Екологічна безпека нафтогазового комплексу Прикарпаття

Екологічна безпека – це відповідність екологічної ситуації, що склалась в тому чи іншому нафтогазопромисловому районі, існуючим екологічним стандартам, тобто здатності території витримувати чи інше техногенне навантаження, відновлювати природні екосистеми та забезпечувати нормативний стан здоров’я населення.
Нафтогазовий комплекс Прикарпаття – це Надвірнянський, Долинський і Бориславський нафтопромислові райони. Розглянемо екологічні проблеми на прикладі Надвірнянського нафтопромислового району.
Нафтовидобуток тут розпочався ще у 1867р. За більш як півторасторічний період було відкрито і введено в експлуатацію 18 нафтових і 11 газових родовищ, пробурено сотні тисяч свердловин, обладнано більше 10 пунктів збору та підготовки нафти, прокладено 2 870 км трубопроводів. А це означає, що техногенна трансформація природних ландшафтів відбулась на 1,2 % території. За міжнародними нормами, якщо антропогенне втручання на якійсь території перевищує 1 %, то відбуваються незворотні зміни – природа вже не зможе повернутись до свого первинного стану. Тому необхідні цілеспрямовані і дорогі заходи по відновленню порушених ландшафтів, їх рекультивації і перетворенню в об’єкти лісогосподарського, водного, аграрного або рекреаційного використання.
Якщо розглянути цю проблему відповідно компонентному складу ландшафтного середовища, то можна більш конкретно запропонувати відповідні заходи. Так, автором розроблена структура довкілля цього району та структури баз даних екологічної інформації, що дозволяє створити комп’ютерну інформаційно-аналітичну та прогнозно керуючу систему екологічної безпеки Надвірнянського нафтопромислового району. Всього виділено 10 компонентів природно-антропогенних геосистем, що склалися в цьому районі. Це – геологічне середовище, геофізичні поля, рельєф та його порушення небезпечними геодинамічними процесами, гідросфера поверхнева і підземна, атмосфера, педосфера, рослинний і тваринний світ, демосфена і техносфера. В кожному із цих 10 компонентів виділено по декілька десятків екологічних параметрів, а їх загальна кількість у банку даних – 1420. Кожний параметр змінюється під впливом природних і техногенних чинників з різною періодичністю: геологічне середовище досить повільно, а атмосферне повітря – кожного дня. Щоб врахувати все це і створена геоінформаційна система, яка є відкритою і може постійно доповнюватись новими, чи раніше не врахованими даними. Тільки з допомогою відповідного програмного забезпечення можна створити комп’ютерні моделі усіх 10 компонентів екосистеми, будувати відповідні прогнозні варіанти їх розвитку у залежності від того чи іншого сценарію соціально економічного розвитку.
 
Екологічна безпека нафтогазового комплексу Прикарпаття / Адаменко Я.О.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 34.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet