Соціально-економічні та екологічні аспекти сучасних проблем поводження з відходами

        З розвитком земної цивілізації все частіше і гостріше постає проблема відходів як промислових, так і побутових. Різноманітні підходи до вирішення цієї проблеми відрізняються як за своєю суттю, так і за кінцевим результатом. У більшості випадків у сучасному світі як промислові, так і побутові відходи підлягають захороненню, проте такі методи фактично вирішують проблему в кращому випадку тільки в часовому вимірі, залишаючи без належної уваги подальшу долю відходів та навколишнього середовища після закінчення строку експлуатації полігонів. Досить широкого застосування знаходять методи термічної обробки відходів, але при використанні такої схеми вирішується проблема зменшення об’єму вихідної речовини, проте екологічна доцільність таких способів викликає сумніви через високий рівень забруднення атмосферного повітря. Найсучаснішими вважаються методи рециклінгу, тобто переробки сировини, яка входить до складу відходів. Проте реалізація таких програм є досить складним і трудомістким процесом, оскільки вимагає не тільки використання значних капітальних вкладень, але і досить складних організаційних нововведень. При вивченні даної проблеми варто виділити три її складові – економічну, екологічну і соціальну. Екологічна і соціальна складові проблеми твердих побутових відходів являють собою сукупність факторів, що мають істотний вплив на середовище життя населення великих міст. Це цілком природно, оскільки неконтрольований ріст територій, зайнятих полігонами для складування побутових відходів, веде до зменшення земельних площ, придатних для господарського використання, негативно впливає на навколишнє середовище, створює можливість техногенних катастроф, забруднює ґрунтові води і повітря. Разом з тим, не можна не враховувати і те, що економічна складова проблеми твердих побутових відходів також надзвичайно важлива, оскільки в будь-якому випадку екологічні проблеми тягнуть за собою економічні збитки. В будь-якій країн світу, у тому числі промислово розвинутих, розвиток галузі переробки побутових відходів не вимагає державних чи муніципальних дотацій. Відсутність же фінансування призводить до занепаду галузі та загострення екологічних і соціальних проблем. На даний момент в світі використовується цілий ряд різноманітних методів утилізації твердих побутових відходів, що пояснюється як відмінностями в підходах до вирішення цієї проблеми, так і специфікою розвитку технологічної та фінансової бази. Розглядаючи різноманітні способи утилізації побутового сміття, можна систематизувати їх за рівнем розвитку утилізаційних технологій. Так, при переробці твердих побутових відходів без їх поділу на окремі фракції можливе використання термічних, біологічних та механічних методів обробки, а також їх поєднання з захороненням зменшеного в об’ємі сміття на полігонах. Проте найдосконалішими і перспективними є методи переробки твердих побутових відходів шляхом сортування та рециклінгу. Жорсткі економічні реалії перехідного періоду в Україні не можуть не враховуватись при формуванні державної політики щодо вторинного ресурсокористування, що відповідно відобразилось у відповідних нормативних актах, а саме у постановах Кабінету міністрів України “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини” та “Про програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005р.”. З часом стає все більш актуальною думка про те, що тільки багаті країни можуть собі дозволити вкладати значні кошти в утилізацію та переробку відходів без виділення з їх загальної маси корисної вторинної сировини, яка може бути досить ефективно використана для подальшої переробки в корисні речі. Як свідчить світова практика, переробляти можна до 80 – 90% побутового сміття, отримуючи з нього корисні речі. Як не дивно, але переробляти в корисні матеріали можна майже все. Органічні відходи досить ефективно переробляються біологічними методами. Способи переробки макулатури, металів і скла теж давно відомі. Поступово розвиваються технології переробки полімерних матеріалів та гуми. І навіть будівельне сміття теж підлягає переробці. Фактично на даному етапі при існуючому рівні утилізаційних технологій повторній переробці не можна піддати хіба що дрібнодисперсні побутові відходи та відходи, склад яких визначити неможливо. Тому необхідним є ефективне управління сферою утилізації твердих побутових відходів.
 
Соціально-економічні та екологічні аспекти сучасних проблем поводження з відходами [Електронний ресурс] / Мороз О.В., Свентух А.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 293. Режим доступу: http://eco.com.ua/
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet