Комплексна оцінка стану водоресурсного потенціалу для забезпечення стійкого розвитку Рівненської області

Найважливіше завдання сучасності – раціональне використання й охорона природних ресурсів. Особливу занепокоєність викликають питання водокористування. Адже якість води зумовлена як природними, так і антропогенними факторами.
В результаті інтенсивного використання водних ресурсів змінюється не тільки кількість води, а й гідрологічний режим водних об’єктів, складові водного балансу, і, найголовніше, змінюється її якість. Пояснюється це тим, що більшість річок і озер є одночасно джерелами водопостачання й приймачами господарсько-побутових, сільськогосподарських промислових скидів.
       Рівненщина відноситься до регіонів України з досить напруженою екологічною обстановкою. Економіці області, як і всієї України, притаманна висока питома вага ресурсномістких та енергоємних виробництв, впровадження яких минулими роками здійснювалося, як правило, без реалізації ефективних природоохоронних заходів. Як результат, відбулися порушення в довкіллі: надмірне забруднення ґрунту, повітря, водних та інших природних ресурсів. Знизився самовідновлювальний потенціал навколишнього природного середовища, накопичилася значна кількість небезпечних відходів.
       Забруднення навколишнього природного середовища в області характеризується значною територіальною диференціацією. Найбільш забрудненою є центральна частина області, де розміщені найбільші промислові підприємства та зосереджена значна кількість населення. Найменше забруднена північна частина області, однак екологічна обстановка в цьому регіоні значно ускладнилася в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Специфічною особливістю області є наявність локальних екологічних проблем, що не мають значного просторового поширення, проте загострюють соціально-економічну обстановку та потребують посиленої уваги (відвали фосфогіпсу ВАТ „Рівне азот” в Рівненському районі; зона впливу Горбаківського водозабору підземних вод в Гощанському районі; забруднення підземних вод нафтопродуктами в Рівненському та Дубенському районах тощо).
       В останні роки негативним чинником, що суттєво впливає на стан сучасного водокористування можна вважати значну частинку шкідливих для навколишнього середовища хімічних сполук, які потрапляють у водойми із забрудненими водами. Це, в першу чергу, пов’язано із подальшим старінням матеріально-технічної бази екологонебезпечних галузей господарського комплексу. Протягом 2005 року у поверхневих водних об’єктах області невідповідність якості води за хімічними показниками фіксувалась в основному по завислих речовинах, нафтопродуктах, аміаку, загальному залізу, формальдегіду, вмісту органічних речовин. Виходячи з вищезазначеного, основним показником для визначення обсягів водних ресурсів, що можуть бути залучені у господарський обіг для задоволення виробничих потреб, має бути рівень ресурсної і самовідновлювальної здатності водних об’єктів, які є, з одного боку, джерелами питного водопостачання населення, а з другого – найважливішими компонентами природного середовища та біологічного і ландшафтного різноманіття. Без удосконалення наявної структури і технології водозабезпечення та водокористування, запровадження водозберігаючих і безводних технологій поліпшити водогосподарську та екологічну ситуацію в області неможливо. Тому у період переходу до ринкових відносин першочерговими завданнями є забезпечення всебічної економії води, відтворення та утримання в належному екологічному стані водних ресурсів і запровадження для цього ефективного економічного механізму державного регулювання водовикористання та водовідведення. Важливе значення має також підвищення самоочисної здатності малих та середніх річок Рівненщини.
Література
1.Концептуальні основи сталого розвитку водогосподарського комплексу України / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, В.І. Банних та ін. – К., 1996. – 53с.
2. Яцик А.В.Екологічна безпека в Україні / Генеза, 2001. – 216с.
3.Оптимізація природокористування в 5-ти т.:Навч.посіб.Т.1.Природні ресурси: еколого-економічна оцінка/ Дорогунцов С.І., Муховиков А.М., Хвесик М.А. –К.: Кондор, 2004. – 291с.
 
Комплексна оцінка стану водоресурсного потенціалу для забезпечення стійкого розвитку Рівненської області / Варнавська І.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 316.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet