу та впливу сапропелів озер Шацької групи на фізіолого-біохімічні показники рослин
Вивчення процесу підтоплення території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Вивчення процесу підтоплення території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Вивчення умов утворення та скиду у поверхневі води стоків машинобудівних підприємств м. Дніпропетровська
Визначення хімічного складу екологічних матеріалів спектральними методами
Використання індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Використання індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Використання інформаційних технологій, як додаткового засобу для визначення токсичності забруднювачів довкілля
Використання методології ризику при оцінці впливу мілкодисперсного пилу на стан здоров’я населення
Вилучення екологічної ренти як додаткове джерело надходжень до місцевих бюджетів
Вимірювання ефективності НВЧ екрануючих матеріалів: вимірювач коефіцієнту відбиття та прохідної потужності
Вирішення глобально-екологічного становища шляхом розвитку
Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні
Вища екологічна освіта в Донбасі
Влияние пестицидов на спектр хромосомных аберраций в меристематических клетках озимой пшеницы
Влияние шестивалентного хрома на функциональную активность клеток Dunaliella Viridis Teod
Влияние экзогенных оксидов азота и электромагнитного излучения на развитие опухолевого процесса
Вовчки (gliridae, rodentia) як біоіндикатори природності лісових екосистем на території Кам’янецького Придністров’я
Водогосподарська екологія і сучасні підходи до вирішення водних проблем
Вплив антропогенних факторів на стан грунтів та шляхи збереження агроекосистем в землеробстві
Вплив відходів харчової промисловості на довкілля
Вплив деяких екологічних факторів на ефективність інкубації яєць чорного африканського страуса
Вплив забруднення атмосфери оксидами азоту на репарацію ДНК ферментом О6-Метилгуанін-ДНК Метилтрансферази
Вплив морських перевезень нафти і нафтопродуктів на екологічний стан Чорного моря
Вплив нітратів на здоров’я людини
Вплив ґрунтових властивостей на розподіл важких металів в ґрунтах міських екосистем
Вразливість хижих ссавців в Українському Причорномор`ї та їх охорона
Вразливість хижих ссавців в українському Причорномор`ї та їх охорона
ГІС-технології геоекологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем
Газифікація твердого палива як альтернативне джерело енергопостачання
Геоінформаційна система моніторингу стану водних об’єктів та водокористування басейну річки Південний Буг
Геоекологічі чинники небезпеки в зонах розміщення атомних електростанцій
Геоэкологическая школа в ТНУ: 13-летний опыт образовательной и научно-исследовательской деятельности
Діагностика стану деревних і квітниково-декоративних рослин за дії стресових факторів середовища
Деградація грунтів у дельтах річок внаслідок регулювання стоку
Деякі аспекти екологізації впровадження сільськогосподарських культур в умовах лісостепу України
Деякі біоекологічні особливості Tegenaria Domestica (Clerck) (Araneae, Agelenidae) м. Чернівці
Джерела техногенно-екологічної небезпеки зони впливу Дністровської ГАЕС
Динамика структуры и биологической продуктивности фитоценозов Ялтинского горно-лесного природного заповедника
До екологічної оцінки якості поверхневих вод
До питання про комп’ютеризацію банку даних моніторингових спостережень повітряного басейну
Досвід застосування покрокової регресії та кластерного аналізу для екологічного моніторингу пасовищ
Дослідження антисептичних властивостей терпенів
Дослідження впливу вакууму на стан біологічних обростань систем оборотного водопостачання
Дослідження впливу сірчаної кислоти на процес кристалізації сульфату заліза з відпрацьованого травильного розчину
Дослідження динаміки процесів розвитку водоростей у водосховищі “Дениші” на основі комп’ютеризованих технологій обробки вимірювальної інформації
Дослідження едафічних показників урбаноземів м. Черкаси
Дослідження термоокислювальних властивостей синтетичних каучуків, стабілізованих дитіокарбаматами металів
Екологічні та соціальні фактори ризику у формуванні здоров`я населення
Екологічні аспекти відновлювальної енергетики низькобар’єрного ядерного синтезу
Екологічні аспекти проблеми психічного здоров’я людини
Екологічні передумови сталого розвитку України
Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення
Екологічні проблеми вулиць і доріг Донбасу
Екологічні проблеми забруднення компонентів природного середовища нафтопродуктами
Екологічні проблеми обліку стічних вод в Україні
Екологічні проблеми утилізації твердих побутових відходів у м. Вінниці та Вінницькій області
Екологічні та економічні аспекти створення ПАЕС
Екологічні технології: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств
Екологічні, енергетичні й біологічні аспекти індукційного методу дезактивації радіоактивних відходів
Екологічна безпека нафтогазового комплексу Прикарпаття
Екологічна безпека техноприродних геосистем
Екологічна експертиза посліду при включенні до раціонів птиці різних форм кобальту
Екологічна онкологія та її роль у моніторингу канцерогенних факторів довкілля
Екологічна психологія - проблеми та перспективи
Екологічна психологія - проблеми та перспективи
Екологічна стежка як засіб формування першооснов екологічної культури школяра
Екологічний аудит і системне водокористування в гідромеліорації
Екологічний метод боротьби з колорадським жуком
Екологічний моніторінг грунтових бактерій в 10 км зоні ЧАЕС
Екологічний моніторинг Дніпра: соціальний складник
Екологічно безпечні технології дослідження термоокислювальних властивостей дитіокарбаматів металів у складі синтетичних каучуків
Екологічно доцільна комплексна переробка фосфатних руд з допомогою сульфатів та гідросульфатів лужних металів
Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій
Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій
Екологічно чистий технологічний процес біоконверсії з енергопостачанням на основі перетворення енергії сонячного спектру
Екологічно-безпечне використання грунтів та вартісна оцінка втрат родючості
Екологія людини та мобільний зв’язок
Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання
Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання
Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві
Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві
Еколого-натуралістичні центри як дієвий засіб збереження біорізноманіття та виховання екологічної культури дітей
Еколого-натуралістичні центри як дієвий засіб збереження біорізноманіття та виховання екологічної культури дітей
Екотоксикологічні аспекти впливу пестицидів на мікроорганізми грунту
Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті
Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті
Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини
Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини
Електрохімічне перероблення натрію тіосульфату як відходу процесів очищення газів від сірководню з одержанням спеціальних видів сірки
Енергозберігаючі технології в системах виробництва біогазу
Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідновлення, сталого розвитку – шлях до гармонії природи і суспільства
Естественно-философский подход к решению проблем экологического риска
Естественно-философский подход к решению проблем экологического риска
Ефективність технологій вирощування зернобобових культур в умовах радіоактивного забруднення
Жизнь, экология и нанотехнология
Забезпечення питною водою - неусвідомлена проблема України
Забрудненість важкими металами грунтів та донних відкладів в Одеському регіоні
Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды
Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды
Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області
Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області
Заповідні об’єкти Уманщини – майбутнє екомережі України
Застосування біоконвеєру для очищення рідких токсичних відходів коксохімічного виробництва
Застосування теорії експерименту ч. Хікса в екологічних дослідженнях
Застосування цеолітів вітчизняних родовищ для вирішення практичних завдань екології
Зв’язок між біологічною активністю та вмістом окремих поживних елементів на рекультивованих грунтах стрижівського буровугільного розрізу
Зміни властивостей грунтів на узбережжі Київського водосховища
Зниження забруднення повітря викидами цеху кольорового литва машинобудівних заводів
Зоогенні механізми утворення захисного блоку екосистем в умовах посиленого тиску антропогенних чинників в індустріальних регіонах
Зоотерапія як вирішення проблеми бродячих тварин
Изучение последствий аэротехногенного загрязнения среды на фертильность пыльцы плодовых растений
Использование статистического моделирования для оптимизации процессов очистки
Использование отходов углеобогащения в качестве вторичных энергоресурсов
Исследование сравнительных сорбционных свойств природных глин Белгородских месторождений
Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини
Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини
К вопросу об использовании мицелиальных отходов в качестве биологически активных добавок в сельском хозяйстве
К вопросу об физико-химических и биологических свойствах полисахаридов на основе хитинсодержащих соединений
Карбонатна конверсія природної фосфатної сировини у поживні фосфати
Кислотна обробка шламів очищення стічних вод текстильних підприємств
Класифікація та картування екотопів Києва як частина моніторингу зелених насаджень міста
Комплексна оцінка стану водоресурсного потенціалу для забезпечення стійкого розвитку Рівненської області
Комп’ютерна система оцінки збитків природного і техногенного походження
Контроль якості води на вміст важких металів за допомогою аналізатора М-ХА1000-5
Конфліктні ситуації при еколого-експертних оцінках та підходи до їх вирішення
Концепція організації і створення діючої системи мікробіологічного моніторингу грунтів
Кора дерев – модельний об’єкт в системі комплексного моніторингу атмосфери м. Черкаси за вмістом важких металів
Краткосрочный прогноз запыленности атмосферы в г. Одессе
Краткосрочный прогноз запыленности атмосферы в Одессе
Кремнійорганічні метіліди піридинію – нові екологічні протектори рослин
Критерії виділення структурних елементів екомережі Поділля
Критерии оценки экологического качества донных осадков прибрежной акватории (Черное море)
Лісове господарство в системі природоохоронного управління річковими басейнами
Міграція важких металів в об'єкти навколишнього природного середовища в зоні впливу полігону твердих побутових відходів
Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів” архів матеріалів
Математико-прогностична оцінка рівнів забруднення поверхневих природних вод як прикладна характеристика екологічного ризику
Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля
Методологія сертифікації якості навколишнього природного середовища
Моделювання міграції забруднень у грунті та оцінювання забрудненості грунтових вод
Моделювання та управління радіоекологічними процесами в схилових екосистемах для мінімізації ризику
Модернізація інтерактивних оптичних засобів для діагностики фізіологічного стану людини на основі спектрофотометрії та лазерної поляриметрії
Модифікування карбонатвмісних глин західного регіону України з метою синтезу сорбентів широкого призначення
Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих грунтів
Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих грунтів
Можливості використання електрофізіологічних методів у фітоіндикації стану навколишнього природного середовища
Можливості використання електрофізіологічних методів у фітоіндикації стану навколишнього природного середовища
Мониторинг, охрана и восстановление популяций редких видов млекопитающих в Украине
Наукові та методологічні основи екологічної геології
Наукове обгрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку «Дністер»
Некоторые результаты математической обработки данных радиационных обследований помещений
Неочищений сульфат алюмінію перспективний реагент для комплексного очищення води
Новий метод дослідження мікробних ценозів
Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями
Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями
Новый подход к контролю микробной контаминации замкнутого и ограниченного по газообмену пространства
Обласний еколого-краєзнавчий проект “Твій рідний край” як крок до екологічного просвітництва у Тернопільській області
Омела – актуальна проблема сьогодення
Оптико-електронний вимірювач густини газу в потоці
Оптимізація комплексних заходів зі зниження негативного впливу магістральних автодоріг на природне середовище та населення
Опыт подготовки инженеров-экологов в Днепропетровском национальном университете
Організація робіт по знешкодженню непридатних біологічних та фосфорорганічних препаратів, похідних лорфеноксиоцтової та карбамінової кислот методом компостування на Ват “Райагрохім” м. Шпола
Основи фундаментальної геоекології
Основные направления организации регионального мониторинга состояния земель
Особливості впливу радіаційного забруднення на лісове господарство Черкаського регіону
Особливості накопичення та розподілу радіонуклідів в компонентах лісових екосистем зони відчуження
Особливості раціонального природокористування в Україні
Особливості формування екологічної культури майбутнього фахівця у вищій школі
Отримання целюлозних мембран стійких до біологічного забруднення
Оцінка можливості доочистки питної води м. Черкаси за допомогою побутових фільтрів
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище станцій технічного обслуговування автомобілів
Оцінка впливу на навколишнє середовище станцій технічного обслуговування автомобілів
Оцінка геоекологічної складової якості життя в м. Рівне
Оцінка екологічного ризику при можливих надзвичайних ситуаціях
Оцінка екологічного стану грунтів за вмістом важких металів
Оцінка рівнів впливу хімічних забруднювачів атмосферного повітря на стан здоров’я населення промислового міста
Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення
Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення
Оцінка ступеню негативного впливу екологічних факторів виробничого середовища
Оценка инженерно-геологических условий на основе ГИС-технологий
Оценка экологического состояния прибрежных акваторий по структурным показателям макрозообентоса
Оценка эффективности новых алюминиевых коагулянтов в процессах осветления сточных вод
Очистка стічних вод гальванічних виробництв від іонів цинку іонообмінним методом
Очистка сточных вод красильно-отделочного производства от сульфидов методом химического окисления
Очищення комунально-побутових стічних вод комунального підприємства “Водоканал” м. Ужгород
Підвищення ефективності роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок та зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища
Підсистема “Вода і скиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Підсистема “Грунти та відходи” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Параметричні і газоаналітичні системи промислового моніторингу
Паспортизація об’єктів підвищеної небезпеки
Переработка хлорорганических отходов по технологии аэрозольного нанокатализа в вибросжиженном слое
Переробка та утилізація автомобільних каталізаторів
Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим
Перспективне застосування методів інфрачервоних зйомок при вирішенні задач техногенно-екологічної безпеки
Показники екологічної стійкості ландшафтів міст Північно-Західної України
Практика екологічного моніторингу гамма-активних нуклідів Закарпаття
Приборы контроля газообразных неорганических загрязняющих веществ и твердых частиц в выбросах стационарных источников
Прикладное математическое моделирование формирования качества вод внутриконтинентальных и прибрежных морских водоемов
Применение геоинформационных технологий для радиационно-экологической паспортизации территории Луганской области
Применение ГИС-технологий и банков данных оснащенности сетей мониторинга Минприроды на примере оптимизации сети наблюдения р. Днепр
Про деякі напрямки роботи Інституту фізики з проблем екології
Про концепцію державної програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики
Про основні результати комплексного екологічного моніторингу зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу
Про підготовку фахівців для сталого розвитку України
Проблема знезараження води в централізованому водопостачанні України
Проблема міграції забруднюючих речовин з підземними водами в зоні впливу Кременчуцького водосховища на території Черкаської області
Проблема якості питної води в Україні
Проблеми відеоекології та шляхи їх вирішення
Проблеми використання агроландшафтів Середньобузької височинної області
Проблеми використання відходів видобутку та переробки мінеральної сировини
Проблеми вулиць і доріг Донбасу
Проблеми екологічного руху
Проблеми нормативного регулювання оцінки радонової небезпеки територій забудови та шляхи їх вирішення
Проблеми раціонального природокористування в процесі забезпечення сталого розвитку в Україні
Проблеми створення екологічних мереж Волині
Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області
Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області
Проблеми штучних джерел світла
Проблеми штучних джерел світла
Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города
Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города
Прогнозирование экологических рисков с использованием анализа иерархий и теории нечетких множеств
Програмне забезпечення для розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Протекторні властивості похідних 2-гідразинохіноліну щодо пігментоутворюючих бактерій у присутності важких металів
Пути совершенствования технологий очистки воды
Рішення проблем запилення повітря при транспортуванні вугілля
Радіаційна ситуація в аграрній сфері України через 20 років після аварії на Чорнобильській АЕС і проблеми сільськогосподарської радіоекології
Радіаційний моніторинг газо-аерозольних викидів Рівненської АЕС
Радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку
Радиолокационный мониторинг численности водоплавающих и околоводных групп птиц, пересекающих границу России и Украины в Северо-восточном Приазовье
Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их влияние на дельтовую экосистему
Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их возможное влияние на дельтовую экосистему
Разработка термолизно-энергетической рекуперации отходов
Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення
Регіональні ландшафтні парки - основа екологічної мережі Вінницької області
Результати моніторингового дослідження води Кременчуцького водосховища
Результаты гидрохимического мониторинга на взморье Килийского рукава Дуная при строительстве глубоководного судового хода через рукав Быстрый
Рекуперація, властивості та застосування монодисперсного порошку альфа-оксиду алюмінію, одержаного з відходів сапфірового виробництва
Рекуперация железо-, медь-, никельсодержащих шламов гальванического производства
Ресурсоенергозберігаюча система управління котлоагрегатом середньої потужності
Ресурсозберігаюча технологія кріплення очисних виробок шахт
Ресурсосберегающая экотехнология утилизации медьсодержащих промышленных отходов
Робоча програма Міжнародної науково-практичної конференції “і-й Всеукраїнський з’їзд екологів” (Екологія/ Ecology – 2006) 4–7 ЖОВТНЯ, 2006 р.
Розробка вимог екологічної безпеки для виробництва комплексних антианемічних препаратів
Розробка екологічно чистих високо ефективних засобів пожежегасіння
Розробка заходів щодо покращення ефективності біологічного очищення стічних вод
Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів
Розробка підсистеми “Викиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Розробка та апробація методик моніторингу вмісту важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища
Розробка та використання високоефективних і енергоощадних процесів сушіння
Розробка технології мікробного емульгатора полісахаридної природи для очищення довкілля від нафтових забруднень
Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив
Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив
Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки в збалансованому розвитку України
Роль штучних інверсій в формуванні складу повітря промислових регіонів. Заходи щодо поліпшення перемішування повітря в районі ВО ПМЗ
Роль экологических изданий в пропаганде экологических знаний и в экологическом воспитании
Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень
Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень
Система екологічного менеджменту і аудиту (СЕМА) як одна з передумов екологічної політики держави
Система контролю радіоактивного забруднення харчових продуктів
Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі
Система постачання теплової, електричної енергії і холоду з використанням альтернативних джерел енергії
Система сигналізації для виявлення пожежонебезпечних ситуацій на території лісового фонду
Систематизація основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем
Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій
Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій
Системы контроля выбросов токсичных веществ промышленными предприятиями
Совершенствование технологии выработки энергии, направленное на снижение парникового эффекта
Сорбційні біокомплекси для знешкодження ксенобіотиків
Состояние и перспективы развития производства и применения в Украине экологически чистого биодизельного топлива
Соціально-екологічні аспекти умов життя на радіоактивно забруднених територіях
Соціально-економічні та екологічні аспекти сучасних проблем поводження з відходами
Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва
Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва
Стійкі органічні забруднювачі екосистеми
Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием
Створення палива на основі деревної стружки
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області
Сучасні інформаційні технології в екологічному моніторингу Придніпровської залізниці
Сучасні вітчизняні прилади радіаційного контролю торгової марки “Екотест”
Сучасні методи контролю екологічної чистоти нафтопродуктів
Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища м. Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращення
Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища міста Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращання
Телевізійні системи екологічного моніторингу
Теоретические основы экологической безопасности питьевого водоснабжения
Теоретичні і практичні основи створення нового покоління навчальних програм для підготовки фахівців в Україні
Тероризм ХХІ століття – реальна загроза техногенно-екологічній безпеці
Техногенно-экологическая безопасность наземного транспорта: современное состояние и перспективы
Технологии ликвидации экологических последствий транспортных аварий с опасными грузами
Технология фотокаталитического обезвреживания пестицидов
Улучшение достоверности хроматографической идентификации органических загрязнителей природных сред
Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води, ґрунту
Универсальная математическая модель “Яйцо безопасности”
Управління екологічним станом ґрунтового покриву м. Харкова
Управління побудовою еколого-економічного підгрунтя активної соціальної політики
Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов
Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов
Усовершенствованная модель устройства для измерения параметров электролитов
Утилізація багатокомпонентних водно-сольових систем – відходів переробки калійних руд Прикарпаття
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив
Утилізація дренажних вод полігонів твердих побутових відходів
Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів
Фізико-хімічні закономірності і технології очищення відхідних газів від оксидів сульфуру
Флуоресцентний аналіз рослин у стресових умовах
Формування гідрохімічних показників у штучних озерах (на прикладі Яворівського озера)
Формування екологічної культури вчителя
Формування полісульфонових мембран та їх поверхневе модифікування катіонними біанкерними сполуками для очищення води
Часова мінливість внутрішньотропічної зони конвергенції як відображення глобальної геодинаміки
Чи загрожує глобальне потепління клімату України?
Экологически чистая ресурсосберегающая гальваника
Экологически чистое альтернативное топливо для дизелей
Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма
Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма
Экологический аудит в системе подготовки студентов-магистров по специальности “Экология и охрана окружающей среды” в Таврическом национальном университете им. Вернадского
Эколого-геологическая характеристика донных осадков прибрежной зоны Одесского региона
Эколого-гидрохимические исследования поверхностной морской воды в районах разработки газовых месторождений на украинском шельфе Черного моря
Электрохимический метод регенерации сернокислых отходов отработанных аккумуляторных батарей
Ядерно-фізичний моніторинг показників екологічних стану мулової грязі озера Кунігунда
Якість життя на шляху реалізації концепції сталого розвитку українського суспільства
Subscribe to Стрічка головної сторінки