Забрудненість важкими металами грунтів та донних відкладів в Одеському регіоні

Важкі метали (ВМ) є одним з небезпечних забруднювальних речовин (ЗР), які  негативно впливають на стан здоров’я людини, а також на стан довкілля в цілому. У зв’язку з цим надзвичайно актуальною задачею є вивчення основних джерел надходження ВМ, аналіз розподілу їх в природних середовищах, в т.ч. в ґрунтах і донних відкладах.
Найбільш техногенна забрудненість ґрунтового покриву характерна  для урбанізованих територій. Велика частина території Одеської агломерації  (69%) має значення сумарного  показника забруднення (СПЗ) від 16 до 32; екологічна небезпека їх визначається як помірно-небезпечна. Сильне забруднення складає 8% території міста (переважно промислова зона). Виявлено 25 ділянок із сильним і дуже сильним забрудненням ВМ (екологічно небезпечні території), а також 4 ділянки  із максимальним  забрудненням (надзвичайно екологічно небезпечні території). Майже для всього ґрунтового покриву Одеської агломерації  характерні концентрації Pb, As і Cu у значеннях, що перевищують ГДК, у той час вміст деяких ВМ (наприклад, Hg) більш ГДК відзначені лише на окремих ділянках. У цілому, на території Одеської агломерації  чистих ділянок (СПЗ < 2) не виявлено. Мінімальне забруднення  (СПЗ = 2-8) охоплює понад 3% території, в основному, пляжі, зелені і селітебні зони. Слабко забруднені ґрунти (СПЗ = 8-16) близько 20 % території. Навіть у курортній, прибережній зоні моря реєструються підвищені концентрації ВM (Pb, Zn) у 1,5-2 рази, що перевищують допустимі значення. Середній вміст Cd та Mn в усіх зонах близький  до кларкового, а максимальний значно перевищує їх (причому для Cd та Mn у 2 рази, а для Hg у 30 разів), особливо у промислових районах. Менш за все Hg та Cd знаходиться в селітебній зоні північної частини міста. Вміст ртуті в основному більший за кларковий. При порівнянні середнього вмісту з фоновим, у промисловій частині, ВМ знаходяться у кількостях, які перевищують фонові у 1,5- 2 рази, а Hg до 15 раз. В парковій зоні перевищення по Cd та Mn майже не спостерігаються, що не можна сказати за Hg, значення концентрацій якої більше фонових у 10-15 разів, а максимальні більше у 30 разів. У деяких парках вміст ВМ набагато вищий за середні значення. Аналіз вмісту ВМ в ґрунтах в 9 районах Одеської області показав, що перевищення значень ГДК не було виявлено ні в одному районі, ні за яким видом ВМ. Загальна картина забруднення по усім видам ВМ найбільш небезпечна у Кілійському районі. Найбільш благонадійна – у  Ренійському районі. Аналіз вмісту ВМ у донних відкладах у районі узмор’я Дунаю в 1997- 2000 рр. показав, що найбільш значні були концентрації Cr і Mn. Відзначалися разові перевищення природного вмісту по Pb (> 20 мкг/г) і Cd (> 0,5 мкг/г). В листопаді 1998 р. зменшився вміст у донних відкладах Cr. У 1999 – 2000 рр. відзначене збільшення вмісту Zn (приблизно в 2-3 рази), Cr і Hg (на порядок). Перевищення вмісту в донних відкладах у порівнянні з природним фоном відзначалися практично по всіх металах, особливо в 1998-1999 рр. Результати досліджень морської акваторії, що прилягає до Дністровського лиману, в  1997-2000 рр. показав, що в 1997 р. відзначено підвищений вміст Cr і Mn. Перевищення  природного  фону не  відзначено  по жодному металу. В 1998 – 2000 рр. відзначалося поступове збільшення вмісту в донних відкладах Pb, Zn, Cu, Cr, перевищення природного вмісту по Pb, Zn і Hg. В умовах урбанізованих територій формування літогеохімічних аномалій відбувається під впливом декількох джерел техногенного забруднення; в зонах аномальних концентрацій ВМ знаходиться багато підприємств, які можуть бути основними джерелами забруднення.  Тому чітку залежність аномальних концентрацій ВМ до конкретного підприємства в багатьох випадках встановити неможливо. Достатньо  чітко визначено зв’язок аномальних  концентрацій ВМ у ґрунтах з автотранспортним комплексом. В цілому ґрунти Одеської області забруднені ВМ виключно. Переважаючими ЗР донних відкладів можна вважати Cu і Zn, однак в останні роки відзначається тенденція зменшення їх концентрацій. Виявлені особливості розподілу окремих ВМ можуть бути використані для подальшого нормування  техногенного навантаження на територію і акваторію Одеського регіону з метою поліпшення їх екологічного стану. 
 
Забрудненість важкими металами ґрунтів та донних відкладів в Одеському регіоні / Сафранов Т.А., Чугай А.В., Ільїна В.Г. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 272.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet