Протекторні властивості похідних 2-гідразинохіноліну щодо пігментоутворюючих бактерій у присутності важких металів

        Багато мікроорганізмів утворюють вторинні метаболіти, що представляє значний науковий і практичний інтерес. Особливий інтерес являють собою пігменти, що можуть виконувати ще й індикаторну функцію забруднення навколишнього середовища.
       Вплив природних факторів на пігментсинтезуючу здатність бактерій відносно добре вивчено, тому великий інтерес представляють роботи, зв'язані з вивченням впливу на бактеріальну пігментсинтезуючу здатність факторів антропогенного характеру. Одним з таких факторів є забруднення навколишнього середовища іонами важких металів. Проводяться дослідження з вивчення шляхів знешкодження важких металів, і одним з варіантів рішень цієї проблеми є зв’язування їх в малорозчинні комплекси з органічними лігандами, які не дозволяють використовувати важкі метали надалі живим організмами та не шкодять останнім.
       Попередні дослідження продемонстрували, що важкі метали здатні блокувати синтез пігментів у пігментоутворюючих бактерій, не припиняючи при цьому ріст бактеріальних колоній на твердому поживному середовищі. В якості органічного протектора була обрана динатрієва сіль 2-метилхінолін-4-іл-гідразону ?-кетоглутарової кислоти, яка в попередніх дослідженнях посилювала пігментоутворюючу здатність бактерій, а саме Pseudomonas v.p.-iodinum, Saccharomyces sp., Serratia marcescens. Цей ефект посилювався пропорційно збільшенню концентрації сполуки. При цьому досліджувана речовина не впливає (при концентрації сполуки 100 мг/л) на ріст біомаси в МПБ у Ps. fluorescens та Ps. іodinum, але помітно стимулює збільшення біомаси у Serratia marcescens.
 
 
Рис.  1
 
       На рис. в верхньому та нижньому ряді представлена S. marcescens з Cd(CH3COO)2  (концентрація металу зліва направо 50, 100, 150 мг/л), в нижньому ряді додається сполука (100 мг/л).  Встановлено, що динатрієва сіль 2-метилхінолін-4-іл-гідразону ?-кетоглутарової кислоти зв’язує іони важких металів в малорозчинні сполуки.
       Дослідження протекторних властивостей сполуки щодо пігментоутворюючих бактерій у присутності важких металів (CdSO4, Cd(CH3COO)2 , Pb(CH3COO)2, CuSO4), для двох культур – Ps. іodinum і Serratia marcescens показало, що дана сполука значно послаблює токсичну дію важких металів та може використовуватись в якості додатка до споживного середовища для зменшення, або нівелювання впливу важких металів. Найбільш токсичний метал – кадмій, який пригнічує утворення пігменту при концентрації 100 мг/л. При внесенні досліджуваної сполуки спостерігається продукція пігменту. Також встановлено, що ацетат кадмію менш токсичний, ніж його сульфат.
  
Протекторні властивості похідних 2-гідразинохіноліну щодо пігментоутворюючих бактерій у присутності важких металів / Рильський О.Ф., Коваленко Д.С., Корнет М.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 245.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet