Грунти та агроекологія

Новые руководства по пестицидам направлены на быстрый поэтапный отказ от рискованных токсинов

ФАО и ВОЗ предлагают дорожную карту для борьбы с особо опасными пестицидами

10 мая 2016, Рим - ФАО и ВОЗ выпустили новые рекомендации, направленные на снижение ущерба, наносимого пестицидами, которые могут оказывать острое токсическое воздействие на здоровье человека и окружающей среды.

 

Європейський Союз наклав мораторій на використання двох пестицидів

Європейський Союз наклав мораторій на використання двох пестицидів, а саме, амітролу і ізопротурону. Обидва хімікати мають здатність порушувати роботу ендокринної системи. Їх вплив призводить до проблем репродуктивних функцій організму, раку щитовидної залози, порушень розвитку плоду. Мораторій набуде чинності 30 вересня 2016 року.

 

Круглий стіл: «Грунти і меліорація: минуле та майбутнє» 3 грудня 2015 р

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20.12.2013 № 68/232 проголошено 5 грудня Всесвітнім днем ґрунтів, а 2015 рік – Міжнародним роком ґрунтів. Відповідно до статті 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Ґрунти відіграють найважливішу роль у світовому виробництві продовольства, відіграють ключову роль у вуглецевому циклі, зберіганні та фільтрації вод, підвищенні стійкості до повеней і засух. Нажаль, сьогодні землі та ґрунти зазнають суттєвого впливу деградаційних процесів, що потребує невідкладного реагування та відповідного перегляду і вдосконалення політики і практики у сфері земельних відносин.

Екологи не радять саджати овочі на городах, де є воронки від розривів снарядів та гранат

Екологи Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» закликають жителів зони АТО та звільнених територій не користуватися тими частинами городів,де є воронки від розривів снарядів, для вирощування продуктів харчування.
На місці розриву снаряду утворюється воронка та відбувається забруднення ґрунту важкими металами. У таких воронках екологи виявили підвищені концентрації кадмію, свинцю, нікелю, цинку, хрому, кобальту,міді, ванадію, титану, марганцю, стронцію, залізу, цирконію, олова, галію та ітрію.

2015 год - Международный год почв

Этот анимационный фильм раскрывает реальное состояние почвенных ресурсов в мире. Обсуждаются проблемы деградации почв в результате чрезмерной эксплуатации земельных ресурсов и урбанизационных процессов. Предлагается перейти к рациональному управлению почвами и земельными ресурсами.

 

Мир согласно Монсанто

Екологічна безпека ґрунтів придорожньої зони за вмістом сполук свинцю

В сучасних умовах зберегти ґрунт в первісному стані практично неможливо, так як вся поверхня земної кулі постійно зазнає як природного так і антропогенного впливу. Антропогенний вплив викликає деградацію ґрунтів, призводить до пониження продуктивності сільськогосподарських угідь і забруднення вирощуваної продукції.

Енергетичний підхід у розв’язанні еколого-економічних проблем раціонального агробудівництва

Розкрито особливості агробудівництва в системі агропромислового комплексу. Запропоновано методику енергетичної оцінки виробничого потенціалу підприємства, що дозволяє визначити екологічно доцільну технологію виробництва цегли.

Переущільнення ґрунтів – проблема сьогодення

На сучасному етапі розвитку науки про екологію ґрунту, раціональне та ефективне використання природних ресурсів є однією з найактуальніших задач розвитку й функціонування агропромислового комплексу України. Серед найголовніших – є проблеми переущільнення, недостатнього забезпечення вологою, зменшення запасів гумусу ґрунтів, що призводить до погіршення агрофізичних властивостей антропогенно-змінених ґрунтів. Усунення цих проблем є основною задачею сьогодення.

Рада дала добро на продажу лесов и полей иностранцам, и сама того не понимая, лишила отечественных юрлиц прав собственности на земли сельхозназначения

В первом чтении 233 голосами принят законопроект N11128 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения права собственности на землю. В законопроекте вносятся изменения в Земельный кодекс, которыми уточняется и расширяется круг лиц, которые могут приобретать в собственность участки земель государственной и коммунальной собственности.

Екологічна безпека агросфери Вінниччини

Відомо, що ніяке суспільство не зможе функціонувати нормально, якщо не матиме високорозвиненого аграрного сектора і достатньої кількості продовольства для забезпечення населення. Аграрна галузь завжди посідала і посідатиме провідне місце в розв'язанні соціоекономіко-екологічних проблем.

Робота сільськогосподарських підприємств з використанням місцевих енергоресурсів

Особливістю енергетичного комплексу України є відсутність власних родовищ нафти, наявності деякої кількості газових родовищ, значних запасів вугілля, які можуть служити сировиною для виробництва моторного палива. Основною проблемою є повне (або не менше 80%) переведення сільських господарств на поновлювані палива місцевого виробництва.

Рижій посівний – екологічно безпечна олійна культура для виробництва біопального

В даний час основною олійною культурою для виробництва біодизелля в країнах ЄС та Україні є ріпак озимий та ярий. За прогнозами експертів секретаріату Координаційної ради з питань аграрної політики для заміни щорічного споживання 1,9 млн.т дизпалива потрібно 2,14 млн. т біодизелю, для чого необхідно використати 5,5 млн.т насіння ріпаку із розрахунку виробництва 1 кг біодизеля з 2,4 кг насіння ріпаку [1].

Агроекологічна роль бактеріальних препаратів у підвищенні азотфіксації люцерно-злакових агрофітоценозів

В умовах інтенсивної хімізації сільського господарства, з урахуванням екологічних та економічних факторів, роль біологічного азоту особливо зростає. Використання біологічного азоту створює сприятливий фон для землеробства і дозволяє більш економно витрачати мінеральні азотні добрива, значно зменшує забруднення навколишнього середовища. Керування процесом азотфіксації має особливо важливе значення в умовах інтенсивного землеробства, оскільки дає можливість одержання необхідної кількості високоякісної продукції при економних витратах природних ресурсів.

Екологічна оцінка земельного фонду Тернопільської області

Базовими якісними показниками, які вказують на екологічну збалансованість агроландшафтів, їх стійкість і ступінь перетворення під впливом господарської діяльності, є коефіцієнти антропогенного навантаження та екологічної стійкості. Численні сучасні дослідження доводять, що агроландшафт може бути стійким, якщо співвідношення екологічно небезпечних угідь, і в першу чергу, ріллі, до екологостабілізуючих (ліси, природні кормові угіддя, водойми і т.д.) становить близько 50:50%.

Екологістика та мінімізація радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції

Як і двадцять п’ять років тому, наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції продовжують негативно впливати на життя мільйонів людей. Крім значного впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище, вона суттєво відображається на економічному, психологічному та соціальному станах населення, яке проживає на забруднених територіях або поблизу них. Чорнобильська аварія належить до глобальних катастроф. Це пов'язано як з масштабами наслідків, так і з їх комплексним характером [1].

Экологические и экономические проблемы земледелия

На протяжении столетий ученые мира настойчиво стремились раскрыть законы природы, связанные с ростом и развитием растений, формированием и развитием почв и их плодородия, чтобы использовать их в земледелии для роста урожаев без вреда для природы.

Вплив умов живлення на якість огірка в умовах закритого грунту

Овочівництво – галузь сільського господарства, яка займає важливе місце в забезпеченні населення харчування протягом року. Динаміка і темпи виробництва овочів, визначається розвитком і розміщенням овочівництва в країні.

Контроль впливу інсектицидів на якість біопродукції в агроекосистемах

Оптимальне використання пестицидів, як показують дані наукових установ, дозволяє досягнути ліквідності втрат продукції в середньому на рівні 80% ( від шкідників – 85%, від хвороб рослин – 70% і від бур’янів – 75 %) [1].

Agro ecological basis of fertigation application in the northen steppe of Ukraine

The area of irrigated lands in Ukraine is 2,17 million hectares, over 60% of them are black soils. Nowadays under the current agricultural system on the irrigated lands we often deal with deterioration of their soil and ecological conditions such as the loss of soil fertility and the imbalance of the natural systems in general. This happens because the modern system of agriculture in the most cases is oriented on receiving agricultural products and doesn’t take into account the need to preserve the soil, to harmonize of its productive and ecological functions.

Экология почвы как профессиональная дисциплина при подготовке специалистов аграрного профиля

В современных социально - экономических условиях аграрное образование, являющее собой сложную форму общественной практики, испытало существенные изменения, превратившись в чрезвычайно масштабную социальную институцию, посредством которой осуществляется трансляция и воплощение базовых ценностей человечества, а также реализуются цели и задачи развития аграрного и других секторов экономики.

Нові перспективні культури для рекреаційного використання в озелененні

У сучасних міських зелених насадженнях за діючими нормами більше 50% території міст повинно бути зайнято зеленими насадженнями. Не менша роль належить і приміським зеленим насадженням, які є однією з найважливіших складових у системі використання засобів озеленення для ослаблення негативного антропогенного впливу на довкілля та поліпшення умов життєдіяльності людей.

Енергетичні аспекти ресурсозбереження у сталому розвитку сільських територій

За останнє десятиліття проблема сталого розвитку сільських територій досить широко представлена в спеціальній літературі не лише в Україні, але й у країнах СНД, центральної і середньої Європи. Слід зазначити, що погляди учених на цю проблему досить різнопланові. Вочевидь, це пов'язано з економічними, політичними, ментальними особливостями розвитку держав.

Трансгенні рослини і проблема біобезпеки

Створення і впровадження генетично модифікованих організмів (ГМО) є однією з науково-політичних проблем. В цьому контексті важливо оцінити місце України в процесі розвитку новітніх біотехнологій та її власні економічні інтереси як потужного виробника продовольства. Вважаємо, що полеміка навколо ГМО корисна, оскільки спонукає науковців поліпшувати конструкції, посилювати контроль за наслідками і, отже, «працює» на користь стратегії виживання людства в умовах стрімкого росту населення і виснаження біоресурсів.

Agroеcological resourses of climat peculiarities of Volyn woodlands (Polissya)

tiz_009_zemlia.gifVolyn Polissya is one of the most picturesque areas. Various natural landscapes – wooden, meadow, marsh, aquatic are united here. Economic development led to the essential changes of natural environment.

Екологічні дослідження застосування мінеральних добрив

tiz_009_zemlia.gifОбов’язкова умова інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур – раціональне використання агротехнічних прийомів в оптимальні строки відповідно до біологічних вимог рослин. Інтенсивна технологія передбачає підвищення родючості ґрунтів, чергування культур у сівозмінах, впровадження і вирощування високоврожайних сортів, придатних для механізованого збирання, застосування науково обгрунтованих норм мінеральних добрив.

Покращення екологічного стану грунтів Західного Полісся шляхом застосування комплексних меліорантів

tiz_009_zemlia.gifҐрунтовий покрив Західного Полісся України складають, в основному, дерново-підзолисті ґрунти різного ступеня опідзолення і оглеєння та торфово-болотні ґрунти.

Экологически чистые технологии фосфорных удобрений

tiz_009_zemlia.gif Традиционные кислотные методы получения фосфорных удобрений затратны и экологически не отвечают современным требованиям. Показано, что используя углеродсодержащие материалы, органические отходы в сочетании с механической обработкой природных фосфатов достигаются существенные результаты в создании новых, экономически выгодных и экологически чистых технологий получения фосфорных удобрений.

Исследование сравнительных сорбционных свойств природных глин Белгородских месторождений

Одной из наиболее остро стоящих проблем современной экологии является загрязнение водных объектов разнообразными токсикантами. В связи со все возрастающей необходимостью очистки сточных вод от различных загрязняющих веществ расширяется круг техногенных и природных материалов, способных выступать в роли сорбентов.

Brownfields redevelopment in Ontario

        The process of brownfields redevelopment is an important way to improve the environment and harmonize the human co-existance with the nature in industrialized countries. It is especially important for urban areas in mega cities like Greater Toronto Area (GTA). The same problem applies to industrialized areas with high density of population as it can be found in Europe. In general, it is a global problem of XXI century which requires a generic approach. 
       Brownfields are lands on which industrial or commercial activity took place in the past and that may need to be cleaned up before they can be redeveloped. To encourage redevelopment, Ontario’s environmental legislation provides general protection from environmental orders for historic contamination to municipalities, creditors and others. On October 1, 2004, this legislation will also provide property owners with general protection from environmental cleanup orders for historic contamination after they have appropriately remediated a site. Ontario’s new Record of Site Condition Regulation (O. Reg. 153/04) details requirements related to site assessment and clean up. 

Сторінки

 
Subscribe to RSS - Грунти та агроекологія