Система екологічного менеджменту і аудиту (СЕМА) як одна з передумов екологічної політики держави

        Державна політика здійснюється в усіх напрямках життєдіяльності суспільства: політичному, оборонному, економічному, соціальному, екологічному. Усі вони, крім двох перших, реалізуються владними структурами не тільки на державному, але й на регіональному та місцевому (локальному) рівнях територіальної організації соціально-економічного життя держави. Цьому має сприяти не тільки розвиток відповідних наукових екологічних досліджень, законотворчої діяльності, а й розширення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, випуск відповідної еколого-методичної літератури, положень національного законодавства, міжнародних нормативно-правових актів та рекомендацій міжнародних екологічних організацій, широка роз’яснювальна робота серед працівників органів державної влади місцевого самоврядування щодо екологічної політики держави.
       Основна мета менеджменту – узгоджене функціонування усіх зовнішніх та внутрішніх складових діяльності організації, тоді як управління – це процес прийняття рішень для досягнення визначеної мети.
       В українському законодавстві поняття “екологічний менеджмент” юридично не закріплене, як “управління охороною навколишнього природного середовища”, ”управління екологічною безпекою”, або “управління природокористуванням”.
       Для розуміння ролі і місця екологічного аудиту в підсистемах управління охороною природного середовища та екологічною безпекою, управління природокористуванням, а також у системі екологічного менеджменту та аудиту (СЕМА), яка в ЄС стала значним фактором європейської екологічної політики, доцільно виявити загальні риси і розбіжності в поняттях “екологічне управління” і “екологічний менеджмент”. З цих позицій екологічний аудит у системі екологічного менеджменту розглядається як провідний функціональний елемент, який забезпечує гармонізацію діяльності підприємств з навколишнім середовищем. Саме така роль відведена екологічному аудиту в міжнародній системі екологічного менеджменту та аудиту.
       Екологічний аудит може бути обов'язковим та ініціативним (добровіль¬ним). Причому обов'язковість буває багаторівневою (державною, корпоративною, регіональною).
       За такою схемою Інститутом екологічної безпеки і природних ресурсів (НДІ ЕБПР) виконано оцінку сучасної екологічної ситуації на різних ієрархічних рівнях, в різних масштабах: на прикладі Центральної та Східної Європи (1 : 3 000 000), Карпатського Єврорегіону (1:650 000), держави – України (1:1 000 000), чотирьох областей Карпатського регіону (1:500 000), Івано-Франківської області (1:200 000), кількох адміністративних районів цієї області (1:50 000), Надвірнянського, Долинського та Прилуцького нафтопромислових районів (1:50 000 –  1:10 000), Пасічнянського та інших нафтогазових родовищ (1:10 000 – 1:1 000), м. Івано-Франківська (1:10000).
       Всього до бази даних було включено 4220 параметрів: по Карпатському Єврорегіону – 820, по Україні – 910, по Івано-Франківській області – 790, адміністративному району – 560. Це забезпечило можливість розробити послідов¬ність кроків процесу екологічних досліджень – від екологічного аудиту через екологічний моніторинг до прогнозу розвитку змін довкілля і екологічного менеджменту.
       Після оцінки екологічного стану всіх десятьох компонентів довкілля, прогнозуються їхні зміни природним шляхом та під впливом техногенного навантаження. Залежно від запланованого сценарію розвитку взаємодії між природою, господарством і суспільством задаються необхідні екологічні обмеження господарської діяльності на території, в галузі або на підприємстві.
       Термінологічний вираз “система екологічного менеджменту” офіційно введений міжнародним стандартом ISO 14000 (enviromental management systems) і перекладений в українському стандарті ДСТУ ISO 14001-97 як “система управління навколишнім середовищем”. Екологічне управління за своїми функціями значно ширше за управління навколишнім середовищем. Тим більше, що об’єктом управління в стандарті є не навколишнє середовище, а організація (підприємство).
 
Система екологічного менеджменту і аудиту (СЕМА) як одна з передумов екологічної політики держави / Міщенко Л.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 323.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet