Вибір методу утилізації непридатних та заборонених пестицидів

Важкою екологічною проблемою Вінницької області (та і України в цілому) є заборонені, невідомі і непридатні пестициди, які накопичено в сільськогосподарських підприємствах  та заскладовано, зокрема, у Джуринському отрутомогильнику Шаргородського району.  
Інвентаризація та статистична звітність за 1995–2003 роки свідчать про наявність значної кількості заборонених, невідомих та непридатних отрутохімікатів, токсичних промислових відходів. Так, тільки в отрутомогильнику поблизу с.Джурин знаходиться понад 1000 тонн невідомих агрохімікатів, заскладованих із 1978 року [1].
      Широке застосування пестицидів привело до того, що всі країни так чи інакше зіштовхуються із проблемами відходів пестицидів. Кожний етап технології застосування пестицидів приводить до утворення відходів. Джерелами відходів пестицидів є: контейнери й упакування пестицидів; вода після промивання контейнерів з-під пестицидів та обладнання для застосування пестицидів; ґрунт, забруднений пестицидами; запаси непридатних пестицидів тощо.
      Найкращою стратегією управління будь-якими відходами є така, що запобігає або мінімізує утворення відходів і сприяє рециркуляції матеріалів. Наглядний приклад такої стратегії представляє Австралійська ієрархічна класифікація керування відходами. Після того, як пестицид ідентифікований, приймається рішення або по його використанню по прямому призначенню, або по його рециркуляції. Якщо використання або рециркуляція не є прийнятними варіантами, тоді повинен бути застосований один з варіантів ліквідації відходів. Потенційні варіанти ліквідації відходів оцінюють із погляду безпеки для людини й навколишнього середовища (оцінка ризику), розглядаючи при цьому фактори керування ризиком (соціальні, політичні і юридичні). Кращий варіант ліквідації відходів вибирається також з урахуванням вартості його здійснення. 
      Щоб прийняти рішення про оптимальний спосіб ліквідації запасів непридатних пестицидів, необхідно володіти даними про якісний і кількісний склад відходів.
      У керівних рекомендаціях з управління непридатними пестицидами та їхньою ліквідацією передбачені наступні етапи: інвентаризація запасів; облаштованість ділянки для тимчасового зберігання запасів; ліквідація запасів; запобігання нагромадження запасів непридатних пестицидів. Після вживання заходів для безпечного зберігання запасів непридатних пестицидів можуть бути розглянуті можливі способи ліквідації цих запасів. У загальному випадку ці способи можуть бути розділені на три категорії: термічні, фізико-хімічні й біологічні [2].
      Отже, доцільним є створення комбінату з екологічно чистої утилізації непридатних пестицидів та інших токсичних речовин. Необхідно пам’ятати, що для знешкодження та утилізації непридатних пестицидів необхідний комплексний підхід, який включає в себе також і ідентифікацію самого пестициду, що в подальшому є визначальним фактором при виборі методу деструкції:
- якщо до складу пестициду входять важкі метали, тоді найоптимальнішим методом утилізації є реагентна переробка, яка полягає у вилученні цих важких металів, які піддаються іммобілізації і подальшому використанні продуктів переробки;
- якщо до складу пестицидів не входять важкі метали, то тоді їх можна піддавати термічній обробці з додаванням нейтралізуючих кислі гази компонентів;
- у випадку недоцільності термічного знешкодження ароматичних хлорвмісних пестицидів, або неможливості забезпечення екологічної чистоти газів на вихлопній трубі, передбачається іммобілізація у полімерних в’яжучих і наступним капсулюванням в полімерну оболонку та тавруванням "Небезпечно! Отруйні речовини!".
Література
1. Петрук В.Г., Яворська О.Г., Ранський А.П. та ін. Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів. Монографія / Під ред. д.т.н., проф. Петрука В. Г.– В.: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2003. – 254с.
 
Вибір методу утилізації непридатних та заборонених пестицидів / Петрук В.Г., Резніченко О.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 55.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet