Екологічні технології: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств

Висока водоємкість та відсутність досконалих схем очищення стічних вод характерні для більшості вітчизняних промислових підприємств. Світовий досвід показує, що одним із перспективних напрямків економічно доцільного очищення стічних вод є проектування розподілених схем очищення стоків промислового підприємства.
Схема з потоками стічних вод, що оптимально розподілені у процесах очищення, дозволяє зменшити концентрацію забруднюючих речовин до допустимої норми перед скиданням очищених стоків при мінімальних капітальних і експлуатаційних витратах. 
       Відсутність вітчизняних досліджень і розробок у цій галузі, зумовлює актуальність питання створення вітчизняної методики проектування розподілених схем очищення стічних вод промислових підприємств. У роботі пропонується методика, яка включає дві стадії, концептуальну і оптимізаційну [1, 2]. Концептуальна стадія синтезу розподіленої схеми каналізування стічних вод ґрунтується на використанні водного пінч-аналізу і термодинамічного підходу [3]. Конкретно була приділена увага створенню математичних моделей статики процесів очищення, що дають змогу врахувати зміни коефіцієнтів видалення процесів очищення під час пошуку оптимального розподілу потоків стічних вод у схемі, а також зміни витрат стічних вод у очисних процесах, інші специфічні параметри.
       Перерозподіл потоків стічних вод у процесах приводить до значних змін об'ємних витрат потоків і концентрації забруднюючих речовин у них, що впливає на заданий ефект очищення стічних вод. Існуючі методи проектування розподілених систем каналізування не враховують залежність ефективності технології очищення стічних вод по заданій забруднюючій речовині від її початкової концентрації у стічних водах і їх витрати. З метою врахування фізико-хімічної природи процесів очищення, і, таким чином, підвищення точності розрахунків, на другій стадії процедури синтезу пропонується використовувати математичні моделі процесів очищення [4]. Вхідними змінними є витрати потоку, що обробляється у процесів очищення, концентрація забруднювача і його характеристики, конструкційні і технологічні параметри конкретної очисної установки. Вихідними змінними – ефект очищення стічних вод від забруднюючої речовини, параметри очисних процесів. Застосування математичних моделей процесів очищення у вигляді рівнянь статики процесів для синтезу систем каналізування стічних вод промислових підприємств дозволяє врахувати фактори специфічні для окремих методів очищення. 
       Застосування комбінованого підходу з використанням математичних моделей процесів очищення для проектування схем каналізації стічних вод дозволяє значно скоротити навантаження на процеси очищення. За допомогою розробленої методики були побудовані системи очищення стоків підприємств різних галузей промисловості, у т.ч. харчовий, нафтопереробної, машинобудівної і т.д. Розрахунки показують, що можливо зниження витрати  стічних вод, що очищаються, до 70% у порівнянні з централізованим очищенням.
Література
1. Квитка А.А., Джигирей И.Н. Проектирование систем канализирования сточных вод промышленных предприятий: Комбинированный подход // Экотехнологии и ресурсосбережение, 2006. – № 2. – С. 72–77. 
2. Statyukha Gennady, Kvitka Olexander, Dzhygyrey Iryna. The Wastewater Treatment Systems Modelling by Combined Approach // SSCHE–2005: Proceedings of 32th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. – Slovakia, 2005. 
3. Статюха Г.О., Квітка О.О., Джигирей І.М. Моделювання розподілених схем очищення стічних вод промислових підприємств на основі методів Інтеграції Процесів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 27–37. 
4. Статюха Г.О., Квітка О.О., Джигирей І.М. Моделювання локальних схем очищення стічних вод в харчовій промисловості // Аква Україна: Матеріали науково-практичних конференцій ІІІ міжнародного водного форуму. – К.: 2005. – С. 274–276.
 
Екологічні технології: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств / Джигирей І.М., Квітка О.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 218.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet