Оцінка екологічного стану грунтів за вмістом важких металів

        Проблема охорони земель в Україні є особливо актуальною, оскільки стан земельних ресурсів є передумовою національної безпеки держави. Забруднення ґрунтів різноманітними антропогенними забруднювачами, зокрема важкими металами, є одним з чинників їх втрати. Зменшення концентрації важких металів у ґрунті відбувається дуже повільно. Це означає, що забрудненими ділянки залишатимуться протягом десятків років. 
       Небезпека забруднення ґрунтів зумовлена тим, що вони є основним джерелом одержання продуктів харчування, сировини та матеріалів. Накопичення важких металів в організмі людини здійснюється в основному за рахунок споживання продуктів харчування, менше – за рахунок води та повітря. Біокумуляція важких металів у ланцюгах екосистем дуже висока, і, відповідно, людина, що знаходиться на вершині трофічного ланцюга, може одержувати продукти з концентрацією токсикантів у 100 – 10000 разів вищою, ніж у ґрунті [1]. Відтак, забруднення ґрунтів важкими металами може на тривалий час зробити неможливим виробництво якісної сільськогосподарської продукції і таким чином опосередковано впливає на здоров’я людини. 
       У ґрунти важкі метали надходять з викидами підприємств і транспорту, стічними водами, відходами промисловості, побутовим сміттям, мінеральними добривами і пестицидами [2]. Як правило, значна забрудненість ґрунтів спостерігається в межах промислових зон, звалищ побутового сміття, автомобільних доріг.
       Метою роботи була оцінка рівня забруднення важкими металами деяких ґрунтів Калинівського району Вінницької області. Для дослідження були відібрані зразки ґрунтів сільськогосподарських угідь та ґрунтів з прилеглих до автотраси ділянок.
       Для визначення валового вмісту металів ґрунт обробляли нітратною кислотою при нагріванні. Рухомі форми вилучали з ґрунту ацетатно-амонійним буферним розчином з рН 4,8. У витяжках метали визначали методом атомно-абсорбційної спектроскопії за методиками [3]. Отримані експериментальні дані наведені в таблиці 1.
 
Таблиця 1 – Вміст важких металів у деяких ґрунтах Калинівського району Вінницької області
 
Місце відбору проби

Вміст металів, мг/кг

Cu*

Zn*

Ni*

Co*

Pb**

Mn**

сільськогосподарські угіддя

0,9

1,0

2,5

0,5

25,4

1690,5

прилеглі до автотраси ділянки

3,5

2,7

1,2

1,3

90,3

1925,5
* – рухомі форми; ** – валовий вміст.
 
       У проаналізованих зразках ґрунту, відібраних поблизу автотраси, концентрація цинку, нікелю і кобальту не перевищує гранично допустиму (23, 4, 5 мг/кг відповідно). Спостерігається незначне перевищення ГДК марганцю (1500 мг/кг) і міді (3 мг/кг); вміст свинцю перевищує ГДК (32 мг/кг) у 3 рази. Ґрунт сільськогосподарських угідь за вмістом рухомих форм металів (Cu, Zn, Co)  відноситься до бідних [4]. Нестача мікроелементів в ґрунтах призводить до зниження врожайності рослин та їх якості. При такому вмісті мікроелементів бажано застосовувати мікродобрива. В цілому, екологічний стан обстежених ґрунтів сільськогосподарських угідь за більшістю визначених показників можна вважати задовільним. Ділянки, прилеглі до автотраси, використовувати з метою сільськогосподарського виробництва не рекомендується.
 
Література
1. Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів / Патика В.П., Макаренко Н.А., Моклячук Л.І. та ін. – К.: Основа, 2005. – 300 с.
2. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. – Л.: Агропромиздат, 1987. – 142 с.
3. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. – М.: ЦИНАО, 1992. – 56 с.
4. Кауричев И. С. Почвоведение. – М.: ВО Агропромиздат, 1989. – 719 с.
 
Оцінка екологічного стану ґрунтів за вмістом  важких металів / Гордієнко О.А., Костик Я.І., Суровцева О.В., Швець С.М., Заставна О.В // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 247.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet