Екотоксикологічні аспекти впливу пестицидів на мікроорганізми грунту

В умовах  сучасної господарської діяльності людини кількість чинників, стресових для довкілля, у тому числі і для ґрунту, невпинно зростає. До найбільш поширених факторів антропогенного впливу, що мають важливе значення для формування і функціонування мікробних угруповань земель сільськогосподарського призначення, відносять засоби хімічного захисту рослин, які у більшості є ксенобіотиками.
       Мікробний ценоз ґрунту першим контактує з полютантами. Пристосовуючись до нових агресивних умов існування, мікроорганізми проявляють стійкість до них або незворотньо змінюють свої функціональні властивості, що може  позначитись на родючості ґрунту. Незважаючи на те, що питання впливу пестицидів на мікробіоту ґрунту вивчається досить інтенсивно, залишаються мало дослідженими закономірності формування стійкості мікробного угруповання до токсичної і генотоксичної дії засобів захисту рослин.
       В зв’язку з цим ми вивчали резистентну стійкість  окремих культур і мікробного угруповання ґрунту в цілому до токсичної та мутагенної дії фунгіцидів біологічного походження мікосану і мікосану нового, хімічно синтезованих фунгіцидів фундазолу і вітаваксу, а також гербіцидів раундапу і ділену за умов різних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур (біологічної, традиційної, хімічної і мінімальної). Крім того, досліджували пружну стійкість мікробних угруповань ґрунту за здатністю відновлювати свої функції  після контакту з пестицидами. 
       Вперше показано, що біологічні агротехнології вирощування сільськогосподарських культур сприяють підвищенню стійкості мікробних угруповань ґрунту до пестицидів; за умов застосування хімічної агротехнології підвищується вразливість мікроорганізмів до мутагенної дії засобів захисту рослин.
       Показано, що хімічно синтезовані пестициди знижують пружну стійкість мікробного угруповання ґрунту. Біофунгіциди мікосан і мікосан новий не впливають на біологічну активність ґрунту. Вони можуть бути рекомендовані до практичного використання, як альтернатива хімічним засобам захисту рослин. 
       Досліджено генетичну активність пестицидів для тест-культур мікроорганізмів Salmonella typhimurium TA100, Salmonella typhimurium TA98 та Escherichia coli WP. Встановлено, що фунгіциди біологічного походження (мікосан і мікосан новий) у виробничих дозах проявляють  у 1,5 рази нижчу генетичну активність порівняно із стандартним мутагеном, тоді як хімічно синтезовані (фундазол і вітавакс) – у 1,5 – 3 рази вищу. Фунгіцидні біологічні препарати мікосан, мікосан новий, а також хімічно синтезовані вітавакс і фундазол у дозах, рекомендованих виробництву, діють на тест-культури мікроорганізмів Escherichia coli WP2 і Salmonella typhimurium TA100,  TA 98 як слабкі мутагени.
       За токсичним і мутагенним впливом на ґрунтову мікробіоту досліджені фунгіциди можна розташувати у такій послідовності: мікосан новий < мікосан < фундазол  < вітавакс.
       Встановлено, що генетична регуляція мікробних ферментних систем є нестійкою до дії пестицидів. На прикладі ґрунтових мікроорганізмів  Micrococcus luteus CCM 248 і  Stenotrophomonas maltophilia УКМ В-257 виявлено три типи змін, які виникають під впливом пестицидів у спектрах ферментів мікроорганізмів: 1) перерозподіл активності між молекулярними формами окремих ферментів; 2) поява нових або зникнення наявних множинних молекулярних форм ферментів; 3) повне пригнічення синтезу ферменту.
 
Екотоксикологічні аспекти впливу пестицидів на мікроорганізми ґрунту / Ямборко Н.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 251.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet