Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”

Естественно-философский подход к решению проблем экологического риска

Наука о риске сформировалась в последней четверти предыдущего столетия. Главной ее особенностью является междисциплинарность – она находится на стыке гуманитарных и естественных наук.

Екологічна психологія - проблеми та перспективи

tiz_009_zemlia.gifПочаток XXI століття – це час усвідомлення кризи цивілізації, заснованої на індивідуалізмі, споживанні та підкоренні природи. Якщо уважно проаналізувати, то деградує не природа, не біосфера, а духовні цінності людини, які стоять на вершині піраміди. Цими важливими глобальними питаннями займається відносно нова й складна наука — екологічна психологія.

Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)

tiz_009_zemlia.gifСучасні великі та середні міста – складні, глибоко трансформовані геосистеми. Одна з основних рис трансформованих геосистем – активний зовнішній техногенний вплив на системи, повна або часткова зміна компонентів природного середовища, насичення території штучними спорудами, заміна частини зв’язків між елементами системи детермінованою дією технологічних процесів.

Проблеми раціонального природокористування в процесі забезпечення сталого розвитку в Україні

tiz_009_zemlia.gif

Проведено оцінку динаміки інвестицій на охорону навколишнього середовища, витрат підприємств на капітальний ремонт основних виробничих фондів природоохоронного призначення та розподіл поточних витрат підприємств на основні природоохоронні заходи.

Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города

tiz_009_zemlia.gifИндикаторы обеспечивают чрезвычайно важную основу для принятия решений во многих направлениях. Они могут помочь измерять и оценивать прогресс в достижении целей устойчивого развития.

Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды

Предполагается, что повышенная техногенная нагрузка вносит коррективы в изотопные соотношения биогенных элементов. Было проведено обследование больных с патологическими изменениями разной этиологии. Зафиксировано наличие изотопного сдвига углерода в сторону увеличения содержания его тяжелого изотопа, а также выявлена прямопропорциональная связь величины сдвига со степенью тяжести заболевания. Эти исследования могут явиться основой для экологической оценки среды проживания организмов.

Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов

tiz_009_zemlia.gifОбоснована целесообразность применения в Украине системы комплексного управления твердыми бытовыми отходами (ТБО), которая обеспечивает достижение состояния «нулевых отходов».

Оцінка впливу на навколишнє природне середовище станцій технічного обслуговування автомобілів

Раніше вважалося, що станції технічного обслуговування (СТО) автомобілів не входять до числа об’єктів, які створюють великий вплив на навколишнє середовище, але така ситуація була тоді, коли подібних ремонтних підприємств було небагато і всі вони мали однакову технологічну базу.

Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання

Екологія – у науковому розумінні розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем, структурно-функціональні властивості екологічних систем, їхню історію формування, еволюцію, корисні для людини функції та можливості їх розумного використання.

Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города

        Введение. Индикаторы обеспечивают чрезвычайно важную основу для принятия решений во многих направлениях. Они способствуют переводу знаний в физических и социальных науках в управляемые информационные блоки, которые оснащают процесс принятия решений. Они могут помочь измерять и оценивать прогресс в достижении целей устойчивого развития. Они могут обеспечивать раннее предупреждение и оповещение общества с целью предотвращения критического состояния и ущерба экономики, социальной и природоохранной сфере. Они также являются важным инструментом в обмене идеями, мыслями и ценностями.

Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием

        Индикаторы устойчивого развития играют чрезвычайно важную роль для принятия решений во многих направлениях. Существующие стандарты управления окружающей средой являются шагом к устойчивому развитию предприятий.
       Опубликованный в 1986 году ISO 9000 - стандарт управления качества, включает свыше 400000 сертификатов в 158 странах. Стандарт представляет общие требования по тому, как должна быть построена система учета и управления на предприятии, чтобы можно было гарантировать работу производственной системы в соответствии с требованиями системы качества. Этот стандарт не может обеспечить гарантированное качество выпускаемой продукции, но призван обеспечить гарантированное устранение всех недостатков процесса производства, которые существенно влияют на качество продукции. Таким образом, продукция выпускается "наиболее вероятно качественная".

Экологический аудит в системе подготовки студентов-магистров по специальности “Экология и охрана окружающей среды” в Таврическом национальном университете им. Вернадского

        В передовых странах мира формируется понимание и общественное мнение о необходимости сбалансированного научно-технического развития общества, охраны окружающей природной среды, снижения объемов потребления и удовлетворения потребностей человечества с учетом возможных экологических последствий. Необходим пересмотр подходов природопользования, причем по всем направлениям деятельности (политической, законодательной, управленческой, экономической, хозяйственной, экологической) и на всех уровнях деятельности (государственном, региональном, местном, отраслевом, уровне предприятия, фирмы и т.п.). Ускорению процесса изменения подходов природопользования способствует, с одной стороны,  развитие рыночной экономики, основанной на конкурентной борьбе за рынки сбыта и предложения.

Опыт подготовки инженеров-экологов в Днепропетровском национальном университете

        В ДНУ с 1996 года при Физико-техническом факультете кафедрой Безопасности жизнедеятельности осуществляется подготовка специалистов по специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" с присвоением квалификации инженер-эколог.
       Учебные планы подготовки студентов разработаны в соответствии с действующими в Украине стандартами экологического образования. 
       Рабочие программы дисциплин разработаны с учетом сложившейся в Украине экологической ситуации, а также современных достижений науки и техники в области экологии материального производства, ресурсо- и энергосбережения, мониторинга окружающей среды и новейших технологий обработки экологической информации для решения сложных экологических проблем.

Роль экологических изданий в пропаганде экологических знаний и в экологическом воспитании

       Наша цивилизация техногенная, а техногенез по определению предполагает преобразование природной среды за счет изъятия из нее необходимых ингредиентов, накопленных Землей в течение 4,5 млрд. лет.
       Противоречия во взаимоотношениях общества и природы во второй половине 20 ст. стали угрожающими, и это неоднократно приводило к кризисным экологическим ситуациям в мире. 
       В наше время термин “экология” используется широко. Появились понятия “экологизация промышленности”, “экологическая политика”, “экологическое мировоззрение”. Экология заняла самостоятельное место в системе знаний в качестве современного типа развития общечеловеческой культуры. Заговорили об экологической фазе мирового прогресса.

К вопросу об физико-химических и биологических свойствах полисахаридов на основе хитинсодержащих соединений

В течение последних 10-15 лет особое внимание исследователей приковано к изучению комплекса свойств как природных, так и синтезируемых полисахаридов. Природные полисахариды хитин и хитозан обладают разнообразием ценных свойств, в частности, способностью к полимеризации, химической и биологической активностью к взаимодействию с тяжелыми металлами, красителями.

Вплив нітратів на здоров’я людини

Однією із важливих проблем, яка виникла як результат посилення антропогенного тиску на екосистеми, є проблема нітратів. Означену проблему в своїх публікаціях висвітлюють О.А.Соколов, Т.В.Бубнова, В.А. Агаєв, А.В.Тимченко та інші.

Новый подход к контролю микробной контаминации замкнутого и ограниченного по газообмену пространства

По наиболее распространённым представлениям, воздушная среда является смесью газов. Но такое представление лишь частично отражает реальность. Воздушная среда является газовой фазой компоненты среды обитания многих растений, животных и биоты почвы.

Влияние экзогенных оксидов азота и электромагнитного излучения на развитие опухолевого процесса

Экзогенные оксиды азота (ОА) и электромагнитное излучение (ЭМИ) являются одними из основных загрязнителей окружающей среды. Поступая в организм, ОА могут реагировать с различными биологическими молекулами, инициировать цепные свободнорадикальные процессы.

Исследование сравнительных сорбционных свойств природных глин Белгородских месторождений

Одной из наиболее остро стоящих проблем современной экологии является загрязнение водных объектов разнообразными токсикантами. В связи со все возрастающей необходимостью очистки сточных вод от различных загрязняющих веществ расширяется круг техногенных и природных материалов, способных выступать в роли сорбентов.

Влияние шестивалентного хрома на функциональную активность клеток Dunaliella Viridis Teod

В настоящее время сброс сточных вод различного происхождения в Мировой океан приобрел катастрофические размеры. Промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные стоки, попадающие в море из рек от прибрежных городов, а также сброс сточных вод в открытые зоны моря нарушают естественные эволюционно-сложившиеся процессы в водных экосистемах,

Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды

Кларки живого вещества впервые определил В.И. Вернадский, более точные сведения принадлежат А.П. Виноградову: О-70%, С – 18%, Н – 10,5%, N – 3.10-1. Остальные макроэлементы и микроэлементы (водные мигранты) составляют, соответственно, 1,21% и n•10-3 - n•10-5 %. Функциональная биологическая активность живых организмов оценивается путем изучения как метаболизма в целом, так и изотопного метаболизма отдельных биогенных элементов.

Технологии ликвидации экологических последствий транспортных аварий с опасными грузами

        Проблема экологических последствий аварий с опасными грузами является одной из наиболее остро актуальных для транспортной экологии. Это касается, в первую очередь, аварий на железнодорожном транспорте, во время которых эмиссии токсических веществ могут составлять сотни тонн и создаются ситуации чрезвычайно опасные для людей и окружающей среды, а зоны экологических бедствий охватывать значительные территории [1]. Несмотря на значительные усилия, направленные на предотвращение аварий такого типа, они продолжают иметь место. Это связано с трудностями прогнозирования стихийных бедствий, несовершенством конструкций и наличием скрытых дефектов подвижного состава и пути, наличием ошибок персонала и нарушениями правил перевозок, с естественным стремлением к повышению скоростей движения и рядом других причин. В последнее время к этим причинам присоединились опасность совершения преднамеренных преступных действий, локальных военных конфликтов и террористических актов.

Совершенствование технологии выработки энергии, направленное на снижение парникового эффекта

        В настоящее время установлено, что увеличение концентрации двуокиси углерода в атмосфере из-за сжигания ископаемого топлива – одна из главных причин парникового эффекта.
       Большой вклад в усиление парникового эффекта вносят тепловые электростанции (ТЭС), работающие на угле.
       Из поднятого на поверхность угля лишь 10-15 % идет на производство электроэнергии. Остальная часть теряется в отходах угледобычи, углеобогащения и в золоотвалах в виде несгоревшего углерода. Но большая часть энергии, добываемой из угля, бесполезно рассеивается в окружающую среду с продуктами сгорания и конденсации, поскольку КПД ТЭС не превышает 35-40%.
       Сжигание топлива в чистом кислороде самым благоприятным образом сказывается на экономических и экологических показателях ТЭС.
       Еще один положительный момент рассматриваемой технологии заключается в том, что продукты сгорания состоят, в основном, из диоксида углерода и паров воды. Это позволяет без особых затрат на проведение процесса получения электроэнергии отделить диоксид углерода от продуктов сгорания, ожижить его и закачать в глубинные слои Земли.

Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их возможное влияние на дельтовую экосистему

        Необходимость глубоководного судового хода (ГСХ) в сопряжении Дунай – Черное море для страны практически неоспорима. Очевидно, необходимо определиться с оптимальным расположением ГСХ. Под оптимальным расположением следует понимать не только экономическую целесообразность организации и эксплуатации ГСХ, но и минимизацию антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. 

Экологически чистая ресурсосберегающая гальваника

        Современное гальваническое производство представляет собой актуальнейшие проблемы как с позиции экологической  безопасности, так и с точки зрения огромных финансовых затрат. Это высокие потребления энергии, химикатов и чистой воды в процессах подготовки поверхностей к гальванопокрытиям и удаления электролита с поверхности изделий. Реализация традиционной технологии гальванопокрытий сопровождается выносом рабочих растворов в сточные воды. 

Ресурсосберегающая экотехнология утилизации медьсодержащих промышленных отходов

        В настоящее время в Украине существует проблема утилизации медьсодержащих отходов производства печатных плат и отходов гальваники. Обычно утилизация токсичных промышленных отходов нерентабельна в коммерческом плане и поэтому часто предпочитают, вместо переработки, их хранение. Проведенные исследования показали, что производственные медьсодержащие отходы производства печатных плат и гальваники выгодно утилизировать не только с позиций экологии, а и с коммерческой прибылью.
       В производстве печатных плат  1 м2  двухсторонней платы «дает» до 5 кг концентрированного по солям (хлориды аммония и меди) отработанного раствора, который содержит 12…15% солей меди (в пересчете на медь). При открытом хранении этих растворов образуется медьсодержащий осадок (шлам), содержащий 25…35% меди. В настоящее время такого шлама  только в могильниках радиоэлектронных заводах г. Винницы содержится, по разным оценкам, 30...60т, а во всей области 80…120т. Из этого количества, согласно предлагаемой экологически чистой, ресурсосберегающей технологии, возможно получение не менее 100 т  медного купороса и 50 т хлорида аммония. 

Оценка эффективности новых алюминиевых коагулянтов в процессах осветления сточных вод

        В современных технологиях подготовки и очистки природных и сточных вод, переработки влажных осадков широко используют алюминиевые коагулянты. Основные соли алюминия, по сравнению с широкоприменяемым сульфатом алюминия, имеют ряд существенных преимуществ: эффективнее осветляют воду при одинаковых дозах коагулянта, обеспечивают хлопьеобразование в широком диапазоне рН воды, эффективно коагулируют при низких температурах, образуют более крупные хлопья.
       Нами был разработан метод получения гидроксохлоридов (ГОХА) из доступного алюмината натрия.  Метод базируется на переводе гидроксоалюмината натрия в нерастворимые в воде гидроксоалюминаты кальция и магния, которые при взаимодействии с раствором соляной кислоты превращаются в гидроксохлориды алюминия. При этом при использовании гидроксоалюмината магния в основном получается 1/3 гидроксохлорид алюминия, а в случае гидроксоалюмината кальция – 2/3 гидроксохлорид алюминия.
       При оценке эффективности полученных коагулянтов для сравнения были использованы 5/6 гидроксохлорид алюминия, полученный из металлического алюминия, сульфат алюминия, алюминат натрия, а также коагулянт «Аква-аурат?30» Московского предприятия ОАО «АУРАТ».

Пути совершенствования технологий очистки воды

        В современных условиях надежная и эффективная работа установок энергетической и химической промышленности может быть обеспечена только при использовании глубоко обессоленной воды. Надежная работа теплофикационных систем также обеспечивается за счет предварительной очистки воды от соединений жесткости.
       В схемах очистки воды от солей и соединений жесткости используются в основном ионообменные технологии. Работа последних связана со значительным потреблением химических реагентов и, соответственно, сбросом засоленных стоков. 
       Исчерпание водных ресурсов вызывает необходимость применения для целей водоподготовки воды повышенной минерализации. В этих условиях баромембранные технологии являются практически безальтернативными методами очистки воды, как при обессоливании воды, так и при ее умягчении. В последнем случае могут использоваться наномембранные методы очистки воды.
       Целью этой работы было определение влияния конфигурации подключения обратноосмотических элементов на технологические показатели процесса обессоливания воды в мембранных аппаратах. 

Усовершенствованная модель устройства для измерения параметров электролитов

        В связи с повышением требований к экологической безопасности выдвигается задача создания более совершенных приборов, обладающих большой точностью, высокой чувствительностью. Поэтому разработка и исследование измерительных преобразователей нового типа приобретают большую важность, особенно сейчас, когда в нашей стране проблема загрязнения окружающей среды стала так остро. 
       Известно, что существующий на сегодня контактный кондуктометрический метод контроля параметров электролитов осуществляется обычно на одной частоте, используя экспериментально определенную электролитическую постоянную кондуктометрической ячейки. Контроль параметров растворов контактным способом кондуктометрической ячейкой с электродами, имеющими определенную площадь, не обеспечивает получение корректных результатов из-за наличия межэлектродной емкости, шунтирующей сопротивление раствора. Кроме того, в процессе измерения в диапазоне частот постоянство напряженности электрического поля между электродами не принимается во внимание.
       Так, например, устройство для кондуктометрического анализа [1] имеет следующие недостатки:

Системы контроля выбросов токсичных веществ промышленными предприятиями

        Процесс измерения содержания токсичных веществ в выбросах  промышленных предприятий в настоящее время становится все более многопараметрическим  и более информационным.  Увеличивающееся количество датчиков и приборов, привлекаемых к процессу измерения, стимулирует создание измерительных комплексов и систем контроля и учета выбросов.
       Особый интерес представляют системы контроля выбросов предприятиями токсичных веществ, в первую очередь, большими котельными и ТЭЦ, находящимися в пределах городской черты.
       Требования к таким системам следующие:
- одновременное непрерывное измерение в автоматическом режиме содержания в дымовых газах токсичных веществ – NO; NO2; NOx,   приведенное к NO2; СО; SO2 (при сжигании в котлоагрегатах также и мазута);
- сбор, обработка, накопление информации;
- передача информации в информационный центр администрации города;

Сторінки

 
Subscribe to RSS - Міжнародна науково-практична конференція (МНПК)  “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”