Алгоритм прийняття рішень при оцінці впливів на навколишнє середовище

В даній роботі розглядається процес та проблеми реалізації оцінки впливів об’єктів господарчої діяльності на навколишнє середовище у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема оцінка ступеня потенційної небезпечності промислового об’єкту та можливої шкоди при виникненні аварії на ньому.
Це дозволить дослідити рівень небезпечності промислових об’єктів і створити цілісну картину техногенних небезпек для регіонів з метою подальшого прийняття відповідних заходів, спрямованих на зменшення рівня небезпеки [1].
При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділяються такі його компоненти: клімат і мікроклімат, повітряне, геологічне та водне середовища, ґрунти, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. Розглядаються тільки ті компоненти та об’єкти навколишнього природного середовища, на які впливає планована діяльність, а також ті, сучасний стан яких не відповідає нормативному. Серед чинників впливу на навколишнє середовище слід розглядати просторові, енергетичні, хімічні, фізичні та ін [2-3].
Для наведеної задачі визначення загальної шкідливості впливу багатьох джерел на навколишнє середовище було запропоновано використати так звану узагальнену функцію бажаності D. Для побудови узагальненої функції бажаності D пропонується перетворити виміряні значення відгуків (впливів джерел небезпеки) у безрозмірну шкалу бажаності d.
     <формула в pdf-файлі> (1)
де k – кількість джерел небезпеки певного об’єкту.
Позначимо через   сумарний вплив i-го джерела небезпеки на навколишнє середовище, тоді
  <формула в pdf-файлі>  (2)
де   – вплив i-го джерела небезпеки на j-ий компонент (параметр) навколишнього середовища, n – кількість компонентів навколишнього середовища, на які впливає i-те джерело небезпеки.
При цьому   може приймати наступні значення: 0 – добре; 1 – задовільно; 2 – погано.
Тоді вираз для перетворення сумарного впливу i-го джерела небезпеки   до безрозмірної шкали матиме вигляд:
  <формула в pdf-файлі>  (3)
де   – сумарний вплив i-го джерела небезпеки зведений до безрозмірної шкали з межами від 0 до 1 (часткова функція бажаності);   – умовно найкраще значення індексу;   – умовно найгірше значення індексу.
Маючи кількісні значення впливу певних джерел небезпеки та об’єктів на навколишнє середовище, можна проводити порівняльний їх аналіз та приймати необхідні заходи з метою зниження рівня негативного впливу окремих джерел чи об’єктів.
Література
1. Маршалл В. Основные опасности химических производств. – М.: Мир, 1989. – 672 с.
2. Горский В.Г. Химическое загрязнение- опасность для будущего России // Химия в интересах устойчивого развития. – 2000. – №8. – С.507-514
3. Сильнодействующие ядовитые вещества / Под ред. В.С. Юлина. – М.: Техинформ ГО, 1992. – 63 с.
 
Алгоритм прийняття рішень при оцінці впливів на навколишнє середовище / Статюха Г.О., Бойко Т.В., Бендюг В.І., Абрамов І.Б.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 48.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet