ГІС-технології геоекологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем

Екологічний аудит – новий напрямок в екологічній науці та природоохоронній галузі, нова навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з екології та охорони навколишнього природного середовища.
Екологічний аудит проводять по відношенню до територій держави, регіону, адміністративних областей і районів, населених пунктів (міст і сіл) або до народногосподарських об’єктів – промвузлів, заводів, фабрик і інших об’єктів промисловості, транспорту, енергетики, хімії, гірництва, зв’язку і т.д. 
       Екологічний аудит – це визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів навколишнього середовища (літосфери та мінерально-сировинних ресурсів; геофізичних полів Землі і Космосу та їх впливу на довкілля і здоров’я людей; геоморфосфери (рельєфу) та небезпечних ендо- та екзогеодинамічних процесів, руйнуючих літосферу і перетворюючих рельєф; поверхневої та підземної гідросфери і водних ресурсів; атмосфери і кліматичних ресурсів; фіто- та зоосфер і біологічних ресурсів; демосфери та стану здоров’я населення у зв’язку з екологічними чинниками; техносфери та її впливу на всі попередні компоненти природних екосистем). Кінцевою метою екологічного аудиту є визначення відповідності сучасної екологічної ситуації екологічним стандартам, які б забезпечували оптимальний стан довкілля та безпеку життєдіяльності людини.
       Екологічний аудит міста виконаний на прикладі Івано-Франківська і його результатом є комп’ютерна система кореляції захворюваності населення міських територій від екологічних чинників, яка включає: 
       1) бази даних різних рівнів захворюваності населення у різних мікрорайонах міста по 28 хворобам згідно діючої міжнародної класифікації хвороб (МКХ); 
       2) бази даних з хімічного забруднення ґрунтів, поверхневих і ґрунтових вод, атмосферного повітря і рослинності важкими металами, радіонуклідами, нафтопродуктами; 
       3) комп’ютерні карти екологічного стану геологічного середовища, геофізичних полів, геоморфосфери, ландшафтів; 
       4) електронні карти хімічного забруднення 12 компонентами ґрунтів, гідросфери, атмосфери і фітосфери; 
       5) карти екологічного стану техносфери міста. Комп’ютерний кореляційний аналіз баз даних захворюваності кожної із груп хвороб МКХ разом з комп’ютерними (електронними) картами екологічного стану кожного із компонентів довкілля міської території дозволив визначити пряму кореляційну залежність між різними захворюваннями і ступенем трансформації довкілля.
       Ця робота – один із 15 проектов-переможців, відібраних і фінансованих Світовим банком із поданих на конкурс 462 інноваційних ідей в 2001р. В Україні. В результаті виконання проекту методами екологічного аудиту автори установили, що кожний контур підвищеної захворюваності залежить від напруженого екологічного стану конкретної території міста і потребує індивідуальних заходів щодо охорони здоров’я і покращення екологічного стану урбоекосистеми.
       Розроблена нами методика екологічного аудиту міста на базі КСЕБ – комп’ютерної інформаційно-аналітичної та прогнозно-керуючої системи екологічного моніторингу, екологічної безпеки, прогнозу та попередження надзвичайних ситуацій – не претендує на універсальність, а є лише черговим прикладом нашого підходу до комплексних досліджень екологічного стану території. Наступним етапом буде розробка методики екологічного аудиту для народногосподарських об’єктів.
Література
1. Адаменко О.М., Міщенко Л.В. Екологічний аудит територій. Підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих закладів освіти. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 342 с. 
2. Міщенко Л.В. Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля (на прикладі регіону Покуття). Автореферат канд. географ. наук, Чернівці, 2003.– 21 с. 
3. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологічний аудит. – К.: Вища школа, 2000.- 244 с.
 
ГІС-технології геоекологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем / Жовтюк В.Я. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 92.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet