Фундаментальні дослідження

Лекция Дана Шехтмана "Quasi-periodic crystals - a paradigm shift in crystallography". 27 января 2016 года, КПИ

Лекция Дана Шехтмана "Quasi-periodic crystals - a paradigm shift in crystallography". 27 января 2016 года, КПИ

Прес-конференція ізраїльського вченого, лауреата Нобелівської премії з хімії Дана Шехтмана

Прес-конференція ізраїльського вченого, лауреата Нобелівської премії з хімії Дана Шехтмана за участі надзвичайного та повноважного посла Держави Ізраїль в Україні Еліава Бєлоцерковські та заступника міністра освіти і науки України Максима Стріхи. Дан Шехтман - ізраїльський вчений зі світовим ім’ям, викладач та дослідник Ізраїльського технологічного інституту Техніон, у 2011 році - лауреат Нобелівської премії з хімії, є автором унікального курсу з технологічного підприємництва, який викладає у Техніоні вже близько 30 років, проте курс і сьогодні б’є рекорди популярності серед студентів та науковців. Професор має за мету навчити студентів тому, як застосувати отримані наукові знання з інженерії у сучасному світі, який говорить мовою бізнесу.

Вчені шукають екологічний аналог шкідливій палстмасі

Лігнін - речовина, яка міститься у деревені та є побічним продуктом целюлозно-паперового виробництва.

Він доступний у будь-якій кількості та може стати сировиною, з якої можна робити пластмассу.

Як зазначає Deutsche Welle, нині у виробництві пластмаси використовується із бісфенол А - речовина, ось уже понад півстоліття використовується в хімічній промисловості. Тим часом, він відноситься до речовин, небезпечних для здоров'я.

Скрининг токсического действия пестицида БИ-58 различными методами биотестирования

Загрязнение природной среды токсикантами техногенного происхождения за последние десятилетия приобрело угрожающие масштабы. Поступление в окружающую среду нехарактерных для нее веществ несет прямую угрозу для представителей биоценозов и экосистем в целом. К числу антропогенных источников загрязнения окружающей среды относится современное сельское хозяйство [1], в котором используется широкий арсенал средств защиты растений [2].

Экологические аспекты выщелачивания благородных металлов из рудных концентратов

На сегодняшний день создание новых и совершенствование существующих методов извлечения благородных металлов из вторичного и минерального сырья является предметом теоретических и экспериментальных исследований в области гидрометаллургических процессов и оборудования.

Екологізація технологій виробництва вапновміщуючих будівельних матеріалів

Як відомо, основним шляхом міграції вуглецю в природі, який ініціюється фотосинтезом і диханням, є біологічний кругообіг  вуглекислий газ атмосфери - жива речовина - вуглекислий газ. Але в біологічному кругообігу бере участь порівняно невелика частка всієї земної маси вуглецю. Частина вуглецю з атмосферного «депо», де він утримується в кількості приблизно 700 млрд. тон, в вигляді вуглекислого газу виходить із кругообігу, відкладаючись у земній корі як осадова порода.

Modeling of sorption equilibrium in two-component systems

Mesoporous silica-based adsorbents have been increasingly attracting the attention of researchers over the last decades due to their large, easy-to-modify surface areas. Immobilization of active chemical groups results in a substantial increase of binding capacity of silica gels for variety of metal ions and opens up a possibility to achieve effective alternatives for conventional sorbents. Preliminary modification is usually done by a simple silylating agent such as (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES). After that an increase of the organic chain with a variety of organic molecules, such as EDTA-anhydride, is possible. [1].

Спектрофотометрический метод определения параметров крови

В настоящее время хорошо разработан спектрофотометрический метод определения ряда характеристик гемолизированной крови. Он основан на измерении ослабления света и расчете концентрации поглощающего материала по найденной оптической плотности раствора в соответствии с законом Бугера – Бера.

Аппаратурный спектрофотометрический комплекс для измерения характеристик излучения, рассеянного биологическими тканями и гуморальными средами

Спектральные методы прочно вошли в практику определения компонентного состава, структурных и оптических характеристик различных сред. Однако применение этих методов для неинвазивной диагностики биологических тканей не столь широко, несмотря на очевидные преимущества по сравнению с другими известными способами, например, безболезненность светового воздействия, оперативность получения информации, отсутствие дорогостоящих реактивов и расходных материалов.

Выбор растительного сырья для создания высокоэффективных ингибирующих композиций

Среди разнообразных методов защиты металлов от атмосферной коррозии защита изделий, конструкций с помощью ингибиторов занимает особое место. Отличительными чертами этого метода являются простота и дешевизна.

Використання морфофункціональних змін клітин риб як біоіндикаторів хімічного забруднення водойм

Проблема забруднення водного середовища набуває все більшої гостроти у більшості країн світу включно з Україною. Зміни екологічних чинників, викликані зростаючим антропогенним впливом, призводять до загрозливої ситуації щодо виживання живих організмів і здоров'я людини.

Використання рослинної сировини для одержання біодеградабельних композиційних матеріалів

Природні рослинні матеріали, зокрема натуральні волокна, деревина, крохмаль тощо, викликають зростаючий інтерес у наукових дослідженнях та промисловому застосуванні. Це пов’язано з рядом переваг над іншими видами наповнювачів: неабразивність, мала вартість та особливо чи не найваж­ливішими є їхня біодеградабельність.

Лекция о графите и графене

 Константин Новоселов - Лекция о графите и графене. Интерес к Константину Новоселову, а также к открытому им графену после оглашения нобелевского шорт-листа уже давно вышел за пределы научных лабораторий и исследовательских центров.

Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacіllus Thurіngіensіs

tiz_009_zemlia.gifСельскохозяйственное производство одна из основных и важнейших отраслей и структур любого государства. При этом следует подчеркнуть, что эта отрасль по своей структуре, задачам и технологиям очень сложна и многопланова. Вырастить культурные растения или животных и получить необходимую продукцию, отвечающую всем требованиям количества и качества, нелегкая задача.

Кинетика разложения пестицидного препарата ДДТ термофотокаталитическим методом

tiz_009_zemlia.gifЦелью работы является определение основных параметров химической реакции разложения пестицидного препарата ДДТ. Это необходимо для моделирования процесса термофотокаталитического обеззараживания хлорсодержащих органических отходов. [1]

К вопросу об физико-химических и биологических свойствах полисахаридов на основе хитинсодержащих соединений

В течение последних 10-15 лет особое внимание исследователей приковано к изучению комплекса свойств как природных, так и синтезируемых полисахаридов. Природные полисахариды хитин и хитозан обладают разнообразием ценных свойств, в частности, способностью к полимеризации, химической и биологической активностью к взаимодействию с тяжелыми металлами, красителями.

Новый подход к контролю микробной контаминации замкнутого и ограниченного по газообмену пространства

По наиболее распространённым представлениям, воздушная среда является смесью газов. Но такое представление лишь частично отражает реальность. Воздушная среда является газовой фазой компоненты среды обитания многих растений, животных и биоты почвы.

Влияние шестивалентного хрома на функциональную активность клеток Dunaliella Viridis Teod

В настоящее время сброс сточных вод различного происхождения в Мировой океан приобрел катастрофические размеры. Промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные стоки, попадающие в море из рек от прибрежных городов, а также сброс сточных вод в открытые зоны моря нарушают естественные эволюционно-сложившиеся процессы в водных экосистемах,

Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды

Кларки живого вещества впервые определил В.И. Вернадский, более точные сведения принадлежат А.П. Виноградову: О-70%, С – 18%, Н – 10,5%, N – 3.10-1. Остальные макроэлементы и микроэлементы (водные мигранты) составляют, соответственно, 1,21% и n•10-3 - n•10-5 %. Функциональная биологическая активность живых организмов оценивается путем изучения как метаболизма в целом, так и изотопного метаболизма отдельных биогенных элементов.

Динамика структуры и биологической продуктивности фитоценозов Ялтинского горно-лесного природного заповедника

На Главном хребте Крымских гор и его южных склонах расположен Ялтинский горно-лесной природный заповедник (ЯГЛПЗ), флора которого насчитывает 1363 вида сосудистых растений (более 55% всех крымских видов), в том числе 115 эндемиков; 43 вида растений занесены в Красную книгу Украины [1, 2].

Изучение последствий аэротехногенного загрязнения среды на фертильность пыльцы плодовых растений

Целью данных исследований явилась оценка последствий аэротехногенного загрязнения окружающей среды выбросами автомобильного транспорта по их гаметоцидному влиянию на плодовые растения, произрастающие вдоль автострад.

Прикладное математическое моделирование формирования качества вод внутриконтинентальных и прибрежных морских водоемов

        На основе термогидродинамической модели MECCA (Model for Estuarine and Coastal Circulation Assessment; Hess, 1989) разработана трехмерная  численная имитационная модель формирования качества вод внутриконтинентальных и прибрежных  морских водоемов эстуарного типа.  Характерная особенность модели ? возможность ее использования для расчетов динамики вод, переноса и химико-биологической трансформации загрязняющих веществ на акваториях водных объектах, отдельные участки которых имеют меньший (подсеточный) размер в одном из горизонтальных направлений, чем шаг расчетной сетки (например, системы устье рек – взморье, река – водохранилище, лиман – море и т.д.). Н

Технология фотокаталитического обезвреживания пестицидов

       В настоящее время на территории Украины находится более 5000 складов и хранилищ, где сохраняется порядка 21 тыс. тонн непригодных или запрещенных к применению ядохимикатов. Анализ токсикологических и физикохимических данных показывает, что наиболее опасными экотоксикантами являются стойкие пестициды, к которым, в первую очередь, относятся хлорорганические соединения. Рассмотрение проблемы по переработке экологически опасных пестицидных препаратов показало, что, не смотря на разнообразие обезвреживаемых отходов химических производств, которые перерабатываются, эффективные технологические решения по утилизации хлорсодержащих пестицидов практически отсутствуют. Практическое применение получили только способы обезвреживания высокотоксичных веществ, включая и пестициды, основанные на термическом обезвреживании и захоронении на полигонах. [1]

Прогнозирование экологических рисков с использованием анализа иерархий и теории нечетких множеств

Цель этой работы состоит в разработке иерархической модели сложного экологического риска технологического производства и определении величины этого риска. В работе используется методика качественной оценки, которая включает теорию нечетких множеств и анализ иерархий. При оценке безопасности технических объектов, на которую влияет множество факторов, информация о различных составляющих риска всегда имеет некоторую степень неопределенности. Если сложная система включает различные составляющие риска с неопределенными источниками и значениями, то это делает процесс принятия решения слишком субъективным. Часто составляющие риска можно рассматривать в терминах лингвистических переменных, например: "очень высокий", "высокий", "очень низкий", "низкий" и т.д. Поэтому попытка использования теории нечетких множеств для определения составного экологического риска представляется вполне разумной. Элементы риска могут быть разделены на разные качественные или лингвистические классы. Одной только качественной классификации, которая описывает степень риска, недостаточно для объяснения влияния элементов риска, поскольку важность (значимость) элементов риска – также ключевой элемент в определении величины сложного риска в полном эксплуатационном цикле системы. 

Результати розробки і впровадження імпрегнованих волокнистих хемосорбентів основних газів

При виробництві азотовмісних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, нітрофоска та ін.), органічних азотовмісних речовин (полімерні матеріали, вибухові речовини, барвники, аміни), експлуатації промислового холодильного обладнання в атмосферу приміщень через нещільності в технологічному обладнанні потрапляють досить токсичні аміак і пари амінів, концентрація котрих значно перевищує ГДК. Очевидно, в цих умовах виробничий персонал має бути в обов’язковому порядку забезпечений засобами індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД).

Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення

Характерною особливістю ряду хлорорганічних пестицидів є їх здатність до кумуляції і накопичення у наступних ланках біологічного ланцюга, а також те, що вони є ксенобіотиками і тому у довкіллі відсутні природні засоби їх знешкодження. Деякі хлорорганічні пестициди, які сьогодні заборонені до використання, або їх застосування обмежене, є високотоксичними сполуками.

Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки

В багатьох країнах, зокрема в Україні, знаходиться велика кількість  залишків невикористаних токсичних пестицидів. За офіційними даними на території України знаходиться понад 20 тис. тонн отрутохімікатів, 2 тис. тонн з яких знаходяться у Вінницькій області.

Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки

В багатьох країнах, зокрема в Україні, знаходиться велика кількість  залишків невикористаних токсичних пестицидів. За офіційними даними на території України знаходиться понад 20 тис. тонн отрутохімікатів, 2 тис. тонн з яких знаходяться у Вінницькій області.

Аналітичний контроль екологічно небезпечних фосфоровмісних пестицидних препаратів

Раніше нами [1,2] була детально досліджена реагентна переробка непридатних до цільового використання пестицидних препаратів(ПП) із класу похідних алкіл(арил)карбонових кислот[3-13], сим-триазинів [14] та сірковмісних органічних сполук [15-18]. Реагетна переробка передбачала вилучення діючих речовин із препаративних форм пестицидних препаратів у вигляді цільових або модифікованих технічних продуктів, технічної сировини або хімічних реактивів [19,20].

Сторінки

 
Subscribe to RSS - Фундаментальні дослідження