Використання інформаційних технологій, як додаткового засобу для визначення токсичності забруднювачів довкілля

Визнаним є той факт, що  можливості електронних технологій ще не на повний  потенціал використовуються   на службі охорони здоров’я. Для обґрунтування управлінських рішень не вистачає якісної інформації. Координація співпраці суб’єктів моніторингу довкілля неможлива без узагальнення уяви щодо отриманої інформації, яка накопичується.
Можливість оцінки токсичності хімічних речовин є підґрунтям для забезпечення безпеки життєдіяльності людини.  
       Необхідно констатувати, що  відсутність єдиних підходів до визначення мутагенної небезпеки довкілля  на сьогодні не дозволяє   належним чином визначати розміри шкоди здоров’ю населення від мутагенів оточуючого середовища. З огляду на це, наша інтеграція до  загального інформаційного простору та зведення існуючих даних по  забруднювальним речовинам  до єдиної бази даних може стати одним з інструментів оцінки ризику мутагенів для здоров’я населення та прийняття рішень в світлі існуючих законодавчих документів  та профілактичних  програм.  
       До цього часу не приділялося окремої уваги мутагенам і, відповідно, з’ясуванню мутагенної небезпеки для населення. Це створює  нагальні передумови для формування електронних  банків даних щодо хімічних речовин довкілля, що володіють мутагенними властивостями  та можуть викликати генетичні ефекти у вигляді ВВР, СВ, мультифакторіальних патологій.  З огляду на це, пілотна розробка банку даних мутагенів, яка охоплює істотну інформацію по кожній речовині-мутагену, може стати для контролюючих служб першоджерелом для прийняття оптимальних рішень в сфері планування та здійснення профілактичних заходів.
       Основними чинниками, що вимагають створення зведеного  блоку інформації по мутагенам є:
  • необхідність перегляду деяких нормативів і гармонізація їх з показниками ЄС, Всесвітньої Організації з Охорони здоров’я, Американського Агентства з охорони довкілля;
  • перегляд всього рангу ефектів, що речовина справляє на біооб’єкти та людину і обґрунтована ідентифікація мутагенних властивостей  речовини;
  • необхідність більш широкого врахування всіх  факторів, що формують експозицію людини, підхід до мультистадійної оцінки ризику. 
       Наразі, в Україні можна спостерігати деякі законодавчі ініціативи задля розширення існуючого масиву інформації по речовинам, що можуть нести потенційну небезпеку, зокрема міжнародні зобов’язання України щодо створення реєстрів переносу забруднювачів хімічних речовин. В статусі громадського обговорення знаходиться  законопроект "Про внесення змін до закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини"", який стане важливою віхою в гармонізації українських стандартів на харчову продукцію з загальноєвропейськими. Гармонізація національних стандартів, процедур сертифікації та реєстрів  згідно з міжнародними стандартами та процедурами є ключовою умовою для прийняття країни в Світову організацію торгівлі (СОТ).
       Зважаючи на вищевикладене, інформаційно-аналітична система з оцінки мутагенного забруднення довкілля має бути залучена до єдиної інформаційної системи оцінки токсичності чинників довкілля. 
       Враховуючи загальнонаціональну проблему доступності до інформації і потребу в сучасних наукових даних, можна очікувати, що зміст цієї інформаційної системи  становитиме цікавість для науковців, що займають гігієнічними та екологічними дослідженнями, працівників  контрольно-експертних установ, відділів безпеки праці на підприємствах, а також для широкого кола громадськості. Аналітичні фрагменти доцільно включати в програми спостереження за здоров’ям населення, у т.ч. соціально – гігієнічний моніторинг, як на локальному, так і на національному рівнях.. 
 
Використання інформаційних технологій, як додаткового засобу для визначення токсичності забруднювачів довкілля / Турос О.І. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 84.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet