Екологічна стежка як засіб формування першооснов екологічної культури школяра

Скільки не живи на світі, а все не перестаєш дивуватися диву життя, природи і тому, як міцно ми з нею пов’язані. І якщо ми хочемо бачити нашу планету екологічно здоровою, то екологом повинен бути кожний у своєму житті, в своїй професії. І розумний спосіб вирішення проблеми – екологічна освіта і виховання екологічної культури.
Під екологічною освітою розуміють неперервний процес навчання, виховання і розвитку особистості, спрямований на формування системи наукових і практичних знань, ціннісних орієнтацій, поведінки і діяльності, які забезпечують відповідальне ставлення до навколишнього соціально-природного середовища. Навчальна екологічна стежка – педагогічно організований маршрут на місцевості для проведення навчальних екскурсій, прогулянок, масових заходів еколого-натуралістичного спрямування, пропагандистської роботи з охорони природи. Вона виконує просвітницьку, пізнавальну, розвиваючу, естетичну й оздоровчу функції. Створюється у заповідниках, заказниках, парках, шкільних лісництвах, на околицях дитячих таборів праці і відпочинку, у загальноосвітніх школах, дошкільних і позашкільних закладах. При цьому береться до уваги наявність цікавих і типових для даної місцевості об’єктів; куточки дикої (натуральної) природи мають поєднуватись з антропогенним ландшафтом. Вона повинна знаходитися відносно недалеко від школи, щоб зручно було вести  систематичні спостереження і дослідження у природі
       Для наочності на маршруті встановлюються інформаційні щити з текстами, оформляється паспорт. На стежці можна розмістити різноманітні природоохоронні знаки. Зміст тематичних ділянок має відповідати таким навчальним і виховним завданням:
  • формувати систему наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища, розуміння самоцінності природи та її компонентів;
  • розвивати емоційно-чуттєву сферу особистості школяра в процесі взаємодії з об?єктами природного і соціального середовища;
  • збагачувати життєвий досвід дітей прикладами позитивної взаємодії людини з природним довкіллям;
  • виховувати звички екологічно доцільної поведінки й діяльності,   наполегливість в досягненні екологічних цілей, здатність до моральних, правових суджень з екологічних питань; відчуття краси природи рідного краю.
       Практична орієнтація знань створює основу для формування відповідального ставлення до навколишнього середовища, екологічної культури, вміння бути хорошими пропагандистами охорони природи. Важливо, щоб у процесі  вивчення об’єктів стежки використовувалися активні методи. Ознайомлення дітей і дорослих з природними об’єктами екологічної стежки відбувається наочно-діяльнісним шляхом: на екскурсіях, прогулянках, під час спостережень, трудових десантів, уроків-милування природою, організації екологічних свят, конкурсів малюнків, пісень, віршів, фотовиставок на екологічну тематику; написанні дослідницьких робіт; виступів екологічних агітбригад тощо. Робота на екологічній стежці має проводитись систематично. Тільки за цієї умови вона матиме наукову і практичну цінність.
Література
1. Концепція екологічної освіти України // Директор школи. – 2002. – № 16.
2. Габаев Я.И. Теоретические основы природоохранительного образования. – Кишинев.: Штиинца, 1981.
3. Локшина О., Пустовіт Н. Сучасні тенденції екологічної освіти // Шлях освіти. – 1999. – № 2. – С.27-29.
4. Лось В.А. Людина і природа. – К., 1995.
5. Дорога в дивосвіт // Паросток, 1995. – № 4,5. – 1998. – № 2,3.
6. Межпредметные связи в школьном природоохранительном просвещении.  – М.: АПНСССР, 1976.
7. Прус І.Т. Краєзнавча робота в школі. К., 1994.
 
Екологічна стежка як засіб формування першооснов екологічної культури школяра / Поліщук Н.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 305
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet