Зоогенні механізми утворення захисного блоку екосистем в умовах посиленого тиску антропогенних чинників в індустріальних регіонах

В індустріальних регіонах в результаті синергідної дії різних антропогенних чинників відбуваються значні трансформаційні процеси в природних екосистемах, які призводять до значного збіднення біорізноманіття як головного екологічного механізму в утворенні захисного блоку екосистем.
Так в індустріальному Придніпров’ї під впливом різних антропогенних чинників залишилось лише 0,3 % природних не трансформованих екосистем. Решта знаходиться на різних стадіях трансформації (18,2 %), або модифікації (81,5 %). В умовах, що склалися, загальне регіональне біорізноманіття збіднилося вже на 5 % і до 30 % знаходиться в загрозливому стані. Тому, поряд з розробкою різних природоохоронних заходів по зменшенню тиску антропогенних чинників на екосистеми необхідно визначити роль різних природних компонентів в створенні механізмів екологічної стійкості систем для спрямованого їх використання в оптимізації довкілля. Вивчення функціональної ролі різних зоологічних елементів показало, що їх середовищеутворювальна дія спрямована на збалансування взаємодії всіх природних компонентів в умовах екологічного стресу, особливо при техногенному чи агрогенному забрудненні екосистем. Поряд з іншими компонентами зооценоз утворює наступні захисні механізми в функціюванні екосистем і біосфери в цілому.
       - Трофічні механізми. В умовах екологічного стресу, перш за все, послаблюється автотрофний блок екосистеми. В умовах його послаблення зростає тиск різних фітофагів, які здатні викликати погіршення стану фітоценозів. В цих умовах посилюється трофічний тиск первинних і вторинних зоофагів, які значно зменшують шкідливу дію фітофагів. На основі експериментів, проведених в лісових екосистемах, виявлено, що під посиленою дією різних зоофагів зменшується тиск фітофагів на 15-60 %, що обумовлює збереження первинної продукції до 20-30 %, в результаті чого спостерігається оздоровлення лісових насаджень.
       - Метаболічні механізми. В процесі життєдіяльності тварини виділяють в екосистеми значну кількість екскреторного опаду. За своїми масштабами зоогенний опад складає в різних лісових екосистемах від 1,2 до 5,6 т/га цінних органо-мінеральних речовин. Зоогенний опад викликає як безпосередній так і опосередкований вплив на різні біогеоценотичні процеси. По-перше – збагачуються екосистеми на поживні речовини. По-друге – зростає біологічна активність ґрунтів, як основи родючості, мінералізаційного процесу і відновлення ґрунтового біорізноманіття, де як правило зосереджується головна маса функціональних груп організмів, які виконують головну роль в утворенні механізмів гомеостазу. По-третє – оптимізація хіміко-фізичних процесів, які інтенсифікують ґрунтоутворення і знижують потребу рослин у воді, чим зменшують фізіологічну сутність ґрунтів.
       - Локомоційні механізми. Різні комплекси ґрунтових і наземних тварин здійснюють значну механічну роботу в формуванні ґрунтового блоку. Розпушування ґрунтів, переміщення ґрунтових шарів, пронизування їх мережею нір при різних видах проявів риючої діяльності тварин, якою охоплюється майже вся площа екосистем, обумовлює формування аерогідротермічного і хімічного режиму ґрунтів, котрі значно оптимізують: ґрунтоутворювальні процеси, збереження біорізноманіття, підвищення екологічної стійкості базисного блоку екосистем.
       - Репродукційні механізми. Комплексна взаємодія різних видів середовищеутворювальної діяльності тваринних угруповань створює умови для репродукційного циклу різних природних елементів. Підвищується рівень природного лісовідновлення в штучних лісових насадженнях, яке в степових і техногенних умовах загальмоване. На основі трофіки відбувається хімічна стратифікація насіння, що підвищує їх схожість. Оптимізуються умови розмноження багатьох зооелементів. Забезпечується запліднення багатьох рослинних елементів і обумовлюється біологічна продуктивність екосистем.
       Таким чином, на основі середовищеутворювальної діяльності тварин формуються різні захисні механізми, спрямовані на підвищення екологічної їх стійкості, збереження біорізноманіття і загальної оптимізації довкілля.
 
Зоогенні механізми утворення захисного блоку екосистем в умовах посиленого тиску антропогенних чинників в індустріальних регіонах / Булахов В.Л., Пахомов О.Є., Рева О.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 152.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet