Параметричні і газоаналітичні системи промислового моніторингу

        Димові гази, що виникають в ході протікання технологічних процесів мають відповідні закономірності їх утворення. Визначивши ці закономірності для кожного конкретного виробничого процесу, отримаємо можливість розрахувати викиди димових газів по поточним технологічним параметрам роботи промислового підприємства. Саме такі параметричні екологічні системи моніторингу (ПЕСМ)  функціонують на більшості підприємств України. 
       Основою роботи ПЕСМ є математичні моделі джерел викидів, які розраховують концентрації димових газів  в залежності від параметрів технологічних процесів, що контролюється відповідними сенсорами технологічного процесу (тиск, витрати, температура,). Таким чином математична модель являє собою віртуальну заміну реального вимірювального процесу рівня викидів димових газів. Необхідні для розрахунків дані вибираються з існуючих систем керування виробничим процесом. Ефективна робота ПЕСМ можлива тільки за наявності відповідного програмного забезпечення. Для роботи ПЕСМ складається тепловий і матеріальний баланси, що лежать в основі функціонування виробничого циклу. На основі їх роботи на промислових підприємствах складались відомості про гранично допустимі викиди (ГДВ) і здійснювались відповідні екологічні платежі. Однак з часом зношеність основної виробничої інфраструктури, різні види енергоносіїв, зміна сировинної бази привела до того, що більшість технологічних процесів мають  відхилення від проектних значень. Все це приводить до того, що розрахункові математичні моделі виробничих процесів не можуть вже адекватно відображати технологічні цикли і застосування їх для розрахунку викидів промислових газів приводить до значних похибок.
       Законодавець в 2000 р. вніс відповідні зміни до основних природоохоронних законів “Про охорону довкілля” і “Про охорону атмосферного повітря”, в яких чітко оговорено, що рівні викидів визначаються по результатам виміру “фактичних викидів”. Таким чином, на заміну ПЕСМ  приходить газоаналітична система екологічного моніторингу (ГСЕМ). Найбільш типова ГСЕМ складається з комплексу автоматичних стаціонарних газоаналізаторів для виміру концентрацій (Сі) димових газів і пилу (СО, SO2, NOx, CH, пил) з системою відбору і підготовки проби, сенсорів температури, тиску і інших параметрів димового потоку. Важливою складовою ГСЕМ є наявність витратоміра димового потоку. Такі системи знайшли найбільше розповсюдження в Західній Європі ,США  (західна класифікація таких систем – CEMS). Слід зауважити, що в більшості країн нормуються не концентрації димових газів, а масові викиди цих газів. Тому наявність в складі ГСЕМ витратомірів є обов’язковою, як і відповідного програмного забезпечення.
       Застосування ГСЕМ тільки для екологічного моніторингу викидів димових газів приводить до додаткових фінансових витрат підприємств і погіршенню їх економічного стану. Тому актуальним є питання розробки і створення таких ГСЕМ, які мають розширені функціональні можливості, наприклад за рахунок створення дворівневої ієрархії  функціонування. До рівня екологічного моніторингу додається рівень технологічного моніторингу  димових газів, що виникають в ході технологічних процесів і відповідного керування цими процесами за результатами технологічного моніторингу. При цьому оптимізується технологічний процес, знижується споживання і енергоносіїв, поліпшуються економічні показники підприємств.
       АТ “Украналіт” розробив і впровадив в промислову експлуатацію для енергетичних об’єктів багатоступеневу систему екологічного і технологічного моніторингу і оптимізації процесів горіння з застосуванням  газоаналізаторів і комп’ютерної обробки інформації [1, 2].
 
Література
1. Патент України 6458 А. Еколого-технологічний газоаналітичний комплекс /Бородавка  В.П., Дашковський О.А., Приміський В.П. і інші. – 2004. – Бюл. № 2.
2. Патент України 58419А. Багатоканальний газоаналітичний технологічний комплекс   /Дашковський О.А., Воробйов С.С., Приміський В.П і інші. – 2003. – Бюл. №7..
 
Параметричні і газоаналітичні системи промислового моніторингу / Баскова І.П., Порєв В.А., Приміський В.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 183.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 4 “Прилади та методи контролю навколишнього середовища, речовин, матеріалів і виробів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet