Фундаментальні дослідження

Екологічні аспекти термічного знешкодження фосфоровмісних пестицидних препаратів у відновлювальному середовищі

tiz_009_zemlia.gif На території України накопичено значний об’єм непридатних до використання та заборонених до застосування пестицидних препаратів, у зв’язку з чим проблема екологічної безпеки набула особливої гостроти.

Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів

tiz_009_zemlia.gifРозроблено реагентну переробку сірковмісних ПП, що була пов’язана з відновленням тетраетилтіурамдисульфіду (ТМТД), що входить до їх складу, до менш токсичних дитіокарбамат іонів з послідуючим утворенням дитіокарбаматів металів, які можуть знайти повторне використання як поліфункціональні добавки до вуглеводних матеріалів, ультраприскорювачів вулканізації ненасичених каучуків в кабельній та гумо-технічній промисловості.

Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів

tiz_009_zemlia.gifРозроблено реагентну переробку сірковмісних ПП, що була пов’язана з відновленням тетраетилтіурамдисульфіду (ТМТД), що входить до їх складу, до менш токсичних дитіокарбамат іонів з послідуючим утворенням дитіокарбаматів металів, які можуть знайти повторне використання як поліфункціональні добавки до вуглеводних матеріалів, ультраприскорювачів вулканізації ненасичених каучуків в кабельній та гумо-технічній промисловості.

Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів

tiz_009_zemlia.gifАнальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів багатоцільового використання. Встановлено масштабний розвиток цеоліту і обгрунтовано виділення анальцим-сапонітового мінерального сорбента.

Наукові та методологічні основи екологічної геології

Вперше термін “екологічна геологія” використаний у публікації Н.Л.Плотнікова і Н.А.Карцева в 1989р. О.М.Адаменко і Г.І.Рудько (1995 p., 1998 p.) запропонували під екологічною геологією називати дисципліну, яка вивчає ГС з метою виявлення, аналізу та оцінки тенденцій динаміки верхньої частини літосфери як природним шляхом, так і під впливом техногенної діяльності людини з метою управління та керованого контролю процесів у геологічному середовищі.

Стійкі органічні забруднювачі екосистеми

        Екологічно небезпечна ситуація для довкілля та населення України пов’язана з сучасною діяльністю потужного гірничодобувного, металургійного, енергетичного, хімічного та машинобудівного комплексів країни. Значну складову негативного впливу при цьому складають старі залишки рідких ракетних палив ВПК (гептил ~ 5 тис. тон; аміл, меланж – 18 тис. тон); непридатні пестицидні препарати сільського господарства (~ 14 тис. тон); відходи хімічних виробництв (гексахлорбензол 11 тис. тон; кислі гудронні залишки –лише в 2002/2003 роках у Львівську область їх було завезено ~ 20 тис. тон; мільйони кубічних метрів відходів збагачення уранової руди, с. Таромське Дніпропетровської області).
       Враховуючі вищеозначене, нами наведена класифікація найбільш токсичних то стійких органічних хлорвмісних забруднювачів довкілля (Persistent Organic Pollutants):
  • високотоксичних пестицидних препаратів (Алдрин, Ділдрин, Ендрин, Гептахлор, Хлордан, Мірекс, Токсафен, ДДТ, ТХБ);
  • промислових поліхлорованих біфенілів (ПХБ);
  • відходів високотемпературних хімічних виробництв: поліхлорованих дибензо-пара-діоксинів (ПХДД) та поліхлорованих дибензофуранів (ПХДФ), 

Фізико-хімічні закономірності і технології очищення відхідних газів від оксидів сульфуру

        В даний час ведуться інтенсивні дослідження з уловлювання і концентрування оксидів сульфуру як з метою очищення відхідних газів, так і глибокого використання сировини. 
       Основна кількість діоксиду сульфуру викидається в атмосферу тепловими електростанціями, транспортом, підприємствами кольорової і чорної металургії, нафтохімічними, сірчанокислотними та іншими виробництвами. Обсяг діоксиду сульфуру, що викидається в атмосферу, в усіх країнах світу перевищує 260 млн.т в рік, що еквівалентно близько 406 млн.т сульфатної кислоти
       На основі аналізу літературних даних, патентних досліджень, аналізу техніко – економічних показників різних методів очищення відхідних газів прийшли до висновку, що  у всіх відомих “твердофазних" (адсорбційних, каталітичних, озонокаталітичних) методах використовуються дефіцитні і дорогі матеріали, реагенти, апаратура. Враховуючи зазначене, а також на порядок нижчу собівартість рідкофазного очищення газів вибрано рідкофазний (аміачний) напрямок очищення газів.

Антимікробні властивості текстильних матеріалів, оброблених складними естерами полісахаридів

В останні роки спостерігається тенденція до виробництва текстильних матеріалів з додатковими властивостями. При цьому усе більшого значення надається антимікробній обробці (в секторі текстилю і одягу краще називати її гігієнічною захисною обробкою).

Дослідження термоокислювальних властивостей синтетичних каучуків, стабілізованих дитіокарбаматами металів

Раніше нами була досліджена технологія виділення тетраметилтіурамдисульфіду а також його метал-хелатів із непридатних до застосування пестицидних препаратів Тіурам та Фентіурам [1, 2], які потім були досліджені як ультраприскорювачі вулканізації поліізопрену [3].

Екологічно безпечні технології дослідження термоокислювальних властивостей дитіокарбаматів металів у складі синтетичних каучуків

Актуальною проблемою для України є розробка нових екологічно безпечних технологій отримання прискорювачів вулканізації, в тому числі із використанням непридатних сірковмісних препаратів, що дозволяє одночасно досягнути покращення екологічного стану в Україні

Сторінки

Subscribe to RSS - Фундаментальні дослідження