Інформаційні технології моніторингу екосистем Шацького національного природного парку

        Ефективність сучасних систем управління охороною навколишнього середовища, екологічною безпекою, та ресурсокористування регіонального та об’єктового рівня визначається інформативністю матеріалів тематичного дешифрування використовуваних космознімків відповідних територій. Для забезпечення достатнього рівня якості таких матеріалів є доцільним використання сучасних інформаційних технологій, що дозволяють заздалегідь виконати значні обсяги попередньої роботи, яка полягає у визначенні оптимальних параметрів залучених знімків. При цьому необхідно знайти компроміси в багатовимірному просторі ознак, найсуттєвішими з яких такі параметри космознімків як  просторове розділення, вартість та частота повторюваності сеансів зйомок.
       Шацький національний природний парк являє собою озерні, лісові та болотні екосистеми західно поліського типу. Надзвичайно великі потенційні можливості рекреаційного використання Шацького НПП, завдяки його флористичними, фітоценотичними і геоморфологічними особливостями. Величезний наплив рекреантів спричиняє негативні зміни всього ландшафту парку. Зокрема, найпомітніший і найбільш відчутний вплив рекреації на такі компоненти природних екосистем як рослинність, а також ґрунтовий покрив в його приповерхневій частині. Разом з тим, на функціонування Шацького НПП негативно впливають невдала осушувальна меліорація, яка була проведена в 60–70–х рр. (Копаївська і Верхньоприп’ятська меліоративні системи), піщані кар’єри, колишні склади міндобрив і ядохімікатів, а також території транспортних магістралей, що проходять через територію парку.
       На даний час всесвітній ринок матеріалів космічних зйомок Землі достатньо розвинутий. Тому для вирішення практичних завдань моніторингу екосистем Шацького національного природного парку (НПП) є необхідним залучення можливостей і потенціалу сучасних технологій отримання космічних знімків з глобальної мережі Інтернет.
       За останні роки в мережі INTERNET створені технології накопичення і систематизації матеріалів космічних зйомок Землі та забезпечення користувачів, зацікавлених в їх практичному застосуванні. Існують каталоги, які дають можливість безкоштовно отримати інформацію про наявність знімків певного типу на дану територію, оцінити їх якість за зменшеним переглядовим зображенням (quick look). Основну увагу при аналізі різних каталогів і серверів аерокосмічних знімків необхідно звернути на тих виробників, які надають безкоштовні первинні знімки з глобальним охопленням території. До цікавих і достатньо розвинутих у цьому відношенні аерокосмічних ресурсів відносяться такі найбільш відомі сервери аерокосмічних даних як Digital Globe, Eurimage, Совзонд та Совинформспутник.
       Для досліджень використано інформацію з сервера Digital Globe, як одного з основних джерел відкритих серверів геоінформації. Результати аналізу космознімків території Шацького НПП ( району озера Пісочне) та наземних спостережень вказують на високу ефективність виконаних досліджень. Наземна прив’язка кластерів служить для  ідентифікації об’єктів, зображених на космічному знімку. Космознімок Internet Google Erth. роздільної здатності 0,3 м/пікс у форматі jpeg, також є доступними для користування і обробки, що дає змогу більш детальної ідентифікувати досліджувані об’єкти. Разом зі знімками надається додаткова інформація що є корисною для дешифрування. Метод профільно – діаграмного аналізу космознімків дає можливість ідентифікувати по профілю кожен характерний пік діаграми на місцевості. На визначеній лінії профілю здійснювалась наземна прив’язка (ідентифікація рослинного покриву). Визначено тип лісорослинних умов (за характером і типом рослинного покриву,  багатством ґрунту і описано трав’яний покрив, який характеризує дані  умови місцезростання.
       Отже, наявність достатньо розвинутих інформаційних технологій отримання різних геопросторових даних, дають змогу реалізації широкого класу актуальних предметно-орієнтованих завдань екологічного моніторингу. Прикладом автоматизованої обробки зображень може бути процес виділення певних ділянок (озер, водно-болотних комплексів, лісових угрупувань, урбанізованих територій) з наступною їх періодичною інвентаризацією.
 
Інформаційні технології моніторингу екосистем Шацького національного природного парку / Мокрий В.І., Кучерявий В.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 109.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet