Програмне забезпечення для розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

        Для оцінки техногенного навантаження від діючих підприємств на навколишнє природне середовище, прогнозування впливу підприємств, що будуються, складання державної і галузевої статистичної звітності щодо показників забруднення повітря, розробки стратегії з охорони природи необхідна інформація про валові викиди забруднюючих речовин по кожному підприємству.
       Якщо розглядати теплові електростанції і котельні, то їх викиди цілком обумовлені продуктами згорання органічного палива в енергоблоках.  Різні речовини і парникові гази, надходячи  в атмосферу разом з димовими газами, призводять до забруднення атмосферного повітря. Для визначення об’єму цих викидів у практиці часто  застосовують розрахунковий метод. Він грунтується на використанні в якості первинної інформації паспортних  характеристик енергетичних і газоочисних установок, а також  даних  про витрати та елементний склад палива. 
       При розгляді даної задачі передбачаються наступні етапи:
- збір інформації про паспортні і експлуатаційні характеристики енергоблоків і системи очищення димових газів;
- збір інформації про елементний склад і кількість використаного за розрахунковий період палива;
- оцінка зібраних даних і приведення їх у придатну для розрахунку форму;
- власне, розрахунок і оцінка отриманих результатів.
       Метою проведених досліджень була розробка програмного забезпечення для автоматизації розрахунків, що грунтується на  чинній методиці Мінпаливенерго України – "Викиди забруднювальніх речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення” – К.: 2003.
       В результаті проведених робіт розроблено комп’ютерну  програму, що одержала назву “ОВЗР-01”. За допомогою цієї програми здійснюються  розрахунки валових викидів таких забруднюючих речовин: сумарне угрупування суспензованих твердих часток; оксиди сірки SOx у перерахунку на діоксид сірки SO2; оксиди азоту NOx у перерахунку на діоксид азоту NO2; оксид діазоту N2O; оксид вуглецю CO; діоксид вуглецю CO2; метан CH4; важкі метали та їх угрупування.
       Програмний продукт містить сервісні засоби для операції з різною  інформацією:
- проміжною, що використовується в ході розрахунків;
- кінцевою,  що накопичує результати розрахунків.
       Таким чином, створюється масив даних, який використовується для аналітичної оцінки екологічної небезпеки від викидів забруднюючих речовин підприємствами. 
       Редактор бази даних дозволяє додавати записи, що характеризують різні типи палива, енергетичних установок і систем очищення димових газів. Ці дані використовуються для розрахунків.
       Проект, створений для конкретного підприємства, зберігається в базі даних, разом з результатами розрахунків питомого (добового, річного) викиду. Це дозволяє здійснювати  відбір підприємств за різними ознаками та використовувати результати розрахунків з оцінки екологічних  впливів  на атмосферне повітря від  групи підприємств.
       Програмний продукт передбачається застосовувати в виробничій практиці структурних підрозділів Мінпаливенерго, Мінпромполітики і Мінприроди України.
 
Програмне забезпечення для розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря / Бондаренко М.Г. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 102.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet