Конфліктні ситуації при еколого-експертних оцінках та підходи до їх вирішення

Екологічна експертиза в Україні – вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
Проте на сучасному етапі розвитку суспільства простежується багато випадків, коли при екологічній оцінці впливів від проектованої діяльності того чи іншого об’єкту виникають суттєві розбіжності у поглядах окремих фахівців або громадських експертів. Інколи такі суперечки доходять до конфліктних ситуацій, актів протистояння та непокори. 
       Подібна ситуація виникла з будівництвом Ташлицької ГАЕС (ТГАЕС) – об’єкта - довгобуду. Будівництво її розпочалось у 80-х роках минулого століття. З початку 90-х років будівництво було припинене, а з 2002 року, за рішенням уряду України, воно було продовжене знов. У липні 2006 р. здійснено пуск першої черги ТГАЕС. Незважаючи на це, на даний час в українському суспільстві відсутня єдина думка щодо добудови ТГАЕС. Незважаючи на наявність позитивного Висновку Державної екологічної експертизи від 30.04.98 № 9/2-1/2-3-430, навіть після пуску першого гідроагрегату станції Мінприроди України продовжує наполягати на її зупинці та перегляді проекту. 
       Єдина позиція з приводу будівництва цього об'єкту відсутня як серед науковців, що представляють різні наукові напрямки, так і серед політиків, представників  органів державної влади та серед громадськості. При вирішенні питань добудови ТГАЕС суперечливі позиції виникли між наступними науковими напрямами: енергетика; історія; екологія; ботаніка і зоологія; економіка; політика; соціологія.
       Суттєвою перепоною на шляху вирішення зазначених питань стало створення у 1992 р. за рішенням Миколаївської Облради "Регіонального ландшафтного парку “Гранітно-Степове Побужжя”, що межує та частково претендує на  територією ПУЕК. Ситуація ще більше ускладнилась у даний час,  коли ставиться питання про зміну юридичного статусу парку, а саме – його перетворення у Національний природний парк “Гранітно-степове Побужжя”.  
       Як вирішувати такі конфліктні питання?!
       На стадії наукових розробок застосовувалось анкетування експертів за методом проблемно-орієнтованих  оцінок. На державному рівні проводились: комплексна науково-технічна експертиза проекту, державна інвестиційна експертиза, екологічна експертиза. Крім цього, як реагування  на звернення та протести громадян, за 20 років існування проекту будівництва ТГАЕС на різні  види експертиз було витрачено близько 300 тис. грн.  
       А, громадськість експертам не довіряє… Вирішення подібних питань в державі не врегульоване.  Хто ж правий?! Хто візьме на себе відповідальність?!
       На, нашу думку,  дискусії  доцільні до прийняття відповідних рішень на державному рівні. Після затвердження у встановленому порядку проектної документації вирішення спірних питань повинні здійснюватись тільки в судовому порядку. Для цього необхідно прийняти відповідний нормативний акт.
 
Конфліктні ситуації при еколого-експертних оцінках та підходи до їх вирішення / Лисиченко Г.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 294.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Теми: 
Оцінка: 
0
No votes yet