Фундаментальні дослідження

Біологічна активність координаційних сполук СО(ІІ)/ СО(ІІІ), СU(ІІ)/ СU(ІІІ) з s, n, o-лігандним оточенням

tiz_009_zemlia.gifСинтез та дослідження координаційних сполук з різними біометалами Со(ІІ)/ Со(ІІІ), Сu(ІІ)/ Сu(ІІІ), Fe(ІІ)/ Fe(ІІІ), Ni(ІІ)/ Ni(ІІІ), Mn(ІІ), Zn та різними S, N, O-вмісними органічними лігандами є важливим як для хімії координаційних сполук, так і для біокоординаційної хімії, так як дозволяє не лише дослідити вплив природи центрального атома на склад, структуру та просторову будову комплексних сполук, а і дослідити можливість направленого синтезу високоефективних біопрепаратів на їх основі.

Координаційні сполуки CO(II) на основі тіоамідних лігандів

tiz_009_zemlia.gif Інтенсивний розвиток хімії координаційних сполук, як самостійної науки, визначається, головним чином, направленим синтезом комплексних сполук з початково вказаними властивостями: високо стереоселективними каталітичними властивостями в органічному синтезі, біологічними, фізико-механічними та спеціальними експлуатаційними властивостями в окремих галузях.

Улучшение смазывающих свойств этанольных моторных топлив

tiz_009_zemlia.gif Растущий интерес к альтернативным видам топлива обусловлен тремя существенными соображениями: альтернативне виды топлива дают меньше выбросы, усиливающих смог, загрязнение воздуха и глобальное потепление; большинство альтернативных видов топлива производится из возобновляемых ресурсов; использование таких топлив позволяет государству повысить энергетическую независимость и безопасность.

Використання біотехнологічних процесів у переробці низькоякісної фосфатної сировини з отриманням мінерально – органічних фосфорних добрив

tiz_009_zemlia.gifФосфор – це один з основних елементів живлення рослин і важливий показник родючості ґрунтів. Оптимізація фосфорного живлення сільськогосподарських культур є однією з найбільш актуальних проблем землеробства України.

Зміни енергетичного метаболізму та фосфоліпідного профілю при дії вуглецевих наночастинок

tiz_009_zemlia.gif Виробництво вуглецевих наночастинок (ВНЧ) займає перше місце серед усіх наноматеріалів. Протягом 2008-2010 рр. у виробництво вуглецевих наночастинок планувалося вкладати 3,6 млрд. доларів США на рік.

Нові мастильні матеріали на основі індустріальних олив, тіоамідів та їх координаційних сполук

tiz_009_zemlia.gifСвітове споживання мастильних матеріалів, що отримують, головним чином, на базі мінеральних олив і, частково, на основі синтетичних, складає 0,8 % від споживання сирої нафти [1].

Сульфат алюмінію на основі каоліну як порошкоподібний коагулянт – флокулянт-сорбент

tiz_009_zemlia.gifПотенційні запаси поверхневих вод України оцінуються у 209,3 куб. км.рік( з них 25% формуються в межах України). При цьому 85% басейнів річок України відносяться до забруднених і дуже забруднених.

Використання інструментальних методів аналізу для оцінки якості хітозану

tiz_009_zemlia.gifОстаннім часом багато уваги приділяється дослідженню хітину та його похідних. Така увага пояснюється унікальними властивостями даного природного біополімеру: нетоксичність, біосумісність, висока сорбційна здатність до іонів важких металів та селективність до іонів лужних та лужноземельних металів.

Сучасні екзогеодинамічні процеси Кременецьких гір

tiz_009_zemlia.gif В геоморфологічному відношенні досліджувана територія Кременецьких гір поділяється на Подільську височину і зандрову рівнину Малого Полісся [1]. Подільська височина піднята над зандровою рівниною на 80 – 160 м у вигляді чітко вираженого уступу, розчленованого глибокими долинами та ярами.

Реагенті методи переробки непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів

tiz_009_zemlia.gifДо недавнього часу хлорвмісні пестицидні препарати (ХПП) за масштабами виробництва та використання в сільському господарстві займали перше місце серед пестицидних препаратів інших класів

Сторінки

Subscribe to RSS - Фундаментальні дослідження