Вивчення умов утворення та скиду у поверхневі води стоків машинобудівних підприємств м. Дніпропетровська

Склад підприємств машинобудівної галузі м. Дніпропетровська включає в себе підприємства з повним та неповним технологічним циклами, серед яких лідером за кількісним та якісним складом продукції,  яка виробляється, являється виробниче об'єднання “Південний машинобудівний завод” (ВО ПМЗ).
Об’єктом дослідження даної роботи є вивчення характеру утворення стічних вод в різних технологічних процесах, використаних на ВО ПМЗ, та умов їх скидання у поверхневі води.  ВО ПМЗ має у своєму складі велику кількість структурних підрозділів, серед яких основними є заготівельні цехи, цехи лиття (сталевого, чавунного, кольорового), ковально-пресові, механічні, фарбувальні, цехи гальванічно-хімічних покриттів, збирально-зварювальні, інструментальні, термічні, переробки пластмас, деревооброблювальні. Крім того, на основній території заводу розташовані також допоміжні цехи: автотранспортний, залізничний, ремонтно-будівельний, типографія, промислова база, ТЕЦ підприємства. В кожній ланці виробництва використовується значна кількість води. Із загальної кількості стічних вод машинобудівних підприємств близько 75% складають стічні води, що вміщують механічні забруднення; олія і нафтопродукти містяться в 20% води, хімічні забруднення присутні в 5% стоків. У загальному споживанні води ВО ПМЗ на долю гальванічного виробництва припадає близько 50 %. З цієї кількості 80% води витрачається на промивання деталей. У гальванічному виробництві тільки 25 - 50% металу йде на утворення покриття, а інша кількість виноситься з промивними водами. Стоки від гальванічних і травильних відділень складають до 50% загального стоку машинобудівного підприємства. Стічні води травильних відділень і гальванічних цехів машинобудівного заводу утворюють рідкі відходи (неорганічні кислоти та їхні солі, луги, СПАР) та неорганічні солі важких металів – хрому, цинку, нікелю, міді та ін., найбільш шкідливі в санітарному відношенні. Лімітуючі ознаки шкідливості цих речовин у водних об?єктах 1 категорії – органолептичні, загально-санітарні та санітарно - токсикологічні. ВО ПМЗ скидає свої стічні води в р. М. Сура – один із багатьох притоків ріки Дніпро. Об’єм скиду складає декілька млн. м3/рік. Фонові концентрації забруднювальних речовин  в р. М. Сура перевищують комунально-господарчі гранично допустимі концентрації за сухим залишком, нафтопродуктами, завислими речовинами, хлором, азотом, нітратами, цинком, залізом.  В результаті багаторічного накопичення великої кількості шкідливих речовин, що скидаються, режим її наблизився до застійного озерного, з перетворенням у посушливі роки у відстійник стічних вод з можливим порушенням хімічного та мінерального балансу, пригнічуванням процесів життєдіяльності водних організмів, уповільненнями процесів самоочищення. Знешкодження стічних вод виконується на заводській станції нейтралізації реагентним методом. До складу очисних споруд входять: пультова лабораторія, реагентне господарство, фільтрувальний зал з фільтр-пресами, системи ємностей, розташованих на майданчику та під землею. Проаналізувавши схему роботи заводської станції нейтралізації, було встановлено ряд недоліків, які знижують загальну ефективність очищення: станція не розрахована на роботу у гнучкому режимі подачі стічних вод (вона розрахована на високі витрати стоків); застосовуване устаткування застаріле, його робота  майже не автоматизована; станція займає велику площу, що, в свою чергу, вимагає значних зусиль для її належного утримування в робочому стані; стічні води на станцію подаються з різних цехів і мають різну концентрацію шкідливих речовин, а кількість реагентів використовується для усередненого їх вмісту; сучасні засоби усереднення концентрацій речовин у стічних водах, змішування їх з реагентами не використовуються. Був виконаний розрахунок гранично допустимого скиду стічних вод після очищення на заводській станції нейтралізації за нормативною методикою. Отримані дані показали, що за вмістом зважених речовин (у 1,9 разів), нафтопродуктів (у 1,6 разів), хрому (у 1,5 рази), міді (у 2,2 рази), синтетичних поверхнево-активних речовин ( у 1,5 рази) фактичні скиди перевищують гранично  допустимі. Такі “умовно чисті” стічні потрапляють до р. М.Сура. За опрацьованими літературними джерелами була встановлена можливість використання у якості ефективного методу доочищення стічної води сорбційного методу з використанням природних сорбентів, наприклад, бетоніту, волостоніту, каолініту, вермикуліту, інших. 
 
Вивчення умов утворення та  скиду у поверхневі води стоків машинобудівних підприємств м. Дніпропетровська / Куценко В.В., Золотько О.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 209.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet