Відновлення територій забруднених нафтою і нафтопродуктами

Розроблена комплексна технологія ліквідації наслідків розливів нафти, конденсату і нафтопродуктів. Вона включає локалізацію забруднень, збір рідких вуглеводнів механічними і сорбційними методами, промивку і аерацію забрудненої ділянки землі поверхнево-активними системами природного походження, біологічне очищення і повну рекультивацію земель з урахуванням природнокліматичних умов, рівня і масштабів забруднень.
На стадії підготовчих робіт проводять інженерно-екологічні дослідження, встановлюють вихідні дані для проектування та будівництва системи захисту шляхом виявлення причин нафтохімічного забруднення, просторового положення джерел та плям забруднення. Для цього використовують весь методичний арсенал: від аналізу аерокосмічних знімків, геофізичних робіт, буріння свердловин, моніторингу та дослідних робіт до математичного моделювання різних рівнів. Ліквідацію скупчень незв'язаних нафтопродуктів проводять механічними методами і пристроями, що попереджають перемішування і збовтування вуглеводнів з водою і запобігають значному обсягу наступних робіт з зневоджування і деемульгування. З метою обмеження розповсюдження і ефективного збору нафтопродуктів з поверхні водоймищ, ґрунтів, снігового покрову та інших різних поверхонь рідку частину забруднень, що залишилася, видаляють сорбційним методом. Як сорбент, використовують високооб’ємний розпушений графіт, що володіє високою питомою поверхнею і низькою густиною та унікально великим поглинанням і стягуванням гідрофобних речовин “на себе”, практично не сорбуючи воду. При цьому зменшується площа забруднень і забезпечуються умови для життєдіяльності флори і фауни водного середовища. Відмінною особливістю прикінцевого етапу відновлення ґрунту є те, що мікробіологічна обробка проводиться після зрошення емульсійними системами на основі природних поверхнево-активних речовин, які не тільки безпечні для навколишнього середовища, але й є прекрасним поживним середовищем для розвитку біоценозу. Вміст значних кількостей азоту, фосфору, калію і легко засвоюваних сполук сприяє аутооксидації, відщепленню жирних кислот і засвоєнню мікроорганізмами. Завдяки диауксії проходить швидке і значне нарощування біомаси і збільшення концентрації мікробних клітин, які “атакують” вуглеводневі забруднення, у тому числі тверді парафіни, церезіни, смоли, асфальтени тощо, що суттєво інтенсифікує і в декілька раз підсилює мікробіологічне очищення. Заключний етап рекультивації закінчується вирівнюванням території ґрунтом чи торфом із збереженням природних поверхневих водопливів з наступним створенням рослинного покрову і висівом багатокомпонентних сумішей трав, які підбираються відповідно до кліматичних особливостей конкретної території. Тут важливу роль відіграють стимулятори росту рослин і правильно підібрані макро- і мікродобрива, включаючи органічні, як перед посівом, так і в процесі догляду за рослинами. Для цього рекомендовано використовувати напрацьований досвід прискореного природовідновлення шляхом створення природної мікрофлори ґрунту, внесенням  додаткових джерел азоту, фосфору, калію та проведенням комплексу агротехнічних заходів. Сукупність розглянутих факторів сприяє швидкому видаленню вуглеводневих забруднень і повному відновленню грунтово-рослинного покрову.
 
Відновлення територій забруднених нафтою і  нафтопродуктами / Бодачівська Л.Ю., Поп Г.С. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 254.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet