Розробка вимог екологічної безпеки для виробництва комплексних антианемічних препаратів

     На  підставі систематизованих підсумків аналітичних досліджень розвитку світової та вітчизняної науки і техніки пріоритетність мають дослідження, які сприяють збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентноспроможних та імпортозамінних товарів та послуг, спрямуванню результатів виконання замовлених досліджень на скорочення строку освоєння конкурентноспроможних технологій і здешевлення  виробництва  імпортозамінної продукції. Тому надзвичайно актуальним та необхідним є напрям розвитку вітчизняної біотехнології з виробництва ефективних  екологічно безпечних  біологічно активних засобів профілактики та лікування у ветеринарній медицині.
     Створення препаратів для потреб ветеринарної медицини охоплює визначення напрямків розробки, програми досліджень, розробку безпосередньо ветеринарних препаратів, методів контролювання якості продукції, розробку нормативної документації, необхідним та важливим елементом якої є вимоги екологічної безпеки під час виробництва та застосування препаратів.
     В НДІ екології і біотехнології Білоцерківського державного аграрного університету (БДАУ) впродовж останніх років розроблені технології і одержані як однокомпонентні, так і полікомпонентні антинемічні препарати есенціальних мікроелементів біотиків з відповідними лігандами. Ферум знаходиться у формі захищених  вуглеводневою оболонкою кластерних сполук, подібних до природного ферумдепонуючого білка феритину, які у фізіологічних умовах не справляють прооксидантної дії. Крім Феруму, до складу препаратів введено біометали та вітаміни, присутність яких необхідна для процесів гемопоезу. На препарати складена відповідна нормативно-технічна документація яка узгоджена в НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, Державній фармкомісії, затверджена Державним департаментом ветеринарної медицини МАП України  і зареєстрована Українським державним центром стандартизації та метрології.
     У ході розробки технології одержання комплексних антианемічних препаратів враховані усі аспекти успішного виробництва: забезпечення якості препаратів, виконання принципів GМР, захист персоналу від впливу небезпечних та шкідливих факторів, захист навколишнього природного середовища. Під час розробки технологічного регламенту на виробництво препаратів враховано вимоги законодавчої бази і нормативних державних та галузевих стандартів з охорони праці та екологічної безпеки.
     Для забезпечення екологічної безпеки виробництва комплексних антианемічних препаратів розроблена та затверджена відповідна документація (ТУУ, ДСТУ), яка необхідна для дотримування всіх параметрів технологічного процесу, технологічних настанов та інструкцій, вимог з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії та мінімізації надходження важких металів у навколишнє середовище.
     Впровадження даної промислової біотехнології дозволяє значно підвищити рентабельність як виробництва, так і застосування комплексних металоорганічних сполук для біологічно безпечної корекції порушень мікромінерального живлення молодняку сільськогосподарських тварин з одночасним вирішенням економічних, екологічних та соціальних завдань.
 
 
Герасименко В.Г., Бітюцький В.С., Мельниченко О.М. ( Україна, Біла Церква)
Розробка вимог екологічної безпеки для виробництва комплексних антианемічних препаратів
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet