Фундаментальні дослідження

Екологічно доцільна комплексна переробка фосфатних руд з допомогою сульфатів та гідросульфатів лужних металів

Існуючі методи переробки фосфоритів і апатитів на добрива з використанням кислот є доцільними для високоякісної сировини. Наявність породоутворюючих мінералів у вітчизняних рудах призведуть до труднощів при їх переробці традиційними методами, погіршать техніко-економічні показники і якість одержуваних добрив.

Модифікування карбонатвмісних глин західного регіону України з метою синтезу сорбентів широкого призначення

Внаслідок припинення видобутку сірчаної руди з кар’єру на Державному гірничо-хімічному підприємстві (ДГХП) “Сірка” (Львівська обл.) залишилися відвали розкривних порід, що складаються в основному з бентонітових глин.

Адсорбція барвників із водних розчинів на дисперсних зразках базальтового туфу

Глобальне погіршення екологічного і санітарно-екологічного стану водних об’єктів, внаслідок антропогенного забруднення, потребує вдосконалення і підвищення ефективності існуючих технологій водоочищення та водопідготовки.

Вплив забруднення атмосфери оксидами азоту на репарацію ДНК ферментом О6-Метилгуанін-ДНК Метилтрансферази

Забруднення навколишнього середовища канцерогенними факторами і їх попередниками призводить до виникнення пухлин у різних класів живих організмів, включаючи людину, що відбувається на фоні зниження протипухлинної резистентності. Оксиди азоту (ОА) належать до основних забруднювачів повітря з високим нітрозуючим потенціалом.

Протекторні властивості похідних 2-гідразинохіноліну щодо пігментоутворюючих бактерій у присутності важких металів

        Багато мікроорганізмів утворюють вторинні метаболіти, що представляє значний науковий і практичний інтерес. Особливий інтерес являють собою пігменти, що можуть виконувати ще й індикаторну функцію забруднення навколишнього середовища.
       Вплив природних факторів на пігментсинтезуючу здатність бактерій відносно добре вивчено, тому великий інтерес представляють роботи, зв'язані з вивченням впливу на бактеріальну пігментсинтезуючу здатність факторів антропогенного характеру. Одним з таких факторів є забруднення навколишнього середовища іонами важких металів. Проводяться дослідження з вивчення шляхів знешкодження важких металів, і одним з варіантів рішень цієї проблеми є зв’язування їх в малорозчинні комплекси з органічними лігандами, які не дозволяють використовувати важкі метали надалі живим організмами та не шкодять останнім.

Екологічні аспекти відновлювальної енергетики низькобар’єрного ядерного синтезу

За розрахунками учених світових запасів природного газу на потреби людства вистачить до 2070 року, а нафти до 2030. Не на багато довше вистачить і покладів вугілля. Однак, якби їх було й значно більше, то це все одно не мало б заспокоїти людство.

Розробка технології мікробного емульгатора полісахаридної природи для очищення довкілля від нафтових забруднень

        Однією з гострих екологічних проблем сьогодення є забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами. В останні роки з’являються технології, що дають змогу видалити вуглеводневі забруднення за допомогою продуктів мікробного синтезу (поверхнево-активні речовини, або біосурфактанти, і полісахариди, яким притаманні емульгувальні властивості). Найвідомішим біоемульгатором полісахаридної природи є екзогенний ліпополісахарид емульсан, синтезований штамом Acinetobacter calcoaceticus RAG-1. Емульгувальні властивості  цього ЕПС зумовлені наявністю у його складі 7-14 % залишків жирних кислот. Емульсан знайшов практичне використання для очищення поверхні води та берегів водойм від нафтових забруднень, а також для видалення нафти з танкерів, барж, трубопроводів, цистерн.

Карбонатна конверсія природної фосфатної сировини у поживні фосфати

Зростання народонаселення і його добробут вимагає інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва, яке у наш час досягається не за рахунок збільшення посівних площ, а завдяки використанню мінеральних добрив. Особливе значення мають фосфорні добрива. 

Про деякі напрямки роботи Інституту фізики з проблем екології

        В Інституті фізики Національної академії наук України протягом 2000-2004 років в рамках програми “Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій”, Української Антарктичної програми та деяких інших проектів отримано ряд важливих, піонерських результатів та розробок, які можуть бути корисними при вирішенні проблем відтворення навколишнього середовища.
       Один з напрямків це розробка та впровадження у виробництво тест-методів та портативних сенсорних приладів для аналітичного контролю та тестування питної води. Це зумовлено потребами практики і пов’язано з великим обсягом аналізів, які проводяться в галузі питного водопостачання, для захисту водного басейну від забруднення та під час моніторингу об’єктів навколишнього середовища тощо.
       В Інституті фізики розроблено технологію та прилад для холодної стерилізації медичних інструментів та матеріалів на основі газового розряду. Ця технологія може змінити вже існуючу в медичній практиці екологічно небезпечну технологію холодної стерилізації, що використовує окис етилену та його сполуки.

Вивчення біогеохімічного складу та впливу сапропелів озер Шацької групи на фізіолого-біохімічні показники рослин

Центральна частина дна більшості Шацьких озер на глибині 7-10 м заповнена сапропелевими, алевропелітовими мулами, які на 47-66% складаються з пелітової маси (органіка, тонкодисперсний кварц, польові шпати і домішки глинистих мінералів) та на 28-43% з алевриту з 4-7% домішок піску.

Сторінки

Subscribe to RSS - Фундаментальні дослідження