Дослідження термоокислювальних властивостей синтетичних каучуків, стабілізованих дитіокарбаматами металів

Раніше нами була досліджена технологія виділення тетраметилтіурамдисульфіду а також його метал-хелатів із непридатних до застосування пестицидних препаратів Тіурам та Фентіурам [1, 2], які потім були досліджені як ультраприскорювачі вулканізації поліізопрену [3].
       З метою розширення корисного застосування виділенних та синтезованих сполук нами були досліджені термоокислювальні властивості дитіокарбаматів перехідних 3d-металів загальної формули:
 
 
де M2+=Ni, Co, Cu, Zn, Mn, Fe, Ca, Ba, Pb, Sn,
 
які були досліджені в складі синтетичних полімерних матеріалів.
       Для порівняння термостабілізуючих властивостей синтетичних композиційних матеріалів, до складу яких входили досліджені дитіокарбамати металів, використовували промислові термостабілізатори: стеарати кальцію, барію та цинка [4].
       Встановлено, що термоокислювальні властивості досліджених дитіокарбаматів металів в значній мірі залежать від природи катіону метала та концентрації введених стабілізаторів до складу синтетичних композиційних матеріалів. При цьому термоокислювальна активність досліджених сполук змінювалась у такій послідовності: Sn2+>Pb2+>Zn2+>Ni2+>Co2+. При введенні досліджених та промислових термостабілізаторів в концентраціях 0,3; 1,0; 1,5 та 3,0 % мас. останні по своїм властивостям переважали дитіокарбамати металів. Майже однакові результати по термостабілізуючій активності досліджених дитіокарбаматів металів у порівнянні зі стеаратами аналогічних металів вдалося досягти при введенні перших у кількості, що в 3-5 разів перебільшує концентрацію промислових стабілізаторів.
       Таким чином, проведенні досліження свідчать про те, що виділені із непридатних пестицидних препаратів дитіокарбамати металів можуть бути ефективно використані як термостабілізуючі добавки до синетичних полімерних матеріалів.
Література
1. Петрук В.Г., Тхор И.И., Ранский А.П. Новые аспекты реагентной переработки пестицида Фентиурам // В сб. научных статей ХIII Международной научно-практической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана воздушного и водного бассейнов. Утилизация отходов». – Харьков, 2005. –Т. 2. – С. 228-230.
2. Патент № 20133А, Україна МПК6 В 09 В 3/00. Способ переработки высокотоксичных веществ // Сухой М.П., Ранский А.П., Овчаров В.И., Шаповалова Л.В., Рябченко И.В., Орех О.Н. Заявка № 95083672. Заявл. 04.08.95; Опубл. 25.12.97; Бюл. № 6.
3. Ранський А.П., Петрук В.Г., Тхор І.І., Москаленко Г.І. Похідні дитіокарбамінової кислоти та їх вулканізуюча активність в поліізопрені // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки”. Дніпропетровськ, 2005. – Ч. ІІ. – С. 167.
4. Химические добавки к полимерам. Справочник / Под ред. И.П. Масловой. – М.: Химия, 1981. – 262 с.
 
Дослідження термоокислювальних властивостей синтетичних каучуків, стабілізованих дитіокарбаматами металів / Ранський А.П., Бурмістр М.В., Лук’яненко В.В., Тхор І.І., Петрук В.Г., Герасименко М.В.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 281.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet