Проблема міграції забруднюючих речовин з підземними водами в зоні впливу Кременчуцького водосховища на території Черкаської області

tiz_009_zemlia.gifПроблема захисту підземних вод від забруднення є важливою складовою частиною загальної проблеми охорони навколишнього середовища.
Небезпека забруднення підземних вод виникає у зв’язку з фільтрацією у водоносні пласти стічних вод і рідких відходів промислових виробництв, господарсько-побутових стоків населених пунктів, стоків сільськогосподарських територій тощо.
       Всі привнесені ззовні хімічні елементи мають здатність до міграції в ґрунти, підземні і поверхневі води, що створює додаткове забруднення в цих середовищах. Підземні води України під впливом техногенезу зазнають значних змін, що виявляється, перш за все, в збільшенні їх мінералізації і концентрації в них шкідливих компонентів.
       Прогнозування та моделювання процесів забруднення підземної гідросфери є важливою складовою системи заходів із ліквідації та локалізації ареалів поширення цих забруднень. У прогнозних моделях поширення забруднень необхідно враховувати наступні процеси: конвективний перенос, молекулярну дифузію, мікро дисперсію, осмос та сорбцію.
       На території Черкаської області склалися особливі умови для поширення забруднень з підземними водами. У зоні впливу Кременчуцького водосховища виникли значні зони підтоплення. Даний фактор також повинен бути включений у модель гідрогеоміграції.
       Район Кременчуцького водосховища розташований в межах двох гідрогеологічних провінцій: Українського кристалічного щита і Дніпровсько-донецького артезіанського басейну. У природних умовах режим ґрунтового водоносного горизонту формувався під впливом р. Дніпро, його притоків і кліматичних чинників. Спостерігався тісний гідравлічний взаємозв'язок з річковими системами, що обумовлював вільне його дренування. З наповненням водосховища, у зв'язку з розбавленням ґрунтових вод пріснішими водами р. Дніпро, відзначалося зменшення їх загальної мінералізації в прибережній зоні до 2-3 км в основному в 1,5-2,0 рази. 
       Створення Кременчуцького водосховища стало чинником широкомасштабних змін гідрогеологічних умов на прилеглих територіях. Як було зазначено вище, змінився хімічний склад підземних вод та їх температура. При фільтрації з водосховищ підземні води опріснюються. При заповненні водосховищ вода всмоктується в ґрунт берегів і ложа. Фільтраційні втрати, що виникають при цьому, можуть бути тимчасовими або постійними.
       Процес фільтрації йде найбільш інтенсивно в перші роки після заповнення водосховищ. Величина підйому рівнів підземних вод і розвиток підпору визначаються сукупністю наступних природних і антропогенних факторів та умов: рівневим режимом, характером заповнення штучного водоймища і геолого-гідрогеологічними умовами берегової зони.
       В перші роки після заповнення водосховища фільтрація води з нього може продовжуватись безперервно протягом досить тривалого часу. В результаті це приводить до значного підйому рівнів в прилеглих водоносних пластах, а також до обводнення раніше сухих відкладів порід. По мірі підвищення рівнів водоносних горизонтів фільтрація зменшується і носить сезонний характер. Після стабілізації рівня підземних вод фільтрація із водосховища може майже припинитися або проявлятися досить обмежено, так як в результаті зменшення уклону сповільнюється швидкість руху води. Виявлення змін хімічного складу ґрунтових вод є одним з найважливіших чинників для усунення впливу забруднювачів, привнесених сільським господарством і промисловістю, але водносолевий і хімічний режим ґрунтових вод визначається комплексом різноманітних і взаємозв'язаних процесів, що проходять в неоднорідних природних і агрогосподарських умовах, що створює значні труднощі у виявленні закономірностей режиму вод. Гідрогеологічні дослідження з подальшою побудовою гідрохімічних і гідрогеологічних моделей для територій, прилеглих до Кременчуцького водосховища, необхідні для виявлення закономірностей формування режиму ґрунтових вод в умовах тривалої експлуатації водоймища і захисних систем. Особливістю Черкаської області, що має бути включена у розрахункові гідрогеоекологічні моделі, є фактори підпору ґрунтових вод та підтоплення території, що виникли у зв’язку з впливом Кременчуцького водосховища. 
 
Проблема міграції забруднюючих речовин з підземними водами в зоні впливу Кременчуцького водосховища на території Черкаської області / Жученко Є.В., Унрод В.І.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 327.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet