Теоретичні і практичні основи створення нового покоління навчальних програм для підготовки фахівців в Україні

        Вдосконалення якості  вищої освіти та обґрунтування тенденцій на її оптимізацію можуть бути здійснені завдяки формулюванню сучасного світогляду майбутнього фахівця. Досягнення цієї мети передбачає створення національної технології вищої освіти і підготовку висококваліфікованих, компетентних фахівців, а це, у свою чергу, включає впровадження розробленого та апробованого нового механізму навчання. 
       Формування власної національної технології вищої освіти диктується багатоаспектними причинами: удосконалення існуючої національної освіти з метою адаптації її до Болонського процесу; активне впровадження України до єдиного світового освітнього простору з пропагуванням власного досвіду підготовки фахівців у вищій школі; підвищення конкурентноздатності випускників вищими навчальними закладами України на Європейському та світовому ринках праці. Це декларує перехід від академічного визначення дипломів до оцінки компетентності знань. Компетентність знань відзначається якістю знань, які отримав фахівець у вищих навчальних закладах. Ще однією з причин вдосконалення сучасної системи навчання у вищій школі є проблема поєднання двох факторів – формування якості вищої освіти  – зниження якості середньої освіти. Такий дисбаланс ніким вже сьогодні не спростовується. Все це потребує формування нового механізму навчання, нового покоління навчальних програм та нового покоління підручників, навчальних посібників з обов’язковим визначенням оптимальної кількості нормативної навчальної інформації, що підлягає засвоєнню.
       Теоретичною основою нового покоління навчальних програм і відповідно підручників є вчення про об’єм безпосередньої пам’яті та особливості центральної нервової системи, що обмежують (визначають) засвоєння певної кількості навчальної інформації, а також створений новий механізм формування та діагностики знань при отриманні вищої освіти. Вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечив створення ефективної національної теоретичної бази отримання знань. Дослідження оптимального об’єму знань здійснювалось протягом останніх трьох років. Результатом  цих досліджень було чітке визначення оптимальної кількості навчальних елементів (мінімальної одиниці цієї навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкту), необхідних для засвоєння тими, хто навчається.   Вперше науково обґрунтована реальна  норма кількості необхідної навчальної інформації,  що підлягає засвоєнню та контролю. Головною складовою кожної навчальної програми  є навчальний елемент. Кількість навчальних елементів чітко обмежена. Внаслідок проведеного дослідження стало можливе: провести структуризацію кожної програми за модулями та блоками у відповідності до змістовних модулів Галузевого Стандарту Вищої Освіти України; визначити перелік навчальних елементів у загальному змісті програми дисципліни; конкретизувати вимоги до знань та умінь студентів з урахуванням навчальних елементів; виділити навчальні елементи, що активізуються під час навчальної наукової роботи студентів.  Все це забезпечує структурне впорядкування інформації в межах навчальної дисципліни, оптимізує склад понятійного апарату навчальної дисципліни, підвищує ефективність організації самостійної роботи студентів за рахунок оптимізації навчальних програм.
       Розроблена теорія апробована на протязі 3-х років в декількох  вищих навчальних закладах, що готують екологів, географів, істориків, економістів. Реальне втілення розробки здійснено багатьма вищими навчальними закладами України, що готують екологів і опубліковано в збірці „ Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямком “Екологія”, який добре відомий фахівцям.
 
Теоретичні і практичні основи створення нового покоління навчальних програм для підготовки фахівців в Україні / Некос А.Н. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 313.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet