Ефективність технологій вирощування зернобобових культур в умовах радіоактивного забруднення

Невід’ємним компонентом екологічного стану сільськогосподарських земель  в сучасних умовах є забруднення ґрунтів радіоактивними елементами, що значно ускладнює ведення  сільськогосподарського виробництва в поліських радіонуклідно забруднених районах України.  
       За даними наукових досліджень близько 95 % радіоактивних речовин надходить до організму сільськогосподарських тварин із кормом [1]. Це спонукає до пошуку шляхів переведення землеробства на принципово нову основу, яка сприятиме вирішенню екологічних та економічних проблем. 
       Виникає необхідність у розробці і впровадженні нових теоретичних  підходів і рекомендацій щодо ведення кормовиробництва на радіоактивно забруднених землях. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур, над якими працюють вітчизняні і зарубіжні вчені, повинні забезпечувати розширене відтворення родючості ґрунтів та підвищення продуктивності і якості  кормових культур. В умовах техногенного радіоактивного забруднення сільськогосподарська продукція має відповідати рівням гранично допустимих концентрацій щодо вмісту шкідливих речовин. При цьому  важливе значення належить раціональному використанню сільськогосподарських угідь. 
       Таким чином, актуальними є питання удосконалення прийомів обробітку ґрунту, внесення добрив, впровадження в сівозміни різних бобових культур  та енергозберігаючих технологій, що забезпечать одержання врожаїв запланованих рівнів, покращення фізико-хімічних показників ґрунту, фітосанітарного стану тощо. Важливою проблемою є розробка та вдосконалення існуючих технологій вирощування високобілкових культур, в тому числі пелюшки.
       Враховуючи важливість даного питання в Інституті сільського господарства Полісся УААН були закладені багаторічні польові стаціонарні досліди на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах. Метою проведених досліджень була розробка технологій, які забезпечать оптимальне використання добрив, покращать продуктивність та якість продукції.  
       В результаті проведених досліджень вивчено вплив доз і співвідношень добрив та обробітків ґрунту, а також сумісних посівів зернобобових культур на родючість ґрунту, умови росту, розвитку і продуктивність  пелюшко-вівсяної сумішки, встановлено закономірності переходу радіонуклідів в продукцію і визначена енергетична і економічна ефективність. 
       Результати досліджень свідчать, що застосування  підвищених норм мінеральних добрив сприяє зменшенню коефіцієнтів переходу (КП) 137Cs в кормові культури. Питома активність зеленої маси  зменшується в середньому на 15-38 % і зерна на 20-45%. Найбільший вагомий внесок у зменшення питомої активності рослин зробили фосфорно-калійні добрива (Р30;60, К30;60) та їх поєднання з мінімальною дозою азотного добрива (N30) і вапна. Це дало можливість зменшити питому активність зеленої маси пелюшко-вівсяної сумішки на 24,2-63,2% і зерна на 15,9-64,4%. При цьому із збільшенням норми внесення добрив виробнича собівартість теж зростає. Так, внесення азотних добрив (N30) збільшує виробничі витрати на 1 га посіву на 24,6%, фосфорних (P30) – на 32,8%, калійних (К30) – на 7,7%. Крім того, внесення мінеральних добрив і вапна у співвідношенні N30P30К30 +вапно збільшує виробничу собівартість в розрахунку на 1 га  площі  більш як в два рази (124,5%). Проте, підвищені дози добрив сприяють росту урожайності сільськогосподарських культур, тому собівартість  в розрахунку на 1 ц продукції на окремих варіантах зменшується порівняно з контролем, де добрива не вносились. Так, при внесенні калійного добрива (К30) собівартість 1 ц продукції зменшилась на 1,6%, азотно-калійного (N30К30) – на 10,9%, забезпечуючи при цьому найвищі показники рентабельності (21,6% та 34,2%) [2].
 
Література
1. Гудков І.М., Віннічук М.М. Сільськогосподарська радіобіологія.– Житомир, 2003.– 470 с.
2. Звіт про науково-дослідну роботу/під кер.Фещенко В.П. – Коростень:ІСГП, 2005. –  39 с.
 
Ефективність технологій вирощування зернобобових культур в умовах радіоактивного забруднення / Ходаківська О.В., Фещенко В.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 156.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet