Екологічна психологія - проблеми та перспективи

Сучасна техногенна цивілізація почала швидкими темпами вступати в епоху планетарної кризи. Протистояння екологічній катастрофі є головною задачею в ХХІ столітті. Людству потрібно вибрати новий курс еколого-економічного розвитку, спираючись на екологічний імператив.
Сучасне суспільство потребує реформ, які зазначені в Глобальному Плані Маршалла. Трансформування  світу неможливе без проведення культурної революції. Якщо в стратегії розвитку сучасної цивілізації не врахувати духовних цінностей, то цивілізація прийде до катастрофи.
       Екологічна психологія розглядається деякими авторами (Скребець В.О.) як наука, що вивчає характер і особливості психологічних впливів на людину з боку природного, соціального й антропогенного оточення, зв'язаних з цим психічних переживань, внутрішніх станів людини і суспільства. Важко погодитися до кінця з цим визначенням, що враховує лише приватне, однобічне питання впливу середовища на людську психіку і свідомість. Більш прийнятним, на наш погляд, було б визначення, що враховує екологічний вектор, який необхідно “вмонтувати” у свідомість сучасної людини, аби уникнути її деградації і деградації самої цивілізації. Тому має сенс сформулювати  визначення екологічної психології як науки, що формує в сучасної людини верховенство екологічних цінностей, усвідомлення того, що в основі людського життя повинні лежати принципи біосферної етики та екологічний імператив. 
       В наш складний час це дуже актуально, адже тільки духовне відродження загальнолюдських цінностей, а також моральне очищення можуть призвести до гармонізації людини з навколишнім середовищем. В цілому виходить, що занепадає не тільки природа : найбільше в результаті падіння моралі страждає сама людина. Морально-естетичний світогляд повинен спиратися на реальні цінності, до яких належить, насамперед, наша культура. Саме тому питання екологічної культури та освіти є сьогодні найбільш актуальними і привертало і привертає увагу мислителів минулого і сьогодення.
       Сьогодні чисельність населення  Землі, масштаб економіки і технічний прогрес вийшли з-під контролю суспільства. Змінювати треба не чисельність народу, а його якість. Треба стримати жадібність, нерозумність, неприборкане прагнення до наживи і влади, дурість і зло. Наша очевидна нездатність керувати економікою шляхом централізованого  планування повинна була б уселити велику скромність у планетарних менеджерів, готових централізовано планувати екосистему.
       Найвизначніші мислителі світу дійшли висновку про те, що глобальна криза цивілізації багато в чому зв'язана з падінням моральності і духовності людини.
       У зв'язку з цим, основною задачею екологічної психології є глобальна конверсія свідомості людства, відведення людства від примата матеріальних цінностей до екологічних пріоритетів. Перед екологами постала важка задача формування абсолютно нової моральності, де екологічні цінності будуть домінувати над принципом споживання. Задача формування екологічного світогляду, тобто перебудови людської психіки, потребує зміни сформованої життєвої парадигми, зміни мислення, реформування старих і становлення нових духовних інститутів суспільства, культурної революції в людських якостях. Зміна ідеології – дуже хворобливий процес. Але він необхідний для виживання цивілізації.
       Принципи, які необхідно врахувати при проведенні в Україні культурної революції і трансформуванні економічної свідомості у екологічну: екологічна освіта, об’єднання громадян, бізнесу на урядів за сценарієм Jazz, засоби масової інформації, а також економічні механізми тощо.
 
Екологічна психологія – проблеми та перспективи / Приходченко А.А., Іванченко А.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 309.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet