Фундаментальні дослідження

Вразливість хижих ссавців в Українському Причорномор`ї та їх охорона

Досліджуваний регіон має важливе значення для збереження різноманіття хижих ссавців, яке є найбагатшим в Україні. На даний час тут мешкає 15 видів, 11 з яких включено до Бернської конвенції, 6 – до Червоної книги України, 2 – до Європейського Червоного списку,  7 видів відносять до об`єкт в полювання.

Авермектини streptomyces avermitilis укм ас-2177 - екологічно безпечні речовин антипаразитарної дії

        На сьогодні все більш актуальною стає розробка таких систем інтегрованого біологічного захисту і стимуляції росту рослин, які не порушують екологічну рівновагу у ґрунті і не забруднюють оточуючого середовища. У цьому важливу роль відіграють мікробні препарати на основі живих культур та продуктів життєдіяльності бактерій, грибів, актиноміцетів.
       Перспективними для рослинництва є речовини родини авермектинів, що синтезуються стрептоміцетами. Авермектини характеризуються вибірково направленою дією проти комах, кліщів, нематод. Специфічність авермектинів зумовлена їх нервово-паралітичною дією на зазначених шкідників. Перевагою цих препаратів є відсутність негативного впливу на організм теплокровних тварин і гідробіонтів.

Часова мінливість внутрішньотропічної зони конвергенції як відображення глобальної геодинаміки

        Д. Л. Теркот та Дж. Шуберт визначають геодинаміку як науку, що вивчає рухи та деформації, які відбуваються в земній корі, мантії, ядрі та їх причини. Прояви геодинамічних процесів спостерігаються в змінах параметрів обертання Землі, її форми та розмірів. На протязі останніх років, завдяки використанню методів супутникової геодезії, отримуються нові дані, які руйнують сформовані натепер уявлення про швидкість руху тектонічних плит, про швидкі геодинамічні процеси, які пов’язані з аномаліями швидкості обертання Землі, аномаліями гравітаційного поля, аномаліями траєкторії руху проекції осі обертання Землі по її поверхні. В монографії  Б. Л. Лічкова досліджені закономірності зміни форми сфероїду Землі  при зміні швидкості її обертання Землі. Доказано факт переформування тіла планети шляхом підкоркових тангенціальних зміщень мас на полюсах, на 62-х паралелях і на екваторі, а на паралелях ± 35° цих зміщень немає. 

Вплив деяких екологічних факторів на ефективність інкубації яєць чорного африканського страуса

Як відомо, в наш час важливі і непрості екологічні питання займають в житті суспільства надзвичайно важливе місце. Зокрема, серед численних завдань, які постали перед ветеринарною медициною, стало вивчення впливу деяких хімічних та фізичних екологічних факторів під час штучної інкубації яєць чорного африканського страуса (Struthio camelus domesticus) на тривалість та ефективність інкубації, лупку, розвиток і життєздатність ембріонів та молодняка.

Дослідження едафічних показників урбаноземів м. Черкаси

Ґрунти промислових міст перебувають під значним антропогенним тиском. Це призводить до того, що природні едафотопи перетворюються на особливі ґрунтоподібні тіла – урбаноземи.

Деякі біоекологічні особливості Tegenaria Domestica (Clerck) (Araneae, Agelenidae) м. Чернівці

 Вивчення закономірностей адаптації тварин до урбанізованого середовища залишається актуальним у зв’язку з розростанням міст. Дослідження синантропних павуків України порівняно малочисельні.

Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень

        На теперішній час для очищення води і ґрунту від нафтових забруднень перевагу віддають біологічним методам. Використання поверхнево-активних речовин (ПАР, біосурфактанти) або нафтоокиснювальних мікроорганізмів є одним з найперспективніших методів очищення систем від вуглеводнів. Механізм дії поверхнево-активних речовин полягає в десорбції та солюбілізації вуглеводнів, а також у стимуляції активності мікроорганізмів-деструкторів нафти [1,2]. 
       Об’єктом наших досліджень був штам Rhodococcus erythropolis ЕК-1, ізольований із забруднених нафтою зразків ґрунту. Штам депоновано в Депозитарії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології НАН України під реєстраційним номером ІМВ Ас-5017. 
       Досліджена здатність до утворення ПАР при рості штаму Rhodococcus erythropolis ЕК-1, на гідрофільних (етанол, глюкоза) та гідрофобних (рідкі парафіни, гексадекан) субстратах. Встановлено, що штам синтезує як вільні, так і асоційовані з клітинами метаболіти з емульгувальними та поверхнево-активними властивостями. За хімічною природою ПАР, синтезовані R. erythropolis ЕК-1, є комплексом гліколіпідів, фосфоліпідів та загальних ліпідів.

Новий метод дослідження мікробних ценозів

Екологія – це наука, яка вивчає глобальні процеси, що відбуваються у живій природі, але експериментальні дослідження проводять у конкретних екосистемах та еконішах. При цьому екологічні дослідження мікроорганізмів менш поширені, ніж вивчення макроорганізмів, так як мікробіологічні об’єкти є менш доступними для дослідження.

Основи фундаментальної геоекології

        Існує багато суперечок щодо терміну "геоекологія", структури цієї науки, об’єкта і предмета її досліджень. Термін “геоекологія" введений К. Тролем у 1939 р. Сьогодні об’єктом вивчення екологічної науки є система "Природа – Людина – Суспільство".
       Основними принципами, що лежать в основі терміну "геоекологія" є:
       1. Геоекологія – наука пов’язана з вивченням природних і змінених людиною природних геосистем, що формують геооболонки (геосфери) Землі і є частинами навколишнього середовища. Кінцевою метою геоекології є соціальний аспект, – збереження життезабезпечуючого продуктивного навколишнього середовища, необхідного для існування людини, розвитку життя на Землі. У геоекології вивчаються взаємодії земних оболонок з біотою, а також техносферою і соціосферою як компонентами навколишнього середовища.
       2. До області досліджень геоекології відноситься літосферний простір, педосфера, атмосфера, поверхневі води, рослинний покрив різних ландшафтів.

Сторінки

Subscribe to RSS - Фундаментальні дослідження