Міграція важких металів в об'єкти навколишнього природного середовища в зоні впливу полігону твердих побутових відходів

Проблема забруднення навколишнього природного середовища важкими металами в Україні належить до найактуальніших.
       Метою наших досліджень є оцінка екологічного стану ґрунтів, як депонуючого та буферного середовища на шляху техногенних потоків небезпечних речовин – важких металів. Для оцінки ступеня забруднення відповідно до класифікації хімічних речовин для контролю грунтів взято важкі метали  усіх трьох класів небезпеки: І-клас – дуже небезпечні (Cd,  Pb, Zn), ІІ- клас – помірно небезпечні  (Cr, Ni, Cu, Co), ІІІ- клас –  мало небезпечні – (Mn, Fe) [1]. Форми міграції важких металів в грунтах  вивчені недостатньо.
       Для контролю за техногенним забрудненням ґрунтів прийнято визначати валовий вміст важких металів в ґрунтах, проте останній не повністю характеризує ступінь небезпеки забруднення, оскільки ґрунт має здатність зв'язувати сполуки металів, переводячи їх в недоступні для  рослини форми. Для визначення міграції важких металів із ґрунту у рослини здійснюється визначення вмісту їх рухомих форм [2]. За вмістом водорозчинних форм важких металів можна робити висновки про екологічний стан підземних, ґрунтових та напірних вод. 
       Недостатньо оцінена також міграція форм важких металів в зоні впливу різних джерел забруднення. На прикладі Львівського полігону твердих побутових відходів досліджено ґрунти для визначення ступеня небезпеки міграції важких металів в об'єкти навколишнього природного середовища.
       Полігон розташований у складних природних умовах, сприятливих для поширення забруднення. У геологічному розрізі району полігону, за винятком мергелистих глин, переважають породи з відносно добрими фільтраційними властивостями. Тут розташовані  зони підвищеної тріщинуватості у мергелях верхньої крейди, які сприяють вертикальній та латеральній міграції речовин. 
       Основним  джерелом забруднення ґрунту є фільтратні стоки полігону, які накопичуються у ґрунтах, та внаслідок значних атмосферних опадів, що викликають перелив фільтрату, потрапляють у об’єкти довкілля. Крім того, у районі полігону розміщені 3 накопичувачі  кислих гудронів об'ємом близько 300 тис. тонн. Тому для досліджень відібрано проби ґрунтів в межах санітарно-захисної зони полігону, за її межами, біля накопичувачів фільтратних стоків та на ділянці витоку кислих гудронів на поверхню. 
       В лабораторії державного управління екоресурсів в Львівській області автором  методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії проведено дослідження різних форм міграції важких металів у ґрунтах в зоні впливу Львівського полігону твердих побутових відходів. 
       Аналіз отриманих результатів показав, що у багатьох пробах вміст рухомих форм важких металів перевищує встановлені норми. До елементів, концентрація яких більша за гранично допустиму концентрацію (ГДК)  та орієнтовно допустиму концентрацію (ОДК), відносяться: Cd,  Pb, Zn, Cr, Ni, Cu. Значні перевищення норм Pb, Cu зафіксовані в районі накопичувачів фільтрату та на ділянці витоку кислих гудронів. Вміст у ґрунтах Co, Mn, Fe у жодній пробі не перевищує  ГДК та ОДК. Вміст кислорозчинних рухомих та нерозчинних форм важких металів у досліджуваних пробах, за винятком Pb, не перевищує ГДК та ОДК. 
       Проведені додаткові дослідження показали, що ґрунти досліджуваної території мають підвищену кислотність і  тому сприяють накопиченню та міграції рухомих форм важких металів. Загалом полігони твердих побутових відходів і Львівського, зокрема, суттєво впливають на усі компоненти довкілля і належать до об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. 
Література
1. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. ГОСТ 17.4.1.02-83. М., 1984.-С.1-4. 
2. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий продукции растениеводства. М., 1992.- С.13-14.
 
Міграція важких металів в об'єкти навколишнього природного середовища в зоні впливу полігону твердих побутових відходів / Войціховська А.С. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 265.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet