Діагностика стану деревних і квітниково-декоративних рослин за дії стресових факторів середовища

Комплексний вплив стресових факторів навколишнього природного середовища викликає хлороз, некроз (крапчастість, міжжилкові, крапчасті, вершкові плямисті некрози) і згортання в трубку листків, викривлення й фасціацію стебел, передчасне опадання асиміляційних органів, плодів та втрату тургору деревних, а також квітниково-декоративних рослин.
З метою удосконалення методів моніторингу нами розроблено спектрометричний метод листкової діагностики деревних, а також квітниково-декоративних рослин, суть якого полягає в оцінці їх структурно-функціонального стану за спектральними коефіцієнтами відбиття (СКВ) у видимому діапазоні. Для інтегральної оцінки спектральних змін вперше запропоновано спектральний коефіцієнт L = (СКВ(560 нм) + СКВ(680 нм) / (СКВ(750 нм) – СКВ(720 нм)). Встановлено, що погіршення фізіологічного стану рослин за дії високотемпературного, водного та мінерального стресів, хвороб та шкідників призводить до збільшення величин спектрального коефіцієнта L листків, яке пропорційне ступеню пошкоджень. Значення коефіцієнта L близько 2,0 відповідає здоровим і непошкодженим рослинам, якщо L менше 2,2, то це сигналізує про стресовий стан організму. Розроблений метод листкової діагностики  дає можливість оцінювати стан і ступінь пошкодження рослин впродовж онтогенезу рослин. Хоча даний метод не дозволяє з’ясувати причини виникнення захворювання, однак дає інформацію про те, які саме шкідливі організми або несприятливі умови життєдіяльності зумовлювали пошкодження рослин. Доведено, що спектральні властивості рослин у видимому діапазоні визначаються пігментним складом листків і зміна спектрів відбиття не є специфічною реакцією на дію конкретного стресового чинника, оскільки відображає лише загальну відповідь організму на погіршення умов його життєдіяльності. Для визначення природи пошкодження необхідне проведення додаткових досліджень з використанням інших чутливих методів фізіології, біохімії та фітопатології рослин. 
       На підставі проведених експериментів, нами виділено фізіологічні характеристики, зокрема інтенсивність фотосинтезу і вміст вільних аденозинфосфатів, які енергетично забезпечують функціонування відновлювальних процесів рослин. Менш чутливими виявились пігмент-білкові комплекси, вміст і рідкокристалічна структура сумарних полярних ліпідів мембран хлоропластів. Наступними за чутливістю виділено вміст пігментів, площу асиміляційної поверхні і спектральні характеристики листків. Для моніторингу стресового пошкодження деревних і квітково-декоративних рослин рекомендовано використовувати зворотну схему їх стану. Менш чутливе визначення СКВ листків дозволяє швидше проводити аналіз значної кількості зразків. Інформативніші методи оцінки фотосинтетичної діяльності, водного, аденозинфосфатного і фітогормонального балансів дають можливість розкрити механізми та природу пошкоджень рослин за умов, коли інші менш чутливі.
 
Діагностика стану деревних і квітниково-декоративних рослин  за дії стресових факторів середовища / Григорюк І.П., Ткачов В.І., Серга О.І., Яворовський П.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 136.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet