Про підготовку фахівців для сталого розвитку України

        Метою даної роботи є проаналізувати стан  підготовки фахівців для сталого розвитку (СР) України в рамках Проекту “ЕКОМЕН-К” (Підготовка кадрового екологічного менеджменту для реалізації стратегії СР України) та намітити пріоритети переходу України на засади СР. Сталий (стійкий екологічно безпечний, збалансований, гармонійний, ноосферний) розвиток – це такий розвиток, який задовольняє нинішні потреби суспільства, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. СР – це система взаємоузгоджених управлінських, економічних, соціальних, природоохоронних заходів, спрямованих на формування системи суспільних відносин на засадах довіри, партнерства, солідарності, консенсусу, етичних цінностей, безпечного навколишнього середовища, національних джерел духовності. Сталому розвитку немає розумної альтернативи. Для переходу до СР необхідні, в першу чергу екологізація економіки (інституціонувати механізми ресурсозбереження, енергозбереження та маловідходності) та екологізація суспільної свідомості (формування нового світогляду, високого рівня духовності, зміна пріоритету базових цінностей). Необхідна нова модель системи освіти – освіта для СР (ОСР) [1]. Цілями здійснюваного нами Проекту “ЕКОМЕН-К” є: 1) аналіз стану системи освіти та розробка рекомендацій для формування ОСР; 2) стимулювання наукових досліджень, залучення молодих вчених до розробки проблематики СР України; 3) стимулювання громадського просвітницького екологічного духовно-ноосферного руху для сприяння переходу України до СР шляхом підготовки лідерів.  Результати аналізу свідчать: система освіти в цілому не відповідає сучасним вимогам, не сприяє в достатній мірі формуванню екологічної свідомості, екологічної культури та світогляду СР (ноосферного світогляду); у ВНЗ не ведеться підготовка достатньої кількості та якості фахівців для екологізації економіки (екологічний аудит, екологічний менеджмент тощо);  не ведеться підготовка фахівців-екологів вищого рівня (докторів та кандидатів екологічних наук). Потрібні зміни. Підготовку економістів також слід перебудувати в руслі нової парадигми [2]. Сьогодні необхідний більш високий рівень наукової інтеграції – формування нової інтегральної науки про сталий розвиток (ноосферології). Для залучення молоді до науки ми реалізовуємо Технологію активізації наукових досліджень молодих вчених з проблем СР України [3]. Одночасно потрібно налагодити підготовку відповідних фахівців-інтеграторів, кандидатів (докторів) наук зі СР, а також практиків -  консультантів з проблем СР для політикуму та управлінців різного рівня. Позитив: Концепція екологічної освіти України  (2001); декілька вузівських підручників (посібників), написаних в світлі концепції СР (В.Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Л.Г. Мельник, М.І. Дробноход та ін.), цікаві пробні посібники для молодших класів з проблем довкілля (Л.В.Тарасов, Суми та В.Івченко, Полтава),  посібник для 10-11 класів «Основи екологічних знань» (Г.О.Білявський та ін..), де реалізовується принципи інтеграції та випередження; педагогічна система «Екологія і діалектика» Л.В.Тарасова; декілька груп ентузіастів екологічної просвіти (Тимочко Т.В., Горяна Л.Г. та ін.) Для виживання і розвитку України необхідні Національна стратегія СР, в основі якої – концепція СР та впровадження ідеології СР. Для нормального функціонування держави необхідно мати повний набір функцій стратегічного управління, тобто 5 влад: концептуальну, ідеологічну, законодавчу, виконавчу, судову. Необхідна державна підтримка інтелектуальних центрів, просвітницьких екологічних громадських організацій, осередків самоорганізації, що реалізують місцеві екологічні програми та місцеві Agenda-21. Потрібна державна підтримка Проекту “ЕКОМЕН-К”.
Література
1. Ліпський П.Ю. Необхідність нової моделі освіти у зв’язку з переходом України на засади сталого  розвитку//Зб. наук. праць. За результатами наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми, перспективи”. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 299-303.
2. Герман Дейлі. Поза зростанням: Економічна теорія сталого розвитку. Пер. з англ. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.
3. Ліпський П.Ю. Технологія активізації наукових досліджень молодих вчених з проблем сталого розвитку України. – Хмельницький: ХІКМШВ, 2004. – 24 с.
 
Про підготовку фахівців для  сталого розвитку України / Ліпський П.Ю.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 303
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet