Фундаментальні дослідження

Вивчення гербістатної активності арилсульфонілхлоробутенів та арилсульфоніларилхлоробутенів у курсі «Методи знешкодження засобів хімізації»

Використання досягнень сучасної органічної хімії є однією з умов інтенсифікації сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу. Згідно з навчальним планом підготовки магістрів з напряму 0929 «Біотехнологія» зі спеціальності 6.051401 – «Екобіотехнологія» на вивчення дисципліни «Методи знешкодження засобів хімізації» відведено 114 годин, з яких: лекційних – 10 години, лабораторних занять – 20 години.

Технологія переробки платиновмісного шламу виробництва нітратної кислоти

В усіх індустріально розвинутих країнах світу нітратна промисловість, на сьогоднішній день, є однією із провідних галузей, яка невпинно розвивається та удосконалюється. Відомо, що в теперішній час практично єдиним промисловим способом отримання нітратної кислоти є контактне окиснення аміаку киснем повітря з наступним поглинанням отриманих оксидів нітрогену водою. В процесі каталітичного окиснення аміаку до оксиду нітрогену II використовують каталізаторні сітки на основі металів платинової групи (платина, паладій, родій).

Одержання та застосування високодисперсного двоокису титану для антибактеріального покриття інкубаційних яєць

Актуальним питанням сьогодення є розробка нових технологій, які забезпечують енергоощадність, максимальний економічний ефект та не чинять негативного впливу на навколишнє середовище. Одним з основних факторів, що впливає на екологічну обстановку, є розвиток добувної й переробної промисловості при застарілих технологіях. Висока концентрація промислового й сільськогосподарського виробництва, транспортної інфраструктури, у комбінації з високою щільністю населення, створили надзвичайно високе техногенне й антропогенне навантаження на біосферу.

Перспективи застосування адсорбційних технологій в захисті навколишнього середовища

Підвищення екологічної безпеки України досягається шляхом впровадження на практиці максимально можливих заходів щодо оптимізації способів впливу суспільства на природу, сучасних методів природокористування, впровадження нових досягнень науки і техніки. Вирішення проблеми підвищення екологічної безпеки України неможливе без проведення природоохоронних заходів на окремих підприємствах.

Ліпідний склад М. Bovis дисоціативних форм, пасажованих через середовище з рН 7,1 за різних температур культивування

Збудник туберкульозу характеризується великою стійкістю до дії різних фізичних та хімічних факторів унаслідок великого вмісту в бактеріальній клітині ліпідних речовин та особливостей будови клітинних структур. З наукових літературних джерел відомо, що культивування М. bovis на штучному живильному середовищі з рН 6,5 за багаторазових пасажів призводить до суттєвих змін морфологічних ознак, вірулентних, сенсибілізувальних, біохімічних властивостей та ліпідного складу. Однак досліджень М. bovis, які культивуються на штучному живильному середовищі з рН 7,1, у літературі не знайдено [2, 3].

Вплив моно- та поліметалічного забруднення на фітотоксичність дерново-підзолистого ґрунту для представників родин Fabaceae і Brassicaceae

Внаслідок посилення процесів техногенезу у компоненти довкілля надходить близько 500 тисяч різноманітних хімічних речовин, переважно штучного походження, особливе місце серед яких займають важкі метали [9, 11, 13], які наразі є одними з найпоширеніших забруднювачів навколишнього середовища [1, 6, 8].

Екологічно-просторова диференціація зони степу північного з географічно зумовленими висотами відповідно до геоморфологічних особливостей території

Ґрунт як природно-історичне тіло і предмет людської діяльності і як основний засіб сільськогосподарського виробництва не може бути відірваним від екологічних і географічних умов його формування. Ґрунтоутворення внаслідок неоднорідності фізико-географічних та екологічних факторів розвивається за різними типами надходження органічної речовини і процесів її розкладу та перетворення в гумус, комплексу процесів руйнування мінеральної маси і синтезу органо-мінеральних новоутворень, акумуляції і міграції речовин, що в сукупності зумовлює формування різних ґрунтів за характером будови профілів і генетичних горизонтів та їх властивостей.

Cтатистична термодинаміка як інструмент індикації техногенного забруднення

До однієї з найбільш важливих особливостей забруднення ґрунтів Донбасу варто віднести комплексність забруднення. Забруднюючі речовини представлені: важкими металами з різним ступенем окислювання; продуктами горіння у формі оксидів газів; складними органічними речовинами; технологічним пилом різноякісним по складу; продуктами пилу відвалів відходів різних виробництв; локальними забрудненнями, які обумовлені аварійними ситуаціями на промислових і транспортних об'єктах.

Аналіз сучасних тенденцій використання нанотехнологій у екологічній та інших сферах діяльності

Ми живемо в період бурхливого розвитку нанотехнологій. Розвинена нанотехнологічна наука і промисловість - незамінний атрибут розвинутої держави, що свідчить про те, що країна вже переступила бар'єр, що розділяє індустріальне і постіндустріальне суспільство.

Фото-автокаталітичне окиснення пропан-бутанової фракції в метанол

У наш час проблема окиснення алканів у спирти є досить серйозним завданням перед сучасною наукою. Зі стрімким зростанням частки органічного синтезу в хімічній промисловості зростає й потреба у сировині, в якості якої дуже часто використовується саме метанол, який входить у десятку найбільш широко розповсюджених органічних сполук у світі.

Сторінки

Subscribe to RSS - Фундаментальні дослідження