Розробка та апробація методик моніторингу вмісту важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища

        Серед екотоксикантів особливої уваги заслуговують сполуки важких металів, які окрім високої токсичності володіють високою здатністю до біокумуляції. Окрім моніторингу забруднених важкими металами територій виникає необхідність і моніторингу фонових концентрацій важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища. Серед сучасних методів контролю вмісту важких металів в різноманітних об’єктах, в тому числі об’єктах навколишнього природного середовища, важливу роль відіграє метод атомно-абсорбційної спектрометрії, зокрема з електротермічною атомізацією (ЕТААС). Цей метод, окрім високої селективності володіє високою чутливістю, особливо до окремих важких металів, тому він  є основою ряду стандартів в галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема моніторингу вмісту важких металів в об’єктах довкілля. В той же час, використання методу ЕТААС часто ускладнено матричними перешкодами. Для їх усунення використовують хімічні модифікатори матриці, які створюють контрольоване хімічне оточення визначуваного елементу в момент атомізації. Використання цих модифікаторів дозволяє усунути як матричні перешкоди при визначенні вмісту важких металів, так і покращити метрологічні характеристики методик, адже зростає чутливість та відтворюваність методу. При цьому ефективними модифікаторами матриці є комплексні сполуки Паладію з органічними лігандами, які є дорогими і тому малодоступними та непридатними для масових досліджень.
       Тому нами запропоновано нові модифікатори матриці при визначенні важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища методом ЕТААС на основі органічних похідних гідразину, які по ефективності практично не поступаються модифікаторам на основі Паладію, проте значно дешевші останніх. Серед органічних похідних гідразину ефективними модифікаторами матриці при визначенні важких металів методом ЕТААС виявилися ацилгідразони піровиноградної кислоти та саліцилового альдегіду. В ході виконання дослідження вивчено вплив різних факторів на ефективність використання модифікаторів, знайдені оптимальні умови для визначення важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища методом ЕТААС в присутності цих сполук. Встановлено механізм дії модифікаторів, що дозволяє ефективно підбирати модифікатори матриці в залежності від типу матриці аналізу. Показано, що при використанні пропонованих модифікаторів матриці, підвищується величина аналітичного сигналу визначуваних металів та їх відтворюваність. На основі проведених досліджень розроблені та апробовані нові методики атомно-абсорбційного визначення важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища.
       Апробація методик здійснювалася як у науково-дослідних установах, так і в установах, діяльність яких пов’язана з контролем стану навколишнього природного середовища. Розроблені нами методики використані при визначенні вмісту важких металів в природних розсолах та морській воді, річкових водах, ґрунтах, біологічних об’єктах тощо. Методики використані при виконанні міжнародного проекту “Розробка системи моніторингу забруднення довкілля прикордонного регіону БЕРЕГ”, мета якого оцінити вплив сміттєзвалищ на екологічний стан навколишнього природного середовища. Виконання робіт в межах зазначеного проекту проводилося як українською стороною, так і угорською і при цьому запропоновані нами методики визначення важких металів методом ЕТААС виявилися ефективними, що дозволяє говорити про можливість і необхідність їх впровадження.
 

Розробка та апробація методик моніторингу вмісту важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища / Сухарев С.М., Сухарева О.Ю., Чундак С.Ю., Ривак Т.С., Бойко Н.В., Чонка І.І.. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 64.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet