Біоіндикаційна оцінка стану об’єктів довкілля у промислових центрах Дніпропетровської області

У результаті інтенсивного використання природних ресурсів і зростання техногенного навантаження на довкілля в Україні останнім часом склалась критична екологічна ситуація, особливостями якої стали: забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, накопичення великої кількості небезпечних відходів, деградація земельних ресурсів і забруднення ґрунтів  мінеральними добривами, пестицидами, важкими металами та ін.
Погіршення екологічного стану навколишнього середовища особливо актуальне для техногенно-навантажених регіонів України, у тому числі Дніпропетровської області, яка є однією з найбільших індустріально-розвинених областей України, з високим рівнем урбанізації 
       В наш час намітилася цілком обґрунтована тенденція необхідності оцінки стану довкілля не тільки за рівнями ГДК або ГДВ забруднюючих речовин, яку можна забезпечити як традиційними методами, що передбачають хіміко-аналітичні дослідження, із  встановлюванням фактичного значення концентрації різноманітних забруднювачів, так і шляхом використання методів біоіндикації. Останні, як відомо, дають відповіді на питання про загальну токсичність і навіть мутагенність забруднених об’єктів довкілля та ступінь її небезпеки для біоти та людини, тобто розв’язати низку актуальних проблем сучасного сталого розвитку. Екологічний стан об’єктів навколишнього середовища за токсико-мутагенним фоном рекомендується оцінювати за допомогою цитогенетичних  методів біоіндикації, які є найбільш чутливими і достатніми для адекватних оцінок комплексної дії  екологічних факторів довкілля на різні біосистеми. 
       Об’єктами дослідження були вибрані території міст Дніпропетровської області: Жовті Води, Нікополь, Вільногірськ і Павлоград, та територія лікувально-оздоровчого комплексу “Солоний Лиман” Новомосковського району Дніпропетровської області (контроль). 
       Метою досліджень була біоіндикаційна оцінка стану об’єктів довкілля на територіях техногенно-навантажених міст Дніпропетровської області.
       Стан атмосфери та ґрунтів за токсико-мутагенним фоном оцінювався за цитогенетичними показниками біоіндикаторів, за допомогою Allium-тесту (токсичність та мутагенність грунтів) та тесту “Стерильність пилку рослин” (токсичність атмосферного повітря).
       Результати оцінки токсичності атмосферного повітря на досліджуваній території свідчать про “незадовільний” стан у промислових містах. Найбільша токсичність повітря спостерігається у мм. Жовті Води та  Вільногірськ. На контрольній території стан атмосфери оцінюється як “еталонний”. Слід відзначити, що рівень ушкодженості біосистем у 3-3,6 разів більше на територіях промислових міст у порівнянні з контрольною територією. 
       Результати оцінки токсичності ґрунтів вказують на “катастрофічний” екологічний стан ґрунтів у мм. Жовті Води і Вільногірськ та “незадовільний” у мм. Нікополь і Павлоград. На території ЛОК “Солоний Лиман” стан ґрунтів оцінено як “еталонний”. Токсичність ґрунтів на територій досліджуваних міст у 8,2-11 раз більше, ніж на контрольній території. Що стосується мутагенності ґрунтів, то на території міст Жовті Води і Вільногірськ відмічається їх “катастрофічний” стан за цією ознакою. У містах Нікополь та Павлоград екологічний стан ґрунтів – “незадовільний”. На контрольній території, відмічається “задовільний” стан ґрунтів. Мутагенність ґрунтів у досліджуваних містах у 2,5-4 рази вище, ніж у контрольних територіях. 
       Загальна токсико-мутагенна активність ґрунтів, змінюється від „еталонної” ситуації на території ЛОК до „катастрофічної” у м.Жовті Води та Вільногірськ. На територіях міст Нікополь і Павлоград стан ґрунтів оцінено як “незадовільний” з “загрозливим” станом біосистем. Екологічний стан ґрунтів на контрольній території оцінено як “еталонний” і рівень ушкодженості біосистем менше у 3,5-5,2 у порівнянні з промисловими центрами Дніпропетровської області.
       Інтегральна оцінка екологічного стану об’єктів навколишнього середовища за їх токсико-мутагенною активністю вказує на те, що на території міст Жовті Води та Вільногірськ відмічається “катастрофічна” екологічна ситуація. На території міст Нікополь та Павлоград вона “незадовільна”. Інтегральна еколого-генетична оцінка території ЛОК “Солоний лиман” виявила “еталонний” стан об’єктів довкілля. Токсико-мутагенна активність об’єктів довкілля на територіях промислових міст у 3,8-5 раз більша, ніж на контрольній території.
 
 
Біоіндикаційна оцінка стану об’єктів довкілля у промислових центрах Дніпропетровської області / Горова А.І., Павличенко А.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 112.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
 
Оцінка: 
0
No votes yet