Оцінка рівнів впливу хімічних забруднювачів атмосферного повітря на стан здоров’я населення промислового міста

        Вивчення впливу хімічних забруднювачів атмосфери різних територій на стан здоров’я населення є актуальною проблемою. Причинами багатьох захворювань, в тому числі злоякісних новоутворень, патологій вагітності, вроджених вад розвитку та ряду інших є погіршення якості атмосферного повітря внаслідок його забруднення токсичними хімічними речовинами.
       У вітчизняній гігієнічній  та екологічній практиці вплив забруднювачів атмосферного повітря на здоров’я населення оцінюється на основі порівняння реальних концентрацій забруднюючих речовин з нормативними значеннями, що не відображає справжньої картини ризику погіршення стану здоров’я, який може бути пов'язаний з навколишнім середовищем. Це зумовлено рядом причин, насамперед різною чутливістю населення до впливу забруднювачів та відсутністю порогу шкідливої дії для канцерогенних, імунотоксичних, ембріотоксичних та інших речовин. 
       Тому, вивчення впливу хімічних забруднювачів атмосферного повітря на здоров’я населення м. Черкаси здійснили на основі вітчизняних (ДСП № 201 від 09.07.97.) та міжнародних (міжнародна методологія оцінки ризику) методів. Територію міста поділили на 4 дослідних райони: Дніпровський, Південно-західний, Промисловий і Центральний. Вивчили вплив на здоров’я населення основних забруднювачів атмосферного повітря міста, якими є аміак, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, сірководень, сірковуглець та формальдегід. 
       Вивчення просторового забруднення атмосферного повітря в дослідних районах м. Черкаси за ДСП № 201 від 09.07.97 показало, що в Дніпровському, Південно-західному та Центральному районах рівень забруднення атмосферного повітря є недопустимим, ступінь небезпечності ГДЗ – слабко небезпечним; в Промисловому районі рівень забруднення  є недопустимим, ступінь небезпечності ГДЗ – небезпечним.
За міжнародною методологією оцінки ризику для здоров’я населення визначили, що вплив на населення міста таких речовин як формальдегід, сірководень, діоксид сірки, діоксид азоту, аміак та оксид вуглецю на населення всіх дослідних районів характеризується як недопустимий.
       За величиною сумарних індексів небезпеки в дослідних районах найбільшого неканцерогенного  ризику зазнає населення Промислового району, на території якого розміщені найпотужніші промислові підприємства міста, які здійснюють найбільший внесок в забруднення атмосферного повітря.
       Отже, за допомогою даної методології оцінки ризику для здоров’я населення можливо визначити реальні навантаження забруднюючих речовин на населення певного дослідного регіону, тоді як за допомогою розрахунку показника забруднення на основі вітчизняних нормативів можливо лише оцінити якість атмосферного повітря.
 
Оцінка рівнів впливу хімічних забруднювачів атмосферного повітря на стан здоров’я населення промислового міста / Бондаренко Ю.Г., Калинич В.Ю., Малоног К.П., Хоменко В.М., Тищук М.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 240.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet