Особливості впливу радіаційного забруднення на лісове господарство Черкаського регіону

        Серед головних факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище, особливе місце по своїй значимості та ступеню впливу на довкілля, займає техногенне забруднення атмосфери. Дія цього фактора викликає пригнічення росту та розвитку рослин, також досить вразливими є лісові екосистеми. Ступінь пошкодження лісових насаджень знаходиться в прямій залежності від фітотоксичності забруднювачів атмосфери. Аварія на Чорнобильській АЕС характеризується як масштабом, так і низкою особливостей, серед яких чільне місце посідає нерівномірність радіоактивних забруднень навколо станції. Ця нерівномірність обумовлена характером викидів аварійного реактора (важкі аерозолі дезінтеграції ядерного палива, графіту тощо випадали ближче, а аерозолі конденсації — далі), зміною напрямків і сили вітрів, опадами, а також властивостями підстилаючої поверхні. Зокрема, ліси відіграли роль певних фільтрів, які істотно (до 80%) затримували на собі продукти викиду реактора, а тому щільність радіоактивного забруднення заліснених масивів виявилася вищою, ніж відкритих просторів полів, луків. Загальна  площа земель лісового фонду Черкаської області становить 337,7 тис. га (16,1%): в західних районах їх  площа не перевищує 2 - 8 % території, збільшується вона з наближенням до Дніпра до 20 %, безпосередньо біля нього – 40 %. В залежності від концентрації забруднювачів та тривалості їх впливу визначаються два типи пошкодження – гострий і хронічний. Найбільшого впливу техногенного забруднення в області зазнали насадження, що проростають в безпосередній близькості до обласного центру. Черкаська промагломерація довгий час являлася потужним джерелом техногенного забруднення середовища (1975-2000 рр.). Основними забруднювачами виявилися сірчистий ангідрид, оксиди азоту (NхOу), аміак, оксиди вуглецю,  сірководень, сірковуглець та інші. Сучасний екологічний стан лісів в деякій мірі визначається  як  рівнем  та інтенсивністю антропогенного впливу,  так і зростаючим техногенним навантаженням, що порушує природну стійкість і середовищно-формуючі функції лісових екосистем. Протягом останнього десятиріччя  в Україні  радіаційного забруднення зазнали 3,5 млн. гектарів лісів, що потребує фізико-хімічного контролю за лісокористуванням. За результатами попереднього вибіркового радіологічного контролю продукції лісового господарства, проведеного фахівцями Черкаського обласного управління лісового господарства, загальний вміст радіонуклідів в зразках не перевищував допустимих рівнів, а також нормативів вмісту 137Cs. Науковцями встановлено, що окремі види дерев та кущів мають різну чутливість до дії радіаційних забруднювачів навколишнього середовища. Як правило, листяні породи більш стійкі до негативної дії, аніж голкові (хвойні). А саме це є тополя, береза, клен. Це пов’язано з тим, що листопадні рослини скидають забруднене листя швидше, аніж спадають голки, та характеризуються за деякими винятками більш швидкими темпами росту. Головними породами в лісах Черкаської області є дуб, сосна, береза. Із супутніх порід найбільш поширений клен польовий та гостролистий, граб, липа, біла акація. Підлісок представлений кущами акації жовтої, бузини чорної і червоної, терену, шипшини, ліщини, бересклету, крушини, глоду. Як відомо, ліси переважно виконують захисні водоохоронні та екологічні функції. Продукція лісового господарства широко використовується, тому вона повинна бути екологічно безпечною. Для цього вона має пройти радіологічний контроль. Відзначається, що лісові масиви внаслідок особливостей міграції радіонуклідів самоочищаються тільки в результаті радіоактивного розпаду, тому особливо актуальним є вивчення міграційних процесів для складання довгострокових прогнозів по використанню лісу і лісової продукції і для розробки реабілітаційних заходів. 
Література
1. Марадулин И.И., Панфилов А.В., Русина Т.В. Лесное хозяйство, подвергшееся радиоактивному воздействию. // Химия в сельском хозяйстве.-1996.-№1.-с.11-13. 
2. Козлов Ф.В. Справочник по радиационной безопасности. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 352 с.
Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных: Учеб. для биол. спец. вузов - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1988, - 424 с..
 
Особливості впливу радіаційного забруднення на лісове господарство Черкаського регіону / Унрод В.І., Скалько Н.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 159.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet