Розробка екологічно чистих високо ефективних засобів пожежегасіння

        Для об’ємного пожежегасіння широко застосовують галогенпохідні насичених вуглеводнів С1, С2 (торгова назва хладони). В наукових дослідженнях останніх десятиліть було показано негативний вплив хладонів на озоновий шар Землі. Цей фактор спонукав світове співтовариство прийняти в 1987р. Монреальську угоду, згідно якої всі країни, які приєдналися до цієї угоди, зобов’язалися до 2010 р. припинити виробництво і використання хладонів, в тому числі для гасіння пожеж.
       В якості засобів об’ємного пожежогасіння в останні 8-10 років почали використовувати аерозольні вогнегасячі системи (АВС), які отримують шляхом спалювання твердопаливних аероутворюючих зарядів в спеціальних пристроях – генераторах вогнегасячого аерозолю. АВС мають унікальні вогнегасячі властивості: вони в 7-9 разів ефективніші за інші засоби гасіння полум’я і є найбільш перспективним засобом об’ємного пожежогасіння і в майбутньому з успіхом зможуть замінити хладони.
       У всіх відомих на сьогодні способах отримання АВС є суттєві недоліки, в тому числі екологічного характеру. Використання високої температури для генерації АВС супроводжується утворенням значних кількостей високонебезпечних для довкілля речовин (СО, NO, NO2, NO3 і ін.), в окремих випадках горіння аероутворюючих зарядів переходить у вибух.
       В розробленій нами технології одержання АВС не застосовується екзотермічний процес окиснення. Суть технології заключається в тому, що одну або більше вогнегасячих речовин (КСl, NaСl, NО2 СО3, К2СО3 і ін.) розчиняють у негорючій рідині, нагрівають розчин вище температури його кипіння при нормальному тиску і подають нагрітий розчин для гасіння полум’я. Таким чином, в даному способі генерації АВС використовується фізична енергія нагрітої вище температури кипіння рідини при нормальному тиску, замість хімічної енергії реакції окиснення горючих речовин у відомих способах. В аерозолі, який при цьому генерується відсутні будь-які небезпечні для довкілля речовини, усувається імовірність виникнення вибухонебезпечних ситуацій.
       В лабораторних умовах і на пілотній установці нами проведені дослідження по гасінні полум’я з використанням нагрітих до температури 200 – 250 оС одно – або більше компонентних водних розчинів вогнегасячих речовин, які готовили в ємності, що витримувала тиск до 35 МПа. Розчин подавався в мікродисперсному стані в апарат, в якому реалізовувався процес горіння метану. Тепло перегріву розчину (відносно температури кипіння води при атмосферному тиску) забезпечувало миттєве випаровування води на 40-90 %. При цьому проходило утворення мілкодисперсного аерозолю розчинених солей за рахунок зменшення їх розчинності з падінням температури при дроселюванні тиску та у зв’язку з випаровуванням води. Показано, що генерована по такій технології аерозольна вогнегасяча суміш по ефективності гасіння полум’я є вищою, ніж у відомих способах генерації АВС з використанням теплової енергії горіння. Це обумовлюється високою дисперсністю аерозолю (на рівні наночастинок), а також високою його активністю в момент утворення в реакції рекомбінації активних частинок полум’я – атомів і радикалів.
       Вказана технологія захищена патентами України.
 
Розробка екологічно чистих високо ефективних засобів пожежегасіння / Левуш С.С., Кіт Ю.В., Левуш С.С., Федевич О.Є. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 222.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet