Автомагістраль та її вплив на довкілля

        За визначенням тлумачного словника сучасної української мови „автомагістраль – дорога для масового швидкісного автомобільного руху” [1, с.5].
       Автомобільна дорога Санкт-Петербург-Київ-Одеса відноситься до магістральних доріг з номером М-05. Досліджуваний відрізок автомагістралі Київ-Одеса проходить територією Жашківського, Маньківського, Уманського районів (50 км). 
       Під час проведення будівельних робіт при реконструкції автодороги, вплив на навколишнє середовище в захисній зоні був пов’язаний з акустичним впливом на дику флору і фауну; зміною режиму площинного зливу завдяки порушенню верхнього ґрунтового горизонту і улаштуванню укосів та бокових каналів; аерозольними надходженнями твердих, рідких та газоподібних хімічних забруднювачів на поверхню ґрунту та рослинність; впливом на повітряне середовище за рахунок відпрацьованих газів, викладів шуму та пилу від працюючих механізмів. Вихлопні гази автомобілів забруднюють атмосферне повітря, осідають на рослинах, в ґрунті вздовж автодороги. Внаслідок забруднення ґрунту і повітря відбуваються небажані зміни структурно-функціональної організованості екосистеми, збіднення генофонду. 
       За дослідженнями Ситника О.І. встановлено, що в межах території тимчасового відведення землі вплив пов’язаний з:
- вирубуванням зелених насаджень;
- зняттям родючого шару ґрунту товщиною 20 см;
- розвитком вітрової ерозії завдяки порушенню деревного покриву працюючими механізмами;
- забрудненням поверхні ґрунту паливно-мастильними матеріалами та будівельним сміттям;
- можливим просіданням поверхні ґрунту та зсувами внаслідок механічного навантаження;
- змінами гідрологічного режиму, хімічним та тепловим забрудненням підземних водних об’єктів [2, с.57].
       Після реконструкції та введення автодороги в дію при нормальних умовах експлуатації негативний вплив на навколишнє середовище зумовлений: викидами забруднюючих речовин (відпрацьованих газів автотранспорту) в атмосферу; акустичним впливом – за рахунок руху автотранспорту; забруднення сміттям, господарсько-побутовими стоками, хімічними забруднювачами – за рахунок впливу об’єктів транспортної інфраструктури; зміною режиму площинного зливу завдяки існуванню насипу. Ми виділили декілька форм антропогенної зміни ландшафтів: геофізичну – зв’язану зі зміною фізичного вигляду ландшафтних комплексів; геохімічну – з комплексним забрудненням оточуючого середовища; радіоактивну – з не зворотними змінами в генетичній структурі видів, негативні наслідки яких важко передбачити.
       Поблизу дороги найінтенсивніше забруднюється ґрунт. Багато хімічних сполук, що потрапляють в атмосферу, розчиняються в крапельках атмосферної вологи і з опадами випадають в ґрунт. Це, в основному, гази – оксиди сірки, азоту. Тверді й рідкі сполуки за сухої погоди звичайно осідають безпосередньо у вигляді пилу й аерозолів. Забруднення ґрунту біля автомагістралі видно навіть неозброєним оком. Влаштування нових автомагістралей, зростання транспортного навантаження прямо пропорційно негативно позначається на екологічному стані довкілля, рослинному і тваринному світі, зокрема. Щоденно під колесами автомобілів гине десятки тисяч тварин.
       Таким чином, крім певної користі великі автомагістралі в радіусі 10-15 км забруднюють довкілля. 
Література
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Уклад. і голов. ред. В 27 В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 1440 с.
2. Ситник О.І. Вплив реконструкції автомагістралі Київ-Одеса на екологічний стан місцевості (на прикладі Уманського р-ну Черкаської області): Наук. записки екол. лаборат. УДПУ. – Вип.7. – К.: Наук. світ, 2004. – С. 55-65.
 
Автомагістраль та її вплив на довкілля / Совгіра С. В., Білоус С.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 268.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet