Сучасні інформаційні технології в екологічному моніторингу Придніпровської залізниці

        Значна просторова розпорошеність та велика кількість об’єктів впливу, а також різноманітність технологічних процесів та широкий спектр забруднювачів ускладнюють екологічний моніторинг на залізничному транспорті і потребують нових рішень для його практичної реалізації. Нами створена спеціальна інформаційно-аналітична система екологічного моніторингу з комп’ютерним забезпеченням “Екотранс”, яка дозволяє проводити обробку значного об’єму інформації, що накопичується на підприємствах залізничного транспорту України, проводити його аналіз і прогноз, а також виконувати комплекс рішень на різних рівнях управління екологічною безпекою [1, 2]. На теперішній час створений відповідний банк екологічних даних за 1997-2005 роки для однієї з залізниць – Придніпровської та проведене впровадження системи в практику роботи цієї залізниці. Розроблена система надійна, проста в обслуговуванні і достатньо інформативна. Вона дозволяє проводити моніторинг стану атмосфери, води та наявності відходів.
       Задачі, що вирішуються з використанням системи “Екотранс”, включають аналіз екологічних ситуацій в масштабах конкретного підприємства, служби, відділення або залізниці, слідкування за динамікою змін, врахування загальних показників забруднення, спираючись на об’єктивні методи сумації, виконувати співставлення ефективності екологічної діяльності окремих підприємств, розробку комплексу заходів щодо поліпшення екологічних ситуацій, зниження екологічного навантаження на довкілля. При цьому аналіз і прогноз, а також співставлення можуть виконуватись по адміністративно-господарчих структурах, по виробничих процесах, по об’єктах біосфери, по конкретних забруднювачах тощо. Система залишається гнучкою і відкритою, тобто банк даних може безперервно поповнюватись, окремі позиції системи, що втратили актуальність або зовсім перестали функціонувати, можуть бути вилучені без порушення системного комплексу. Час реакції на запит не перевищує 10 сек навіть для найбільш складних запитів.
Література
1. Онищенко Ю.В., Плахотник В.Н. Информационно-аналитическая система экологического мониторинга на железнодорожном транспорте Украины // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – №6 (24). – С. 83-87.
2. V.N. Plakhotnik, Ju.V. Onyshchenko, L.A. Yaryshkina. The environmental impacts of railway transportation in the Ukraine // Transportation Research Part D: Transport and Environment. – 2005. – V.10, Isssue 3. – P. 263-268..
 
Сучасні інформаційні технології в екологічному моніторингу Придніпровської залізниці / Онищенко Ю.В., Плахотник В.М., Ковтун Ю.В., Драбкіна А.Х., Безовська М.С. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 73.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet