Екологія людини та мобільний зв’язок

На даний час в засобах масової інформації, а також в науковій літературі ведуться суперечки щодо негативної дії електромагнітних хвиль техногенного походження на біологічні об’єкти, в тому числі і на людину. Особливу увагу приділяють надвисокочастотному випромінюванню, джерелом якого є телевежі, мікрохвильові печі, мобільні телефони тощо
[1]. Хоча потужність випромінювання мобільних телефонів невелика (1,5 – 2,0 Вт), однак внаслідок інтерференції хвиль при багаторазових відбиттях від стінок резонатора утворюється стояча хвиля з високою амплітудою, яка може генерувати напругу в декілька вольт. Резонатором може бути коливна електромагнітна система, обмежена металевою поверхнею, або поверхнею, яка стикається з електромагнітним середовищем меншої щільності, тобто діелектриком. 
       В дослідах, як модельну реакцію ми вибрали окислення тіоколової кислоти йодом. Сама тіоколова кислота приймає участь в багатьох біохімічних процесах живих організмів, зокрема людини. Джерелом електромагнітного випромінювання служив генератор високочастотних сигналів Г4-144 з вихідною потужністю 1.5 Вт. Опромінюванню в циліндричному резонаторі при резонансній частоті 690 МГц піддавали лише дистильовану воду, в середовищі якої і досліджували перебіг вказаної реакції. Результати дослідів  показали, що швидкість реакції в опроміненій воді значно збільшується і по відношенню до її швидкості в контрольному розчині може зростати в 1,6 рази.  При положенні склянки з дистильованою водою  на відстані 0.5 радіуса від центру резонатора та деякому зміщенні збуджувача, при якому індикатор показував 0.9 В (у випадку повного резонансу ця величина становить 3 В), властивості води суттєво змінилися. Це проявилося в тому, що швидкість реакції в опроміненій воді по відношенню до її швидкості в контрольному розчині сповільнилася. 
       Важливу роль в діяльності живих організмів відіграють коливні хімічні реакції. Виявилося, що внаслідок дії магнітного поля на таку систему окрім  зменшення періоду коливань, спостерігається зміна амплітуди та скорочення індукційного періоду реакції.
       В цілому, результати дослідів показали, що мікрохвильове випромінювання, хоча і малої інтенсивності, може спричиняти  як прискорення, так і сповільнення біохімічних реакцій. В обидвох випадках це веде до порушення нормальної роботи організму людини та може викликати ті чи інші захворювання. Особливо це стосується дітей, вагітних жінок, людей із захворюванням центральної нервової системи, гормональної і серцево-судинної систем, людей з ослабленим імунітетом [2]. 
       Результати наших дослідів пояснюють ще один аспект негативної дії магнітних полів техногенного походження на живі організми, оскільки коливні реакції лежать в основі важливих біологічних процесів: генерації біоритмів, в тому числі нервових імпульсів, що викликається зміною проникливості трансмембранних йонопровідних каналів. Надзвичайно важливу роль в енергетиці живих клітин відіграють гліколітичні коливання, які ведуть до синтезу аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ). Слід зауважити, що дія мікрохвильового випромінювання, як було показано в роботі [3] на прикладі опромінювання води в мікрохвильовій печі, призводить до сповільнення гідролізу АТФ, а це, в свою чергу, гальмує всі інші біохімічні процеси. 
Література
1. Баран Б.А. Фізико-хімічне обґрунтування дії магнітного поля на водні розчини для розробки систем техногенно-екологічної безпеки. Дис. д-ра хім. наук: 21.06.01. – Хмельницький, 2006. – 326 с.
2. Григорьев Ю.А., Степанов В.С., Григорьев О.А., Меркулов А.В. Электромагнитная безопасность человека. – М.: Изд. Рос. нац. комитета по защите от неионизирующего излучения, 1999. – 149 с. 
Баран Б.А., Березюк О.Я., Покришко Г.А. Вплив надвисокочастотних електромагнітних полів на біохімічні процеси // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 2005. – №2. – С.33-37.
 
Екологія людини та мобільний зв’язок / Баран Б.А., Березюк О.Я., Голонжка В.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 235.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet