Особливості раціонального природокористування в Україні

       У XXI столітті людство зіткнулося з безпрецедентною проблемою екологічного виживання. В світі не існує країни, яку б не зачепила  тією чи іншою мірою екологічна криза, безпосередньо пов’язана з обмеженістю природних ресурсів планети, станом демографічних, соціальних та економічних процесів.
       На сьогодні проблема охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів переросла в одну з  найважливіших глобальних проблем сучасності. Від неї залежить основа існування людського суспільства. Цілком очевидно, що вирішення можливе лише за умови об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, коли охорона навколишнього природного середовища стане однією з найважливіших функцій усіх без винятку країн.
       Саме тому  Конференція ООН на найвищому рівні з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася в червні 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), засвідчила, що стан навколишнього природного середовища є одним з найважливіших чинників глобальної, регіональної та національної безпеки. 
       В Україні в нинішній системі економічного механізму екологічного регулювання фактично не функціонує механізм кредитування природоохоронних заходів, пільгового оподаткування та цінового заохочення екологоконструктивної діяльності. Не набули необхідного розвитку механізм впливу субсидування на формування екологічної інфраструктури, “зеленої” індустрії, національного ринку екологічних послуг тощо, в тому числі ні екологічний аудит, а ні екологічне страхування. 
       Уряду України для підтримання сталого розвитку необхідно  стимулювати раціональне       використання природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища   шляхом: 
  • надання пільг при оподаткувані підприємств, установ, організацій і громадян в разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, при переході на маловідходні і ресурсо-енергозберігаючі технології, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони навколишнього природного середовища;
  • надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових кредитів для забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
  • звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища;
  • передачі частини коштів фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах підприємствам, установам і громадянам;
  • надання можливості отримання природних ресурсів під заставу;
  • сприяння природному відновленню рослинного покриву;
  • запобіганням небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності;
  • зупиненням (тимчасовим) господарської діяльності з метою створення умов для відновлення деградованих земель.
Література
1. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. - М.: Политиздат, 1990. - 415 с.;
2. Статистичний збірник „Довкілля України” за 2004 рік / Державний комітет статистики Укр.: за редакцією Ю.М. Остапчука. – К., 2005. – 260 стор.;
3. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки.
 
Особливості раціонального природокористування в Україні / Хвесик М.А., Степанюк Н.А./ І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 298.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
 
Оцінка: 
0
No votes yet