Проблеми створення екологічних мереж Волині

        В Україні створення екологічних мереж європейського рівня тільки розпочинається. Хоча для України, де ще збереглися значні  масиви малопорушених природних екосистем, створення таких мереж є особливо актуальним. До екологічної мережі входять території з різним режимом використання, але які є взаємозалежними і функціонують як одна ціле. За своєю структурою екологічні мережі  є ієрархічними системами, у які входять екологічні ядра та лінійно витягнуті елементи для з'єднання екоядер між собою, які називають екологічними коридорами. Екологічна мережа повинна здійснювати стабілізацію екологічного стану територій, оскільки вона створюється з метою зменшення антропогенного впливу на ландшафти та попередження деградації їх. Екологічні мережі за своїм значенням можуть бути міжнародного (європейського), національного, регіонального і місцевого рівнів. Екомережі міжнародного рівня - це екомережі, які з’єднують національні мережі сусідніх держав. Такі мережі створюються в Карпатах, на Поліссі. Національні екомережі України – це екомережі, які включають в себе найбільші природно-заповідні об’єкти (природні та біосферні заповідники, національні природні парки, заказники загальнодержавного значення великої площі). Північну частину Волині покриває Поліський національний широтний екокоридор, а південну частково Галицько-Слобожанський національний широтний коридор. Регіональні екомережі Волині охоплюватимуть басейни великих і середніх річок – Прип’ять, Стохід, Стир, Горинь, Случ та інші. Регіональні екомережі входитимуть до Поліського та Галицько-Слобожанського національних екокоридорів. В свою чергу регіональні мережі складатимуться з місцевих мереж. Місцеві екомережі будуть базуватись на басейнах малих річок. Основою екомереж є екоядра, які створюються для зберігання видів флори і фауни, тому ними повинні слугувати ключові, стійкі, добре збережені екосистеми. Це, як правило, природно-заповідні території, які виступають як центри збереження біорізноманіття на національному, регіональному і місцевому рівнях. Екокоридори утворюють природні і відновлені (ренатуралізовані) ділянки екосистем, які служать для міграції видів. Вибір розташування екокоридорів повинен здійснюватись із урахуванням ландшафтно-екологічних процесів та напрямку міграції видів певних територій. Найчастіше екокоридори розташовані вдовж річок, охвачують прибережні захисні смуги та водоохоронні зони. Проектування екологічних мереж вимагає встановлення певних критеріїв оцінки достатньої ємності екоядер і розмірів екокоридорів. На нашу думку загальними критеріями вибору екоядер можуть бути такі як цінність, типовість та ступінь збереження екосистем і ландшафтів, характер їх біорізноманіття. Дуже важливим показником є площа екоядер і характер антропогенного впливу на них тощо. При недостатній площі екоядер і наявності явищ периферійної деградації природних комплексів екоядра не можуть виконувати покладені на них завданння щодо збереження біорізноманіття і забезпечення міграційних процесів. Показником достатностї площі екоядер можуть служити види-індикатори, що їх населяють. При виборі екокоридорів слід враховувати наявність умов для тимчасового виживання організмів і можливості для їх міграції, розсіювання і переміщення. Критерієм достатньої міграційної облаштованості території можуть служити ті ж види-індикатори, що і в екоядрах. Практичне створення екологічних мереж на Волині вимагає розширення природно-заповідної мережі до 10-12 %, проведення інвентаризації порушених земель з метою їх ренатуралізації, збільшення площі природної рослинності шляхом створення пасовищ, сінокосів, лісосмуг та лісопосадок на крутосхилах, ярах, балках, пісках. Необхідно зрозуміти, що збереження природи, і особливо  екоядер поблизу міст, крім свого прямого завдання збереження природних комплексів, може дати важливі економічні вигоди, сприяти розвитку туризму і відпочинку, екологічному вихованню і екологічній освіті населення. Слід відзначити, що нині при створенні екокоридорів є ще  багато невияснених питань, які вимагають наукового обґрунтування спеціалістів багатьох напрямків, зокрема, зоологів, ботаніків, екологів.
 
Проблеми створення екологічних мереж Волині / Грищенко Ю.М., Яковишина М.С., Якимчук А.Ю. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 324.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet