Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем знешкодження непридатних пестицидів

        На території України накопичено значний об’єм (понад 21 тис. тонн) непридатних до використання та заборонених до застосування пестицидних препаратів (ПП). Остаточна їхня кількість навіть на сьогоднішній день (не зважаючи на проведену інвентаризацію станом на 01.01.2003р.) не встановлена, що вказує на негативний стан їх обліку та зберігання. У більшості областей зафіксована лише загальна кількість та наявність пестицидів категорії "А", "Б" та "В", а їх товарна номенклатура взагалі відсутня, що значно ускладнює можливість їх переробки.
       При цьому найбільшу небезпеку складають заборонені, найбільш стійкі та токсичні хлорвмісні пестицидні препарати. Найбільш часто в пробах ґрунту по залишковим концентраціям виявляються такі пестициди: ТХАН (88 % проб), ПХП ПХК (83%), Сімазін (80%), Алерокс і Атразін (74%). Більш ніж у 50% зразків ґрунту виявлена наявність ще 11 препаратів, що вказує на критичний стан забруднення ґрунтів України залишковими кількостями пестицидів.
       Згідно статистичної звітності накопичені у Вінницькій області (понад 2 тис. тонн) непридатні ХЗЗР можна розділити на дві групи: 1 група ПП, які не містять важких металів; 2 група ПП, які містять важкі метали. В результаті проведених експериментальних досліджень було з’ясовано, що для реалізації етапу проектування дослідно-промислового устаткування обладнання для знешкодження непридатних пестицидів ХЗЗР необхідно застосувати технологічну схему, яка передбачає використання одночасно двох методів знезараження непридатних пестицидних препаратів. На основі проведеного комплексного еколого-економічного аналізу відомих методів деструкції ХЗЗР, до 1 групи  ПП можна застосувати термічний метод знешкодження з додаванням нейтралізуючих кислі гази компонентів, а до 2 групи ПП можна застосувати реагентний метод знешкодження. В результаті застосування термічного методу отримані продукти деструкції будуть повністю безпечні для навколишнього середовища, а продукти, отримані в результаті використання реагентного методу потрібно або додатково іммобілізувати з використанням полімерних та природних іммобілізуючих матеріалів з метою їх безпечного і довготривалого зберігання у місцях розташування, або використати у технологічному процесі металургійного виробництва. Оскільки серед накопичених ХЗЗР в результаті їх недбалого зберігання є велика частка неопізнаних або у вигляді суміші декількох різних ПП, то перед їх знешкодженням з метою забезпечення необхідного рівня екологічної безпеки потрібно обов’язково провести ідентифікацію (хімічний аналіз) на вміст важких металів.
       Оскільки в Україні є підприємства, зокрема Бердичівський завод хімічного машинобудування “Прогрес” та інші, які вже сьогодні можуть виробляти мобільні переробні комплекси, то щоб зменшити витрати на проектування, доцільно замовити комплект такого обладнання, який розрахований на знешкодження наявних непридатних ХЗЗР Вінницької області, зокрема, можливо, на умовах лізингу.
       Для знешкодження 2 групи ПП, що містять токсичні важкі метали, необхідно додатково спроектувати комплект обладнання для реагентної їх переробки. Вторинні продукти, отримані в результаті реагентної переробки, необхідно піддати імобілізації з використанням, наприклад, полімерних зв’язуючих матеріалів або направляти на металургійні заводи для переробки.
       Отже, впровадження запропонованої комплексної технології дасть можливість уникнути довготривалого зберігання великої кількості непридатних ХЗЗР, що пов’язане з великими енерго- та ресурсовитратами і не завжди забезпечує необхідний ступінь екологічної безпеки у місцях їх розташування та зменшить екологічний ризик як для довкілля, так і населення Подільського регіону та України в цілому.
Література
1. Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів. Монографія./ Під ред. Петрука В.Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2003. –253с.
2. Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів. Монографія/ Під ред. Петрука В.Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005. –254с.
 

Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем знешкодження непридатних пестицидів / Петрук В.Г., Петрук Р.В., Ранський А.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 208.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet